Petícia Ministrovi životného prostredia SR, Vláde SR, Národnej rade SR na prehodnotenie plošného rozsahu všetkých národných parkov a určenia manažmentových kategórii

PETÍCIA

My dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, vlastníci aj nevlastníci lesov, odbornej aj neodbornej verejnosti VYZÝVAME pána ministra a všetky dotknuté štátne orgány a inštitúcie na prioritné prehodnotenie plošného rozsahu a určenia manažmentových kategórii všetkých národných parkov na Slovensku podľa všetkých kritérii rešpektovanej a všeobecne uznávanej „Medzinárodnej organizácie na ochranu prírody a prírodných zdrojov“ –  IUCN a to prioritne ešte predtým ako dôjde k ich celkovej novej zonácii.

Slovenská republika má v porovnaní s EÚ a najvyspelejšími štátmi Európy najvyšší podiel suchozemských národných parkov vzhľadom k celkovej rozlohe štátu. Tieto národné parky však nevznikali v súlade s medzinárodnými štandardmi a všetkými kritériami IUCN ktorými sa riadia všade vo vyspelom civilizovanom svete pri vyhlasovaní národných parkov a chránených území, ku ktorému sa snažíme patriť aj my. Predovšetkým vznikali bez primeranej spolupráce s vlastníkmi a užívateľmi lesných pozemkov a za úplne iných podmienok a manažmentových opatrení ako sú súčasné medzinárodne uznávané štandardy IUCN. Z tejto skutočnosti  pramenia značné rozpory a predstavy medzi jednotlivými vlastníkmi, správcami, štátom a mimovládnymi organizáciami na spôsob obhospodarovania týchto území, ktoré desiatky rokov traumatizujú celú spoločnosť a zasahujúce až do rozporuplných legislatívnych procesov, ktorými sa celková situácia ešte viac vyostruje, pričom ani jedná vládna garnitúra v celej histórii po roku 1989 nedokázala doposiaľ tento rozpor a nekoncepčnosť odstrániť.

Táto výzva si kladie za cieľ položiť základný rámec tieto rozpory, nejednotnosť a historické krivdy minulosti odstrániť a položiť základy novej koncepčnosti a jednotnej metodiky v budovaní chránených území podľa rovnakých zásad v zmysle medzinárodne uznávaných kritérii IUCN. 

Máme za to, že na odstránenie tohto zásadného rozporu z minulosti je bezpodmienečne nevyhnutné okamžité prehodnotenie plošného rozsahu a určenia manažmentových kategórii  všetkých súčasných národných parkov na Slovensku podľa všetkých kritérii IUCN podľa najlepšej praxe, preto VYZÝVAME všetky vyššie uvedené štátne orgány a inšitúcie na urýchlenom začatí tohto procesu za účasti všetkých zainteresovaných subjektov, vlastníkov, správcov, užívateľov lesného majetku, miestnych samospráv a zástupcov občanov a podľa výsledkov odborného posúdenia všetkých kritérii IUCN priradiť každému národnému parku takú manažmentovú kategóriu aká mu prináleží podľa medzinárodných štandardov  tak, aby výsledkom tohto procesu bola jedna ucelená spoločenská dohoda a moderný fungujúci model ochrany prírody podľa vzoru vyspelého civilizovaného sveta ku ktorému chceme patriť aj my na Slovensku a to do konca roku 2022. Ru1.jpg


Ing.Jaroslav Dutko    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing.Jaroslav Dutko na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...