Zákaz používania zábavnej pyrotechniky v Bratislave

My, obyvatelia Bratislavy, žiadame magistrát hl. mesta Bratislavy, poslancov miestnych zastupiteľstiev jednotlivých mestských častí a poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy, aby do pripravovaného nového znenia Všeobecne záväzného nariadenia o používaní zábavnej pyrotechniky na území Bratislavy zapracovali a prijali náš občiansky návrh:

V súlade s § 53 odst. 2 Zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a neskorších predpisov, požadujeme:

- zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území Bratislavy.
(t.j. hlučnej zábavnej pyrotechniky, vynímajúc menej hlučné piráty na báze čierneho strelného prachu a oficiálne ohňostroje, ktoré prevádzkujú odborne spôsobilé osoby s príslušným povolením Banského úradu a samosprávy)

 Odôvodnenie:
Skúsenosti s predchádzajúcim Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré umožňovalo jej používanie občanmi 31. decembra od 18.00 h do 1. januára do 3.00 h ukázali, že sa toto VZN úplne míňalo účinkom, pretože sa všeobecne nedodržiavalo a aj kontrola dodržiavania sa ukázala v praxi ako nemožná. Veríme, že úplný zákaz zlepší situáciu a bude krokom správny smerom.
 
V praxi sa hlučná zábavná pyrotechnika používa nielen na Silvestra a Nový rok, ale nekontrolovane niekoľko týždňov pred a po tomto dni, v ktorúkoľvek dennú i nočnú dobu, dokonca aj počas Vianočných sviatkov.
Hlavné negatívne dosahy hlučnej zábavnej pyrotechniky:
 
- hluk negatívne vplýva na psychický stav najmä chránených osôb (starších osôb, veľmi malé deti a citlivé osoby), ale obťažuje aj široké obyvateľstvo, dochádza k traumatickým stavom a zraneniam,
 
- hluk spôsobuje utrpenie domácim zvieratám, vtákom a iným voľne žijúcim zvieratám; dochádza u nich tiež k otravám ťažkými kovmi kovy z ohňostrojov,
 
- dochádza k znečisťovaniu životného prostredia (znečisťovanie ovzdušia, znečisťovanie okolia ťažkými kovmi z ohňostrojov - najmä bárium a stroncium, ktoré sa dostávajú do vzdialenosti aj niekoľko sto metrov, znečisťovanie prostredia zvyškami pyrotechnických výrobkov),
 
- dochádza k škodám na majetku, najmä vplyvom požiarov,
 
- pri súčasnej bezpečnostnej situácii môže byť zábavná pyrotechnika zamieňaná s nebezpečenstvom teroristických útokov.
 
Intenzita používania zábavnej pyrotechniky za posledné roky dostala do neúnosného stavu. Na základe skúseností z iných krajín sa ako jediné účinné riešenie tejto situácie javí úplný zákaz používania a predaja hlučnej zábavnej pyrotechniky (tým, ktorí nie sú odborne spôsobilé osoby s povolením banského úradu a samosprávy). Obdobnému problému čelia dlhodobo aj iné krajiny a prebieha tam diskusia na túto tému. Zákaz používania petárd a výrazné obmedzenia inej zábavnej pyrotechniky platí v Maďarsku, v množstve talianskych miest, Bruseli, Paríži atď. V Českej republike existujú pokusy samospráv obmedzovať používanie zábavnej pyrotechniky časovo a tiež lokalitou (v Prahe je vyčlenených nejakých 13 miest, kde je povolené používať zábavnú pyrotechniku), avšak s malými úspechmi. V susednom Rakúsku pristúpili po predošlých neúčinných pokusoch k radikálnemu kroku, v roku 2013 k úplnému zákazu predaja tzv. pirátov (triedy F2, okrem menej hlučných pirátov na báze čierneho strelného prachu) a od 6.1.2016 sú ich držba, používanie a predaj nielen zakázané, ale dokonca trestné, a to pod hrozbou finančnej sankcie do 3600 eur, resp. až 3 týždňami odňatia slobody.
 
Treba zvážiť, či má prednosť tzv. zábava a údajná tradícia (pred 1989 bola pritom zábavná pyrotechnika veľmi málo rozšírená a vecou podomáckej výroby, ďalej v minulosti bola nemysliteľná hlučná zabáva počas najväčších kresťanských sviatkov) pred ochranou obyvateľstva, majetku, zvierat a životného prostredia.


Ing. Peter Kočvara, Bratislava    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Peter Kočvara, Bratislava na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook