Vzdelanie bez obmedzení pre všetky základné školy, stredné školy, ako aj vysoké školy

VÝZVA pre Ministerstvo školstva SR

    Obraciam sa na Vás, spolu s ostatnými rodičmi, aj na základe vypracovaných odborných analýz pána Ing. Michala Šebeňa a pána doktora MUDr. Radoslava Čičalu, ktoré sú súčasťou tejto výzvy, o prehodnotenie situácie, ktorá nastala  pri vzdelávaní našich detí vynucovaním neplatných Vyhlášok ÚVZ SR, ktoré aplikujete v školách na území SR, nakoľko dochádza bezdôvodne k veľkým zásahom vo vývoji a zdraví našich detí, ktoré sú tým najzraniteľnejším našej spoločnosti.

     Žiadame Vás aj o písomné vyjadrenie k danej problematike na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zákonom stanovenej lehote na adresu (nachádza sa na konci tejto výzvy) iniciátora tejto Výzvy.

  Na  základe Manuálu pre riaditeľov na školský rok 2021/2022 k Školskému semaforu:

Riaditeľ má upozorniť na existenciu a obsah aktuálnej Vyhlášky ÚVZ, na základe ktorej je povinný dodržiavať príslušné opatrenia, a to,- prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, v prípade odmietnutia žiaka, môže riaditeľ žiaka umiestniť do osobitnej miestnosti a kontaktovať zákonného zástupcu za účelom prevzatia žiaka zo školy. Kontaktovať políciu, príslušný ÚVZ SR a uložiť pokutu až do výšky 1659€.

Ing. Michal Šebeňa (biológ): Viacero krajín vo svete zaviedlo nosenie lekárskych a nelekárskych rúšok ako nefarmaceutický zásah na zníženie prenosu a infekčnosti ochorenia COVID-19. Je samozrejmé, že chýbajú dostatočné vedecké dôkazy podporujúce účinnosť ochranných masiek, existujú však nepriaznivé fyziologické, psychologické zdravotné účinky. Existuje hypotéza, že tieto masky majú škodlivý profil bezpečnosti a účinnosti, a preto je potrebné ich používanie zakázať.

Tzv. tvárové (ochranné) masky poskytujúc určitú dýchaciu bariéru, s cieľom zníženia prenosu respiračných patogénov. Masky môžu byť lekárske a nelekárske, pričom zdravotnícki pracovníci primárne používajú dva typy lekárskych masiek:

  • Prvým typom je ​​N95 (filtračná maska) a druhým je chirurgická. N95 sú prevažne zložené z elektretových filtračných médií, ktoré tesne priliehajú k tvári nositeľa. Chirurgické masky sú voľnejšie a môžu alebo nemusia obsahovať elektretové filtračné médium a slúžia ako ochrana proti kontaminácií telesnými tekutinami počas úkonu.
  • Druhým typom tvárových masiek sú nemedicínske látkové masky. Nelekárske rúška môžu byť vyrobené z rôznych tkaných a netkaných materiálov, ako je polypropylén, bavlna, polyester, celulóza, gáza a hodváb.

Podľa hypotéz ich škodlivosti by som to zhrnul do jednotlivých bodov:

1.      Hypotetický vplyv na fyziológiu dýchania

Dýchanie predstavuje jednu z najdôležitejších fyziologických funkcií na zachovanie existencie života. Ľudské telo potrebuje nepretržitý a dostatočný prísun kyslíka do všetkých orgánov a buniek. Taktiež dýchanie predstavuje nevyhnutný proces na odstraňovanie vedľajších produktov metabolizmu (CO2). Počas deficitu kyslíka a zvýšená hladina CO2 na niekoľko minút môže byť pre ľudské zdravie škodlivé až smrteľné. Ak berieme do úvahy nosenie rúšok (najmä týkajúce sa respirátorov), tie vedú k  vyššiemu prívodu anaeróbneho energetického metabolizmu, zníženiu hladín pH a zvýšeniu kyslosti buniek a krvi. Ďalej to môže vyústiť k toxicite, oxidačnému stresu, chronickému zápalu, imunosupresii a zhoršeniu zdravotného stavu. Mladý organizmus jednoznačne potrebuje pravidelný prísun čistého vzduchu s prímesom plynov, vrátane kyslíka.

