Výzva vláde a MPRV SR za zmysluplný IROP

Výzva Vláde Slovenskej republiky


Obraciame sa na Vládu SR, ako aj na rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby zásadne prehodnotili súčasný návrh IROP a to tak, aby tento operačný program zabezpečil aplikáciu  efektívnych integrovaných nástrojov územného rozvoja ako sú:

-  CLLD (komunitne riadený miestny rozvoj) pre vidiecko-mestské typy partnerstiev. V rámci tohto nástroja je možné efektívne riešiť integrovaný prístup k rozvoju miestnej infraštruktúry a potrieb skvalitnenia miestnych verejných služieb a pritom eliminovať tlaky na začlenenie nežiadúcich dopytovo orientovaných projektov pre miestne samosprávy.


-  UMR (udržateľný mestský rozvoj) pre vybrané centrá osídlenia. Slovensko by malo bezpodmienečne využiť tento nástroj predovšetkým na posilnenie centier osídlenia v zaostávajúcich regiónoch, čím by sa podporila konkurencieschopnosť a hospodársky rast týchto regiónov a zastavilo sa prehlbovanie medziregionálnych disparít, ktoré je aj jedným z prioritných cieľov programu tejto vlády.


ITI (integrované teritoriálne investície) pre samosprávne regióny. K zastaveniu prehlbovania regionálnych disparít by výrazne pomohli integrované územné stratégie samosprávnych krajov a následne implementácia
kľúčových priorít prostredníctvom integrovaných územných investícii. Regionálnym samosprávam by sa tak posilnila ich úloha, ale hlavne zdroje v regionálnom rozvoj a mohli by takto eliminovať svoje  slabé stránky a posilniť svoje
komparatívne výhody na trhu území.

Slovensko je krajina s veľmi diverzifikovanou problematikou ako aj s veľmi rozmanitými podmienkami pre rozvoj. Uplatňovaním sektorových nástrojov s dopytovo orientovanými projektmi neumožňuje ich synergické využitie a neprispieva k eliminovaniu vysokých vnútroregionálnych a regionálnych rozdielov.


Túto situáciu vníma aj EÚ a preto pre budúce programové obdobie posilňuje integrovaný a územný princíp aj prostredníctvom horeuvedných nástrojov. Tieto sú ako šité pre sociálno- ekonomický rozvoj krajín s veľmi vysokými regionálnymi disparitami a rozmanitosťou  podmienok a možností rozvoja území, ako je práve aj Slovensko.


Tieto tri nové nástroje regionálneho rozvoja by prispeli k efektívnemu miestnemu rozvoju na základe miestnych potrieb, posilneniu úlohy regionálnych ohnísk rozvoja a k zlepšeniu podmienok sociálno-ekonomického rozvoja regiónov na základe ich špecifických podmienok a potrieb.

 


Kontakt: Ľubo Šesták, Obec Dúbravica,  976 33 Poniky, e-mail: sestak@dubravica.sk,  0917 877 313


Ľubo Šesták    Kontaktujte autora petície