Verejná výzva pre Mesto Komárno

 

Otvorený list - Žiadosť pre primátora mesta Komárno a všetkým poslancom MZ Komárno - zmena územného plánu č. parcely 7051/514

Dňa 28.04.2022 na mestskom zastupiteľstve ste sa vyjadrili v tom zmysle, že vo
veci zmeny územného plánu – ktoré sa týkajú časti parciel na ul. gen. Klapku nie je potrebné písať petície, resp. žiadosti nakoľko vy osobne, ako primátor mesta ste prisľúbili - viac ako 1000 obyvateľom mesta Komárno, ktorí sa viackrát obrátili na Vás a na poslancov - že časti parciel, ktoré patria Mestu Komárno v celej miere budú zachované ako zelené plochy bez možnosti zastavania.
Napriek tomu ste opakovane na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve žiadosť vyše 600
obyvateľov danej lokality odmietol.
V mene obyvateľov vás týmto listom vyzývam, aby ste dodržali svoje slovo, ktoré
ste dal obyvateľom Komárna.
Touto cestou žiadame, aby ste svoje dané slovo dodržali, tak ako ste na to boli už vyzvaný otvoreným listom zo dňa 12.09.2022 a na verejnom zasadnutí MZ dňa 20.04.2023. 

Žiadame, ako ste to verejne sľúbili obyvateľom mesta Komárno, že parcely-mestský pozemok medzi obytnými domami bude v plnej miere zaradený ako zelená plocha bez možnosti zastavania, a to : 
„ Spôsob využívania: Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a
sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a
poľovnícke využívanie“ , kód. č. 29. - č. parcely 7051/514. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme nasledovne :
 Na uvedených parcelách obyvatelia chcú mať parkovú zeleň – oddychovú
zónu, nakoľko sa zmenili sociálne predpoklady a potreby obyvateľov, ktorí
nechcú bývať v „betónovej“ časti mesta, ale chcú bývať v prostredí, kde je
zabezpečená zelená infraštruktúra, ktorá je významným faktorom pri
zmierňovaní väčšiny negatívnych dosahov zmeny mikroklímy v mestách. Jej tieniace, chladiace či vodozadržiavajúce účinky sú nenahraditeľné.

 Sídliská sú teplejšie najmä preto, lebo vegetáciu nahradili betónom, asfaltom
či murivom, ktoré teplo vo večerných hodinách vyžarujú späť. Potrebujeme
čím viac trávnatých plôch, lebo dažďová voda na seba dokáže naviazať teplo
a odniesť ho so sebou preč a pri vyparovaní vody sa spotrebuje energia. Čím
viac vody sa vyparí, o toľko menej sa zohreje daná lokalita.
 Snažme sa zastaviť klimatické zmeny, kvôli ktorým sa v mestách sa ťažšie
dýcha, horšie spí, ulice a byty sú plné prachu.
 Treba poskytnúť možnosť vyjsť si von a sadnúť si s deťmi, kamarátmi na
lavičku pod stromami.
 Obyvatelia zeleň využívajú na relax, prechádzku, a mládež na šport.
 Treba dbať na zdravie občanov, s čím úzko súvisí zeleň medzi panelákmi.
Práve aktuálna nám dokazuje, že je to práve zeleň v mestách, ktorá má
rozhodujúci vplyv na naše zdravie, nevynímajúc duševné zdravie. Zámerom
týchto úprav je poskytnúť budúcim obyvateľom kvalitnejšie prostredie pre
moderné bývanie s väčším podielom kvalitnej zelene s bezpečným a krásnym
verejným priestorom pre oddych.
 Logickým dôsledkom zahustenia pôvodnej zástavby je aj zvýšená požiadavka
na existujúcu dopravnú infraštruktúru a tá sa logicky s pribudnutým počtom
obyvateľov zahustí. predstavuje len strohé plnenie všeobecných zásad či už
územného plánu,
 V Komárne akosi sa zabúda na človeka! Je to človek čo tam býva, pracuje,
relaxuje a ktorému sa životný priestor neustále zmenšuje s jasnými
negatívnymi sociologickými následkami, izolovanosťou a kde sa zmenšuje
plocha zelene, na ktorej proporcie k spevneným plochám, budovám, sa akosi
nik nepozerá.
 Problematika „zelene“ je dnes jedným z ústredných záujmov obyvateľov miest.
Je to dané najmä prirodzenou potrebou eliminácie niektorých sprievodných
javov v procesoch urbanizácie. Tieto potreby vyplývajú z psychologických a
biologických potrieb človeka, ale aj z hľadísk estetických. Zeleň ako biotická
zložka slúži na vyváženie, ale aj dokomponovanie zložiek abiotických.
 Niektoré výskumy poukazujú na to, že viac ako 70 % voľného času je
viazaných na miesto bydliska. Súčasne je medicínsky konštatované, že
každodenný pobyt v zeleni je po zdravotnej stránke významnejší ako
jednorazové víkendové pobyty v prírodnom prostredí.
 Človek v Komárne sa stal štatistickým číslom a platcom poplatkov a daní, nič
viac! Synonymom sídliska kľudného, zeleného s bližšími medzi susedskými
vzťahmi. Chceme zachovať jej pôvodné hodnoty, prednosti spolubývania. Nie
sme len číslami v daniach za nehnuteľnosť! Preto mesto Komárno vyzývame
na zmenu územného plánu. stavebných parciel a boli zmenené na „Spôsob
využívania: „Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková
zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a
poľovnícke využívanie“.
 Odmietame snahy o neustále zhoršovanie nášho životného prostredia, ktoré
má dopad na zdravie všetkých obyvateľov! Zámerom týchto úprav je
poskytnúť budúcim obyvateľom kvalitnejšie prostredie pre moderné bývanie s
väčším podielom kvalitnej zelene s bezpečným a krásnym verejným
priestorom pre oddych.

 

Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  

 
Podpisom prehlasujem, že mám minimálne 16 rokov a súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre účely tejto petície.

Prosím potvrdte svoj podpis kliknitím na link vo vašej elektronickej pošte medzi prijatými e-mailmi.

Na Vašom podpise záleží.
Ďakujeme.

 


Svojim podpisom splnomocňujom Timea EtheyKatz na odovzdanie môjho podpisu, ktorá je  oprávnená konať v tejto veci.


Timea EtheyKatz    Kontaktujte autora petície