Zastavme obmedzovanie práv žien - hromadná pripomienka


Hromadná pripomienka: Zastavme obmedzovanie práv žien

 

Hromadná pripomienka mimovládnych organizácií Možnosť voľby a ASPEKT, občianskej iniciatívy Povstanie pokračuje, ako aj občianok a občanov k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z....... 2020, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov  

 

Vyhláška bola na medzirezortné pripomienkové konanie predložená Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 19. 08. 2020, spis č. S13976-2020-OL; materiál je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/342

Uvedená pripomienka má zásadný charakter.

Znenie hromadnej pripomienky:    

Navrhujeme stiahnuť a odmietnuť celý návrh novely vyhlášky, ktorou predkladateľ chce vypustiť slová „Počatie po 40. roku veku“ v prílohe Zoznam chorôb, syndrómov a stavov, ktoré sú zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/1986 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva, v bode XIII. GYNEKOLOGICKÉ A PÔRODNÍCKE.  

Odôvodnenie:

V súčasnosti je umelé prerušenie tehotenstva zdravotnícky úkon, za ktorý ženy musia zväčša platiť. Výnimku tvoria prípady, keď je interrupcia vykonaná zo zdravotných dôvodov a úkon uhrádza zdravotná poisťovňa. K takýmto zdravotným dôvodom patrí aj vek nad 40 rokov. Navrhovaná zmena spôsobí, že už ani ženám nad 40 rokov veku nebude interrupcia hradená z verejného zdravotného poistenia, pretože sa vyjme z katalógu výkonov vykonaných zo zdravotných dôvodov.  

Takáto zmena sa dotkne predovšetkým žien, ktoré žijú v zlých socio-ekonomických podmienkach a na hranici chudoby, matiek samoživiteliek, žien s viacerými deťmi a žien zažívajúcich násilie. Mnohé zo žien si práve kvôli nedostatku finančných prostriedkov nebudú môcť dovoliť túto základnú službu zdravotnej starostlivosti. Navrhovaná úprava tak prispeje k ďalšiemu obmedzovaniu reprodukčných práv v SR a výrazne obmedzí právo na prístup k legálnej a bezpečnej interrupcii.  

Navrhovaná zmena je v rozpore s ľudskoprávnymi štandardmi v oblasti reprodukčného zdravia a ľudskoprávnymi záväzkami SR. Podmienkou pri uplatňovaní práva žien na zdravie totiž je, aby mali včasný prístup k bezpečným, finančne dostupným a kvalitným službám umelého prerušenia tehotenstva. Ich právo na súkromie a osobnú integritu zas vyžadujú, aby mali možnosť uplatniť si svoje právo na včasne vykonanú legálnu interrupciu a aby táto možnosť nebola nijako obmedzovaná.[1] Navrhovaná zmena by však túto možnosť obmedzila.  

Ministerstvo zdravotníctva SR by namiesto tohto reštriktívneho kroku malo zabezpečiť, aby boli z verejného zdravotného poistenia pokryté všetky náklady súvisiace s výkonom interrupcievrátane interrupcií na žiadosť, a zosúladilo tak svoje legislatívne normy a prax so záväzkami SR v oblasti ochrany ľudských práv.  

Slovenská republika sa zaviazala napĺňať viaceré ľudskoprávne dohovory, ktorých cieľom je chrániť právo žien a dievčat na zdravie, napríklad Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa a i.  

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW Výbor), ktorý monitoruje plnenie záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, už v roku 2015 vyslovil znepokojenie nad tým, že v Slovenskej republike „výdavky na moderné formy antikoncepcie na účely prevencie neželaných tehotenstiev a interrupcie na žiadosť nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia“ (Záverečné zistenia, oblasť Zdravie, par. 30, ods. b).[2] V súvislosti s tým odporučil Slovenskej republike, aby „zrevidovala relevantné právne predpisy a z verejného zdravotného poistenia zabezpečila univerzálne pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s legálnymi interrupciami, vrátane interrupcií na žiadosť, ako aj s modernou antikoncepciou určenou na prevenciu neželaného tehotenstva“ (Záverečné zistenia, oblasť Zdravie, par. 31, ods. b).[3]  

V roku 2016 Výbor OSN pre práva dieťaťa vo svojich Záverečných odporúčaniach Slovensku vyslovil znepokojenie nad „skutočnosťou, že interrupcia u adolescentných dievčat na žiadosť nie je pokrytá z verejného zdravotného poistenia“ (Výbor pre práva dieťaťa, oblasť Zdravie adolescentov a adolescentiek, ods. 40, ods. d). Výbor pre práva dieťaťa preto odporučil SR, aby: „Zrušila zákaz z roku 2011 o krytí antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia, zabezpečila univerzálne krytie moderných antikoncepčných prostriedkov a vykonávania interrupcií v rámci verejného zdravotného poistenia (...).“ (Výbor pre práva dieťaťa, oblasť Zdravie adolescentov a adolescentiek, par. 41, ods. c.).  

