za slobodu a zodpovednosť v školách

Do 31. októbra 2013 prebieha pripomienkovanie Štátneho vzdelávacieho programu, ktorým sa okrem iného zmení doterajšie nastavenie povinne predpísaného učiva.


Som presvedčený, že práve učitelia a jednotlivé školy najlepšie poznajú svojich žiakov a vedia, čo je pre ne v danom veku, regióne a podmienkach školy najlepšie.


Súčasný stav určenia povinného učiva po stupňoch považujem za plne vyhovujúci.


Preto adresujem na Štátny pedagogický ústav v rámci verejného pripomienkovania zásadnú pripomienku: nech štát neurčuje hodinovú dotáciu po ročníkoch, ale iba po stupňoch (tak ako doteraz), nech neznižuje počet disponibilných hodín, nech nezmenšuje možnosť profilácie škôl, nech nechá školy naplno využiť svoje školské vzdelávacie programy, ktoré si často neľahko za posledné štyri roky pripravili, a nech ním navrhnutá úprava slúži ako jeden zo vzorových školských vzdelávacích programov a nie ako štátom určený program pre všetkých.


Ak máte rovnaký alebo podobný názor, môžete tento text poslať rovno na  adresu: svp@statpedu.sk alebo podpíšte tu.


Ďakujem.


Majte sa dobre a niečo pre to robte :)