Hromadná pripomienka k návrhu zákona LP/2023/58 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, touto cestou podporujeme pripomienky Klubu slovenských turistov, so sídlom Záborského 33, 831 03 Bratislava, IČO: 00688312, k návrhu zákona LP/2023/58 Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všetky pripomienky považujeme za zásadné.

Splnomocnený zástupca verejnosti na rokovanie o pripomienkach v rozporovom konaní:

JUDr. Ing. Alžbeta Calpaš Mordinová, trvale bytom Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, e-mail: calpas.mordinova@kst.sk


Klub slovenských turistov, so sídlom Záborského 33, 831 03 Bratislava, IČO: 00688312    Kontaktujte autora petície