Podľa fyzikálnych vlastností týkajúcich sa tvárových masiek, naznačujú, že tvárové masky sú neúčinné na blokovanie vírusových častíc kvôli ich veľkostiach. Vírus SARS-CoV-2 má priemer od 60 nm do 140 nm. Priemer otvorov týchto masiek sa pohybuje v rozmedzí od 55 µm do 440 µm (mikrometrov), čo je viac ako 1000-krát väčšie. Vzhľadom na rozdiel vo veľkostiach medzi priemerom SARS-CoV-2 a priemerom otvoru v maskách môže SARS-CoV-2 ľahko difundovať cez akúkoľvek masku.

  Klinické vedecké dôkazy spochybňujú účinnosť tvárových masiek na blokovanie prenosu vírusu z človeka na človeka. Aj keď podľa vedeckých štúdií, ktoré preukázali čiastočné zabránenie prenosu vírusov, aj vrátane koronavírusov, tak pozitivita bola preukázaná u populácií, ktorá sa efektívne rúškom chránila. Vírusy sú totiž obsiahnuté všade a človek sa nedokáže, tak efektívne brániť, aby infekčného agensa nedostal. Je to aj proti zákonitostiam biológie.

2.      Fyziologické účinky masiek

Ako sa vyššie uvádza, tak nosenie rúšok obmedzuje dýchanie, čím zvyšuje odpor pohybu vzduchu. Prerušované a opakované série zvýšenia odporu dýchania môže byť adaptívny na posilnenie dýchacích svalov, ale predĺžený a pretrvávajúci účinok nosenia masky je maladaptívny a môže predstavovať riziko pre zdravie. Za normálnych podmienok vzduch obsahuje 20,93 % O 2 a 0,03 % CO2 poskytujúce parciálne tlaky 100 mmHg a 40 mmHg pre tieto plyny v arteriálnej krvi.

Zachytený vzduch zostávajúci medzi ústami, nosom a maskou je opakovane vdychovaný dovnútra a von z tela. Ten obsahuje nízke koncentrácie kyslíka a vysoké koncentrácie CO2 -, čo spôsobuje hypoxémiu a hyperkapniu. U veľmi citlivých osôb môže ťažká hypoxémia vyvolať kardiopulmonálne a neurologické komplikácie.

Nízky obsah kyslíka v arteriálnej krvi dokáže zapríčiniť ischémiu myokardu, závažné arytmie, dysfunkciu pravej alebo ľavej komory, závraty, hypotenziu, synkopu a pľúcnu hypertenziu. Chronická hypoxémia nízkeho stupňa a hyperkapnia v dôsledku používania tvárovej masky môžu spôsobiť exacerbáciu existujúcich kardiopulmonálnych, metabolických, vaskulárnych a neurologických stavov.

Celkový dopad nosenia masiek (rúška, respirátory) na fyziologické účinky predstavujú: hypoxémiu, hyperkapniu, sťažené dýchanie, zvýšenú koncentráciu laktátu, pokles pH, acidózu, toxicitu, zápal, samokontaminácia (reinfekcia), zvýšená hladina stresových hormónov (adrenalín, noradrenalín a kortizol), zvýšené svalové napätie a imunosupresiu.  Ďalej chcem poznamenať, že dýchanie cez masku zanecháva zvyšky baktérií a choroboplodných zárodkov na jej vnútornej a vonkajšej vrstve. Tieto toxické zložky sú opakovane vdychované späť do tela, čo spôsobuje samokontamináciu. Dýchanie cez masky spôsobuje zvýšenie teploty a vlhkosti v priestore medzi ústami a maskou, čo môže viesť k uvoľňovaniu toxických častíc z masky.

Podľa Fisher a kol.  uvádzajú, že úrovne kontaminácie tvárových masiek aerosólmi zahŕňajú 13 až 202 549 rôznych vírusov (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24593662/).

Ďalší zdroj podľa Bedera a kol. uvádzajú, že nepriaznivé fyziologické účinky boli potvrdené v štúdii 53 chirurgov, kde bola počas veľkej operácie použitá chirurgická maska. Po 60 minútach nosenia masky klesla saturácia kyslíkom o viac ako 1 % a srdcová frekvencia sa zvýšila približne o päť úderov/min (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/).

