Petícia za obmedzenie hazardu v obci Rovinka

My, podpísaní obyvatelia Obce Rovinka, na základe petičného práva zaručeného čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, týmto žiadame Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo Obce Rovinka, aby rozhodli o úplnom zákaze hazardu v Obci Rovinka a o neudeľovaní súhlasu s umiestňovaním nových herní a kasín na území Obce Rovinka. 

Dôvody našej žiadosti:Novelou zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 1.11.2020 sa zrušila povinnosť rozhodnúť o zákaze hazardu na území obce na základe petície minimálne 30% obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, no vzhľadom na okolnosti, ktoré sa odohrali na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rovinke konanom dňa 29.3.2023, sme nútení uplatniť si naše právo a požiadavky formou tejto petície. Na naše obrovské prekvapenie a sklamanie, na tomto zasadnutí za návrh všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len “VZN”), ktorým sa mal zakázať hazard v Obci Rovinka, nehlasoval dostatočný počet poslancov aj napriek jednohlasnému odporúčaniu Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku (poradný orgán obecného zastupiteľstva) zakázať hazard v našej obci. Vzhľadom na to nebolo toto VZN prijaté.

Podľa nášho názoru s hazardom v obci jednoznačne súvisí aj bezpečnosť obyvateľov obce.Sme si vedomí, že z hazardu na území obce plynú do obecného rozpočtu finančné zdroje, ktoré sú prevádzkovatelia povinní ročne obci odvádzať. To bol jediný argument poslancov, ktorí nepodporili zákaz hazardu. Uvedená skutočnosť nie je dostatočným dôvodom na akceptovanie nárastu počtu herní a kasín na území obce, nakoľko je známe a preukázané, že v súvislosti s hazardom priamo úmerne stúpa aj kriminalita.

Tento kontext je dôležitý preto, lebo v Bratislave a množstve okolitých obcí kompetentní zákaz hazardu podporili. Vzhľadom na to je možné očakávať, že podnikatelia prevádzkujúci hazardné hry a osoby vyhľadávajúce hazard, týmto logicky sústredia svoju pozornosť na našu obec vzhľadom na jej polohu blízko hlavného mesta.  Obci Rovinka už bola doručená žiadosť o prevádzkovanie kasína na jej území, čo len potvrdzuje vyššie uvedené skutočnosti. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je jednoznačne v záujme nás, obyvateľov Obce Rovinka, rozhodnutie obecného zastupiteľstva podporiť úplný zákaz hazardu na území Obce Rovinka predovšetkým s ohľadom na zachovanie bezpečnosti a prevencie kriminality. V dôsledku vyššie uvedeného, my, obyvatelia Obce Rovinka, žiadame, aby Obecné zastupiteľstvo Obce Rovinka rozhodlo o úplnom zákaze hazardu v obci tak, ako bolo navrhované vo VZN o podmienkach umiestňovania herní a kasín na území obce Rovinka na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 29.3.2023. 

CHCEME, ABY BOLA OBEC ROVINKA BEZ HAZARDU.

V Rovinke, dňa 14.04.2023

Petičný výbor:

Predseda výboru: Ing. Veronika Basta, Narcisová 32B, Rovinka

(poverený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci)

Členovia výboru:

Ing.Marek Gehry, Okružná 150/36, Rovinka

Ing. Alexander Melicher, Riečna 1824/23A, Rovinka


Ing. Veronika Basta    Kontaktujte autora petície