Za platnosť osvedčení z overovania profesijných kompetencií

U poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, ktorým bol akreditovaný program pred 1. novembrom 2013 aj s možnosťou ukončiť program overením profesijných kompetencií zostávajú podmienky až do skončenia akreditácie nezmenené (podľa §42 odst.6), Je to   podľa výkladu MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 11.2013 (http://zssintava.edu.sk/dokumenty/stanovisko_ms_2013.pdf).
Poskytovatelia teda overovali/ overujú profesijné kompetencie a vydávali/ vydávajú osvedčenia v súlade so svojou akreditáciou.

MŠVVaŠ SR však koncom roka 2016 zmenilo výklad a 10.4. 2017 nám na našu žiadosť zaslali iné stanovisko- že overovanie profesijných kompetencií je nevykonateľné. Viď: http://zssintava.edu.sk/dokumenty/stanovisko_ms_2017.pdf

Následne sa zo všetkých strán ozýva spochybňovanie osvedčení a priznaných kreditov zo strany niektorých riaditeľov škôl. Dokonca spätne sa odoberá kreditový príplatok. MPC prestáva dňom 29.11.2016 uznávať takto priznané kredity na účely prípravného atestačného konania a vykonania atestácie. Akým právom? Tu ešte môže byť súdna dohra.

Ako je možné meniť výklad zo strany MŠVVaŠ SR?

Vyzývame MŠVVaSR rešpektovať platné akreditácie, neobmedzovať ich a trvať na výklade zo dŇa 4.11.2013. Akreditácie s overovaním skončia v decembri 2018!


PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.    Kontaktujte autora petície