Pokiaľ ide o látkové masky, tak Maclntyre SR, Seale H a kol. porovnávali účinok látkovej masky s lekárskymi maskami a bez masky na výskyt klinických respiračných ochorení, ochorení podobných chrípke a laboratórne potvrdených respiračných vírusových infekcií medzi 1607 účastníkmi zo 14. nemocnice. Výsledky ukázali, že pri výskyte klinických respiračných ochorení a laboratórne potvrdených respiračných vírusových infekcií nebol žiadny rozdiel medzi nosením látkových masiek, lekárskych masiek a žiadnych masiek. Avšak veľký škodlivý účinok s viac ako 13-krát vyšším rizikom bol pozorovaný pre ochorenie podobné chrípke u tých, ktorí nosili látkové masky. Štúdia dospela k záveru, že látkové masky majú významné zdravotné a bezpečnostné problémy vrátane zadržiavania vlhkosti, opätovného použitia, zlej filtrácie a zvýšeného rizika infekcie, čo poskytuje odporúčanie nepoužívať látkové masky. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/).

3.      Psychologické dopady nosenia masiek

Možné dopady na psychiku: aktivácia stresovej reakcie, chronický stresový stav, strach, poruchy nálady, nespavosť, únava, oslabená kognitívna výkonnosť.

Na záver chcem poznamenať, že už zo zákonitosti biológie pred vírusmi neexistuje efektívna ochrana. V sebe disponujeme ľudským virómom a dennodenne sa stretávame s obrovskými dávkami nielen vírusov, ale aj baktérií.

Existuje niekoľko pozitívnych ľudí, ktorí sa efektívne chránili. Ukázalo sa, že nosenie rúšok má značné nepriaznivé fyziologické a psychologické účinky. Patrí medzi ne hypoxia, hyperkapnia, dýchavičnosť, zvýšená kyslosť a toxicita, aktivácia strachu a stresovej reakcie, vzostup stresových hormónov, imunosupresia, únava, bolesti hlavy, pokles kognitívnej výkonnosti, predispozícia na vírusové a infekčné ochorenia, chronický stres, úzkosť a depresie. Dlhodobé následky nosenia rúška môžu spôsobiť zhoršenie zdravia, rozvoj a progresiu chronických ochorení vrátane autoimunitných. Sám by som neodporúčal v školských zariadeniach nosenie ochranných masiek u detí, pretože ich organizmus čelí fyziologickému a psychickému vývoju, čo by ohrozilo tieto prirodzené procesy. Deti majú mať slobodnejšiu vôľu bez obmedzení a s rozvojom imunitného systému. Mladý organizmus je efektívne pripravený na zvládnutie v boji proti vírusom (covid19 skoro nepociťujú), čím z prirodzených vlastností imunita antigény potrebuje. Deti potrebujú prirodzený kontakt medzi ostatnými osobami, čím dochádza k psychologickému rozvoju, vzájomným predajom antigénov a zachovanie sebarealizácie v osobnostnom živote.

MUDr: Radoslav Čičala (lekár): Nosenie rúšok, respirátorov má negatívny dopad na sociálnu interakciu ľudí. Práve oblasti tváre zakryté maskou sú nevyhnutné na čítanie emócií. Základom správneho sociálneho fungovania človeka je vyjadrovanie a čítanie emócií ľudí. Na základe správneho rozpoznania emócií druhého človeka sa vytvárajú a upevňujú sociálne kontakty. Zakrývaním tváre je toto všetko narušené. Už len pri samotnej komunikácii s iným človekom pohyb úst pri rozprávaní uľahčuje samotnú komunikáciu a vytvára priateľskejší vzťah.

Zaujímavosťou je, že boli vykonané viaceré testy: Pri zakrytej tvári nebolo možné zistiť, či je človek šťastný. Bolo však možné zistiť, či je človek nahnevaný, pomerne jednoducho. Tým môžem vysloviť hypotézu, že zakryté časti tváre umožňujú šíriť viac v spoločnosti negatívne emócie a tým aj prehlbovať napätie a nepokoj v spoločnosti. A presne to aj sledujeme. Ľudia sú voči sebe agresívnejší, neusmejú sa...lebo to aj tak cez masku riadne nevidieť. Nevieme, ako presne naše podvedomie vníma prítomnosť masky na tvári iného človeka. Nevieme, aký to bude mať dopad vo vývine psychiky dieťaťa…aké bude to dieťa v dospelosti po psychickej stránke.

