Výzva adresovaná poslancom mestského zastupiteľstva v Senci 26.6.2014

Na viacerých „ Okrúhlych stoloch“  v kinosále seneckého Kultúrneho domu som poukazoval na nekoordinovanú , neriadenú stavebnú činnosť, zneužívajúcu  absenciu Smerného územného plánu a s tým súvisiacich regulatív. Upozorňoval na chýbajúcu víziu, zámery a formulovanie úvah o rozvoji, či charaktere mesta, ináč povedané – aký Senec  chceme mať. Je uzavreté výberové konanie na dodávateľa Smerného územného plánu, dodnes však odpovede na tieto a podobné zásadné otázky  nepoznáme.

Rešpektujem práva vlastníkov na svojich pozemkoch stavať. Rozmach investičných zámerov je dôkazom dobrej bonity Senca a okolia. Že sa však dlhé roky stavia len podľa dodatkov k neaktuálnemu územnému plánu, ad hoc rozhodnutí poslancov na ktorých sú vyvíjané tlaky zdola i zhora, že stavebný úrad je vo svojich rozhodnutiach nekonzekventný a dokonca primátor si osobuje právo o stavebnej investícii rozhodovať ako autorita, je hazard s budúcnosťou. Či už z pohľadu kvalít a kultúrnosti prostredia alebo ochrany krajinných zvláštností. Vymenovanie mnohých dôkazov môjho tvrdenia je téma pálčivá, aktuálna, presahuje však rámec tejto výzvy.

Najvypuklejším prípadom  súčasnosti je sú stavebné zámery na Guláške. Bez urbanistickej štúdie, bez zvažovania únosnosti oblasti, bez komplexného riešenia dopravy.  Pripomína to pyramídovú hru. Zo začiatku na tom zarobia dediči a priekupníci.  Neskôr budú noví majitelia s problémami čakať na návratnosť svojej investície. Ak totiž budú takýmto chaotickým spôsobom zastavané brehy jazera, jedinečnosť prostredia sa bude rapídne zhoršovať.  Prehustenosť  stavieb zdevalvuje kvalitu nielen na brehu ale i vo vode.

Vyzývam poslancov mestského zastupiteľstva, aby zastavili do vyhotovenia územného plánu udeľovanie konfliktných, sporných stavebných povolení, ktorými sa nekoordinovaným, nekontrolovaným a nekontrolovateľným spôsobom znehodnocuje prostredie a obchádzajú práva občanov. Je ešte čas, podmieniť obstaranie územného plánu spracovaného ing. arch. Kramplom  formulovaním základných téz vývoja Senca, stanovením priorít  rozvoja a rešpektovaním  prírodných zón, hodných ochrany.  Až následne sa venovať technickým detailom, ktoré prirodzene vyplynú.

Martin Lettrich, akademický sochár


Martin Lettrich, akademický sochár    Kontaktujte autora petície