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vydal v minulom roku (18. 10. 2019) záverečné zistenia, v ktorých zhodnotil, ako Slovenská republika napĺňa svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V prípade napĺňania záväzkov vyplývajúcich z práva na zdravie (čl. 12 paktu) výbor vyslovil hlboké znepokojenie nad tým, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prekážok v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva a k antikoncepcii. Rovnako vyjadril hlboké znepokojenie nad regresívnymi legislatívnymi návrhmi týkajúcimi sa obmedzenia prístupu žien k interrupcii predložené do NR SR minulý rok a naliehal na Slovensko, aby sa vyhlo akémukoľvek zhoršovaniu situácie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien. (Záverečné zistenia, oblasť Reprodukčné a sexuálne zdravie, par. 41)[4]. Výbor Slovenskej republike odporučil, aby zabezpečila hradenie rôznych foriem antikoncepcie, ako aj interrupcie na žiadosť z verejného zdravotného poistenia  (Záverečné zistenia, oblasť Reprodukčné a sexuálne zdravie, par. 42, ods. a)[5].  

Adriana Mesochoritisová, Možnosť voľby

Zuzana Maďarová, ASPEKT

Alena Faragulová, Povstanie pokračuje

Martina Zboroňová, Možnosť voľby

Paula Jójárt, Možnosť voľby

Barbora Holubová, sociologička,

Laura Kovácsová, Povstanie pokračuje

Zdena Faragulová, Povstanie pokračuje  

 

Za splnomocnené pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme tieto osoby:

Mgr. Adriana Mesochoritisová, OZ Možnosť voľby, 0911 550 195, adriana@moznostvolby.sk

Zuzana Maďarová, PhD., ASPEKT, 0915 170 155, zmadarova(at)gmail.com 

Barbora Holubová, PhD., sociologička, 0907 164 745, holubba(at)gmail.com   

Žiadame, aby v prípade, že predkladateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie (čl. 11 ods. 4 druhá veta Smernice, obdobne § 10 ods. 4 zákona a čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel).   Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Adrian Mesochoritisovú na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.  

Príloha: Zoznam signatárok a signatárov hromadnej pripomienky zaslaný emailom.

Znenie hromadnej pripomienky zasielame prostredníctvom elektronického systému tvorby právnych predpisov. Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa s ňou stotožnili zašleme predkladateľovi iným spôsobom, mailovou formou (mutatis mutandis § 10 ods. 4 tretia veta zákona a čl. 14 ods. 6 tretia veta legislatívnych pravidiel).    

 

------------------------------------- 

[1] Pozri Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW), Všeobecné odporúčanie č. 24: Článok 12 Dohovoru (Ženy a zdravie), (20. zasad., 1999), ods. 21, A/54/38/Rev. 1 (1999); Výbor CESCR, Všeobecný komentár 14: Právo na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia (čl. 12), (22. zasad., 2000), E/C.12/2000/4 (2000), ods. 12, 21; Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Interim Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health (Osobitný spravodajca OSN pre právo každej osoby na najvyššie dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia, Predbežná správa osobitného spravodajcu OSN pre právo každej osoby na najvyššie dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia), Anand Grover, A/66/254 (3. 8. 2011), ods. 29 – 30; R. R. proti Poľsku, č. 27617/04 ESĽP, ods. 179 – 180, 203 (2011); P. a S. proti Poľsku, č. 57375/08 ESĽP, ods. 111, 128, 133 (2008); Tysiac proti Poľsku, č. 5410/03 ESĽP, ods. 116 (2007).

[2] Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien,  Záverečné zistenia k zlúčenej piatej a šiestej periodickej správe Slovenska, CEDAW/C/SVK/CO/5-6.

[3] Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien,  Záverečné zistenia k zlúčenej piatej a šiestej periodickej správe Slovenska, CEDAW/C/SVK/CO/5-6.  

[4] United Nations, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the third periodic report of Slovakia, E/C.12/SVK/CO/3.

[5] United Nations, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the third periodic report of Slovakia, E/C.12/SVK/CO/3. 


Mgr. Adriana Mesochoritisová, Možnosť Voľby    Kontaktujte autora petície