Podľa viacerých štúdií by sa dalo povedať, že ústa sú dôležité na čítanie strachu, šťastia. Naopak oči sú potrebné na čítanie strachu, hnevu a smútku. Pri nosení masky dochádza aj k chybnému vnímaniu emócií. Napríklad smútok, šťastie sú pod maskou chybne vnímane ako neutrálne emócie. Iné emócie ako znechutenie boli často rozpoznané ako hnev. Tieto chyby pri rozpoznávaní emócií sa však skoro vôbec nediali pri tvárach, ktoré neboli zakryté.

Presunutím ľudí do vnútorného priestoru a izolácie doma (samotky) sa to ešte zhoršuje. Pre príklad, jedným z najhorších trestov vo väzení je pobyt v samotke. Pred začatím COVIDu-19 napríklad také Japonsko malo problém s mladými ľuďmi, ktorí sa vyhýbali kontaktu so spoločnosťou. Izolovali sa doma a nevychádzali dlhšie ako 6 mesiacov von. Syndróm nazvali hikikomori (uzaretí). Príčina tohto nie je doteraz známa. Týmto životným štýlom žilo v Japonsku vyše 40% mladých. Mladí ľudia trpiaci týmto syndrómom prežívajú veľmi nepríjemné emócie ako hnev, hanba, smútok nad sebou, strach z budúcnosti, závidia tým, ktorí dokážu normálne žiť. To u mnohých môže viesť k závažnejším psychickým poruchám ako je paranoja, depresie, samovraždy, závislosti. Presne rovnaké spektrum syndrómov, ktoré sa vyskytuje počas lockdownov. Mnohí výskumníci vidia za príčinou týchto syndrómov práve bezmocnosť, beznádej, neistotu ktorú počas lockdownov a často nezmyselných obmedzení zažívajú. Koľko bude po COVIDe nových hikikomori?

Zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4912003/ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.566886/full#ref16

Izolovanie detí v domácom prostredí vedie k nárastu nelátkových závislostí (počítačové hry, závislosť na mobile, závislosť na sociálnych sieťach) s následným dopadom aj na abnormný vývin detí smerom k rôznym formám porúch osobností.  Spolu s viacerými kolegami v oblasti psychiatrie a psychológie pozorujeme výrazný nárast pacientov v detskom veku s psychiatrickými problémami.

  Pribúda nielen nelátkových závislostí, ale aj závislosť na drogách, alkohole, sebapoškodzovanie. Nútenie detí do izolácie a vyučovania z domu prostredníctvom internetu môže viesť ku kyberšikane (pribúdanie týchto prípadov je pozorované na ambulanciách).

Psychiatrické dopady sa ukážu po rokoch, navyše je nedostatok literatúry, nevenuje sa dostatočná pozornosť výskumu dopadu týchto procesov na psychiku. Už teraz je aj vedecky dokázaný výrazný nárast psychických problémov, výrazný nárast spotreby psychiatrických liekov.

Vedecky je dokázaný nárast postraumatickej stresovej poruchy, depresií, úzkostných porúch, problémov so spánkom.

Postraumatická stresová porucha má negatívny dopad na vývin mozgu detí a môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na ohrozenie a horšiu reguláciu emócií. Karanténa (ako aj vymedzený priestor na školách, tzv. samotka) má negatívny dopad na sociálne vzťahy, zvýšenie napätia, lability, hnevu, agresie u deti, čo je spôsobené zníženou aktivitou, zvýšeným pobytom pri monitore, narušením pravidelnosti režimu spánku, horšie stravovacie návyky.

Pre správny vývin mozgu je potrebný sociálny kontakt, interakcie, pohľad, sledovanie výrazu tváre iných detí. Pribúda prípadov domáceho násilia na deťoch, domáceho zneužívania detí. Navyše tým, že sú deti takto izolované, často s násilníkom k odhaleniu nedochádza alebo už keď je neskoro. Podobne z dôvodu izolácie mnoho psychických porúch nie je odhalených, ktoré by si inak všimol kolektív, učitelia, niekto na pracovisku...

Tým izolácia, lockdowny, karantény výrazne zvyšujú riziko vzniku psychických porúch neskôr v dospelosti. Navyše izolácia od ľudí u mnohých spôsobuje výrazný nepokoj až baženie po sociálnom kontakte, čo má na mozgovej úrovni podobné pôsobenie ako keď je človek hladný.

