Vyhlásenie k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku

Svojim podpisom sa stotožňujem a pripájam k nasledovnému Vyhláseniu k aktuálnej situácii v ECAV.

 

Vyhlásenie k aktuálnej situácii v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Podpísaní členovia ECAV vyjadrujeme znepokojenie nad nasledovnými javmi v našej cirkvi:

- Protestujeme voči postupu v prípade Martina Šefranka, zborového farára Bratislava-Legionárska a člena Generálneho presbyterstva, pri ktorom Generálne presbyterstvo ako disciplinárny orgán závažným spôsobom porušilo Cirkevnoprávne predpisy ECAV. Konkrétne bola porušená príslušnosť disciplinárneho orgánu, legitimita hlasujúcich o disciplinárnom postihu a udelený nezákonný trest.  Mocenské konanie Predsedníctva ECAV a Generálneho presbyterstva ako disciplinárneho orgánu v tomto prípade bolo tiež v priamom rozpore s evanjelickou zásadou, že základom cirkvi je cirkevný zbor, z ktorého vychádza všetka moc. Navyše disciplinárne konanie bolo založené na osočovaní a nepodložených obvineniach. Martin Šefranko bol takto protiprávne zbavený všetkých volených funkcií v ECAV. Žiadame, aby celé disciplinárne konanie v jeho prípade bolo anulované a Martin Šefranko bol v celom rozsahu rehabilitovaný.

- Za účelové zneužitie disciplinárnych postupov považujeme aj napomenutie, ktoré seniorovi Tatranského seniorátu Romanovi Porubänovi udelil Zbor biskupov ECAV (v pomere hlasov 2:1). Dôvodom bolo údajné zneváženie funkcie evanjelického farára a seniora vystúpením v programe na plese cirkevného zboru. Hoci nejde o disciplinárny postih v zmysle cirkevnoprávnych predpisov, takéto vyjadrenie najvyšších predstaviteľov cirkvi považujeme za znevažujúce česť a dobrú povesť Romana Porubäna.

- Medzi členmi cirkvi rastú obavy nad účelovým vedením disciplinárnych konaní. Dochádza pri nich k pošliapavaniu práva a k presadzovaniu mocenských záujmov úzkej skupiny ľudí v cirkvi. Uvedomujeme si, že v ECAV sa prehlbuje rozdielnosť názorov na viaceré zásadné otázky života cirkvi. Nazdávame sa však, že túto rozdielnosť nemožno prekonať otváraním účelových disciplinárnych konaní. Rozdielnosť možno prekonať len neúnavnou snahou o rozhovor a zmierenie a vo viacerých prípadoch aj ochotou akceptovať zdravú mieru rôznosti v cirkvi.

- Vyjadrujeme náš protest voči obsahu týždenníka Evanjelický posol spod Tatier a práci jeho redakcie. Odsudzujeme neobjektívne informovanie a škandalizovanie osôb a cirkevných zborov bez možnosti dotknutých primerane reagovať.

- Vyjadrujeme protest voči neustálemu zvyšovaniu finančných výdavkov Generálneho biskupského úradu na úkor odmeňovania duchovných.

- Vyjadrujeme protest voči zneužívaniu právomoci predsedníctva cirkvi pri neudeľovaní súhlasu k voľbám seniorov, keď bez udania dôvodu neudelilo súhlas kandidátom, ktorých kandidovali predsedníctva cirkevných zborov. V tom opäť vidíme nerešpektovanie nižšej organizačnej úrovne cirkvi vyššou.

Ako signatári tohto vyhlásenia pozývame evanjelickú verejnosť, aby k nemu pripojila svoje podpisy a podporila zápas o rozvoj služby Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku založenej na spravodlivosti, jednote a bratsko-sesterskej láske.

 

V Martine, 23. júna 2014.

 

 

Signatári vyhlásenia:

 1. Ján Brozman, dištriktuálny dozorca VD ECAV, člen Synody ECAV
 2. Vladimír Daniš, dištriktuálny dozorca ZD ECAV, člen Synody ECAV
 3. Boris Mišina, predsedajúci farár  CZ Bratislava – Legionárska, senior Bratisl. sen., člen Synody ECAV
 4. Miroslav Hvožďara, zborový farár CZ Vrbovce, senior Myjavského seniorátu, člen Synody ECAV
 5. Roman Porubän, zborový farár CZ Kežmarok, senior Tatranského seniorátu, člen Synody ECAV
 6. Marián Kaňuch, zborový farár CZ Žilina, administrátor seniora Turč. seniorátu, člen Synody ECAV
 7. Ján Matis, zborový farár Batizovce, člen Synody ECAV
 8. Marek Cingeľ, zborový farár CZ Richvald, člen Synody ECAV
 9. Ľubomír Badiar, dozorca CZ Košice, člen Synody ECAV
 10. Jelka Borcovanová, zástupkyňa dozorcu Turčianskeho seniorátu, členka Synody ECAV
 11. Vlastimil Synak, dozorca Dun.-nitr. sen., predseda Gen. hospodárskeho výboru, člen Synody ECAV
 12. Daniel Kobyľan, člen revíznej komisie ECAV
 13. Ján Hroboň, zborový farár Bratislava - Dúbravka
 14. Samuel Linkesch, zborový farár CZ Košice
 15. Ondrej Kolárovský, zborový farár CZ Košice – Terasa
 16. Jaroslav Petro, zborový farár CZ Obišovce
 17. Ivan Eľko, zborový farár CZ Nitra
 18. Tomáš German, zborový farár CZ Blatnica
 19. Daniela Mikušová, zborová farárka CZ Liptovský Peter
 20. Milan Kubík, zborový farár CZ Martin
 21. Martin Šefranko, námestný farár CZ Bratislava – Legionárska
 22. Dušan Cina, evanjelický farár, riaditeľ biskupského úradu VD ECAV
 23. Peter Mihoč, evanjelický farár, tajomník biskupa VD ECAV
 24. František Korečko, študentský farár, Martin
 25. Pavel Zloch, zborový dozorca, CZ Vrbovce
 26. Daniel Borcovan, zborový dozorca, CZ Martin
 27. Peter Synak, zborový dozorca CZ, Bratislava – Legionárska
 28. Ján Pleša, zástupca zborového dozorcu CZ, Vrbovce
 29. Miloš Kovačka, presbyter CZ Martin, vysokoškolský pedagóg
 30. Michal Valčo, vedúci Katedry náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity
 31. Adrián Kacian, vysokoškolský pedagóg
 32. Ondrej Prostredník, vysokoškolský pedagóg, šéfredaktor Cirkevných listov
 33. Emília Mihočová, šéfredaktorka časopisu Evanjelický východ
 34. Ľubomír Bechný, člen redakčnej rady Evanjelického východu
 35. Peter Podlesný, diakon pre mládež, CZ Košice
 36. Mikuláš Lipták, člen presbyterstva, CZ Kežmarok
 37. Daniel Mišina, člen CZ Háj
 38. Milan Bruncko, člen CZ Martin

Signatári vyhlásenia    Kontaktujte autora petície