Zásadné pripomienky k Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR

Zásadné pripomienky k Návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 71 z 18. februára 2015 k návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 467 z 26. augusta 2015:

Navrhujeme:

-   vypustiť tretí odsek vlastného materiálu,

-   vypustiť body A.1 a A.2 sprievodného materiálu (Návrhu uznesenia vlády)

- prepracovať bod B.1 sprievodného materiálu (Návrhu uznesenia vlády) tak, že z neho bude vyplývať, že predmetné činnosti bude zabezpečovať priamo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nie pracovná skupina Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.  

Odôvodnenie: Zásadne namietame proti tomu, aby boli kompetencie v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam odobraté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a aby boli odovzdané ad hoc pracovnej skupine Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá nie je súčasťou vlády (je len jej poradným orgánom), ad hoc skupina nemá zabezpečené kontrolné mechanizmy, nie je vopred jasne stanovené, kto môže byť/bude jej členom a predstavuje riziko z pohľadu prijatia rozhodnutí, ktoré môžu vyvolávať spoločenský odpor.

Materiál sa nachádza tu: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=55&matEID=8838 .

Združenie katolíckych škôl Slovenska

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Fórum života, o.z.

Aliancia za rodinu  

 

Kontaktné osoby:

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, Studenohorská 45, 841 03  Bratislava; tajomnik@zkss.sk

Mgr. Ján Horecký, Nad lúčkami 29, 841 04  Bratislava; riaditel@svfrantisek.sk

Mgr. Patrik Daniška, Sadová 206, 900 41 Rovinka; hfi@hfi.sk

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, Ľudovíta Fullu 9, 841 05  Bratislava; raucinovam@gmail.com

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice; anton.chromik2@gmail.com

 


Renáta Ocilková    Kontaktujte autora petície