U dospelých sa vyskytujú stavy neistoty, obavy o stratu zamestnania, obavy o zdravie. Pocity beznádeje, bezmocnosti. Tie sú predstupňom depresie, samovrážd. Ak rodičia takto trpia, odzrkadľuje sa to na nesprávnej výchove a psychicky trpia aj ich deti.

 

      ÚVZ SR vydal dňa 15.04.2021 vo Vestníku vlády SR, ročník 31, čiastka 51/2021, Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. 175 s účinnosťou od 19.04.2021, ktorou sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora vo všetkých priestoroch interiérov budovy ZŠ, ktorú zmiernil dňa 04.10.2021 podľa Vyhlášky č. 250/2021 ÚVZ s tým, že v triedach počas vyučovania ich žiaci nemusia mať. Naďalej si ich však musia nasadiť v spoločných priestoroch ZŠ. Dňa 25.11.2021 sa podľa Vyhlášky 262/2021 ÚVZ opäť vrátil k pôvodnému stavu nosenia rúšok a respirátorov pre deti aj v triedach.

 

VIAC V PRILOŽENÝCH FOTOGRAFIACH, nedá sa vložiť celá dĺžka na túto stránku.

Obrázok_(304).jpgObrázok_(305).jpgObrázok_(306).jpgObrázok_(307).jpgObrázok_(308).jpgObrázok_(309).jpgObrázok_(310).jpgObrázok_(311).jpgObrázok_(312).jpgObrázok_(313).jpgObrázok_(314).jpgObrázok_(315).jpgObrázok_(316).jpgObrázok_(354).jpg

Tento Covid automat sa nezakladá na žiadnom vedeckom podklade a my rodičia, žiadame  o jeho zrušenie!

Navyše bežné vyhlášky ministerstiev sa vydávajú na spresnenie technických, organizačných, administratívnych a iných detailov povinnosti ustanovených zákonom a podliehajú verejnému pripomienkovému konaniu, v ktorom sú posúdené expertmi jednotlivých rezortov, ale aj odbornej a laickej verejnosti. Čo sa v tomto prípade obchádza.

Ponechajte rozhodnutie rodičov za maloletých na dobrovoľnej báze bez akéhokoľvek postihu. Vyžadovaním poskytovania údajov o zdravotnom stave porušujete aj §25 zákona č. 576/2004 Z.z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti.

My rodičia, Vás žiadame, aby ste vydali nariadenie:

Žiakom nebude obmedzovaný vstup do školského zariadenia  bez platného zákonného dôvodu a bude im umožnené bez akejkoľvek diskriminácie a segregácie plniť si  školské povinnosti.

Žiadame Vás o otvorenie škôl, nakoľko ste verejnosti doteraz neposkytli relevantný dôkaz o šírení nákazy COVID-19 v školách, naopak napr. v regióne Kysucké Nové Mesto nebol žiadny dôvod na zatvorenie škôl. Dokonca v tlači sa písalo, že školy sa nebudú zatvárať: https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/v-kysuckom-novom-meste-zakladne-skoly-ostavaju-zatial-otvorene.

Vyučovania sa zúčastňovali takmer všetci žiaci. Situácia v triedach bola štandardná, ani zďaleka nedosahovala počty chýbajúcich žiakov, ako to bývalo v minulých rokoch v čase chrípkového obdobia. Napriek tomu RÚVZ v Čadci od 6.12.2021 zatvoril „preventívne“ všetky SŠ a druhý stupeň ZŠ. VŠ dokonca začali zatvárať počas novembra 2021. Celé toto bezdôvodné konanie postráda logiku.

Veríme, že pri preskúmaní viacerých skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že dochádza k nelogickým a neopodstatneným, naviac absolútne neúčinným opatreniam, dôjde k vyhoveniu tejto žiadosti, pod ktorú sa podpisujú aj ďalší rodičia formou elektronického zberu na stránke www.peticie.com, ktoré sú prílohou tejto výzvy.

     Iniciátor výzvy:          Iveta Komzalová

    Odborný posudok:      MUDr. Radoslav Čičala    

                                     Ing. Michal Šebeňa  

   

                                     


Iveta Komzalová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Iveta Komzalová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...