Petícia za ústavnú ochranu pôdy - 4 zemské požiadavky

Petícia za ústavnú ochranu pôdy - 4 zemské požiadavky

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.  

Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,       

my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej „SR“), v záujme ochrany slovenského pôdohospodárstva, zeme, pôdy a v tiež v záujme  národnej suverenity SR a potravinovej bezpečnosti, žiadame včleniť do novely Ústavy SR a nasledovne aj do ďalších právnych noriem tieto požiadavky:

1.Pôda si zasluhuje zvláštnu ústavnú ochranu. Pôda nie je voľný tovar. Pôda je národným bohatstvom.

2. Pôda je podmienkou nášho prežitia. Zem a pôda sú spoločné životné prostredie. Preto ju možno spravovať a obhospodarovať len v súlade s prírodnou rovnováhou (ekosystémom). Na území SR nech je zakázané používanie prípravkov ohrozujúcich zdravie a prírodu, ako aj pestovanie  geneticky modifikovaných plodín.

3. Vlastníctvo pôdy na území SR  je vyhradené občanom SR, združeniam občanov SR, ustanovizniam a štátu slovenských občanov – Slovenskej republike. Prenajatie pôdy je možné zmluvne dohodnúť len na dobu do 10  rokov (bez prolongácie). Žiadame udržať predkupné právo pre spoluvlastníkov pôdy. Žiadame urýchlene riešiť otázku potravinovej bezpečnosti SR a umožniť rozvoj rodinných gazdovstiev.

4. Je potrebné zabezpečiť ochranu pred špekulatívnym kapitálom, pred ovládnutím rozľahlých území sústredenou mocou. Preto je potrebné stanoviť hornú hranicu rozlohy pôdy, ktorú môže vlastniť občan (fyzická osoba) – navrhujeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hranicu, ktorú môže vlastniť združenie občanov, v závislosti na podobe združenia.

Dodatok: Žiadame, aby boli zrušené súčasné právne normy, ktoré bránia slovenským občanom  pri kúpe pôdy o rozlohe nad pätinu hektára, ak nie sú podnikateľmi, ak nemajú odborné vzdelanie, určitý vek a inými obmedzeniami, ktoré znevýhodňujú tradičných gazdov a ďalších prírodných pôdohospodárov.

Ak tieto naše požiadavky nevčleníte do právneho systému SR, žiadame v súlade so základnými zásadami demokratického štátu, aby bolo o týchto zásadných otázkach vyhlásené všeľudové hlasovanie občanov Slovenskej republiky, teda - referendum.


Za o.z. Rodný kruh a iniciatívu Gazdovská obroda Žiarislav - Miroslav Švický    Kontaktujte autora petície