Petícia proti umiestneniu stavby "Vykrývač telekomunikačnej siete" v obytnej zóne Chorvátsky grob - Monarská alej

Spoločnosť, ktorá plánuje umiestniť stavbu technickej infraštruktúry základovej stanice verejnej telekomunikačnej siete (ďalej vykrývač) sa obrátila na obec Chorvátsky grob so žiadosťou o písomne stanovisko k umiestneniu stavby. Vykrývač (40 m stožiar) by mal byť umiestnený v priestore medzi parkoviskom Tesco Monar a Pezínskou ulicou (hlavná cesta). Za predpokladu, že sa dodržia limity šírených mikrovĺn, môže operátor zamedziť trvalému účinku na zdravie človeka, avšak sú známe i štúdie, podĺa ktorých existujú biologické účinky tohto žiarenia, čo vedie k viacerým negatívnym zdravotným dopadom na ľudi, zvierata, rastliny. Ľudia bývajuci v blízkosti stožiarov často hovoria o silných bolestiach hlavy, poruchách spánku, krvácaniu z nosa, srdcovej arytmii, zvýšenom KT a pod. Názory sú pre aj proti, odporcovia inštalácii antén tvrdia, že zhoršene životne prostredie vďaka týmto anténam umiestňovaným v zastavaných oblastiach ma trvalý dopad na naše zdravie hlavne vtedy, ak sa okolo vysielača alebo na jeho konštrukcii začnu zgrupovať lokálni WIFI uživatelia/provideri, rôzni operátori, čim sa znásobia povolené limity. Toto žiarenie prichádza nepretržite 24 hodin denne. I na Slovensku komisie rozhodujú o rozmiestnení antén v Bratislave alebo v Košiciach a určujú ich umiestniť najmenej 500 metrov od obytných budov.

UMIESTNENIE VYKRÝVAČA JE NEVHODNÉ, či už z vyššieuvedených dôvodov, ako aj z dôvodu  bezprostrednej blízkosti tohto zariadenia k prírodnej rezervácii NPR Šúr, či z pohľadu estetického (viacero reklamných stožiarov, ktoré špatia výhlad na Karpaty a prírodu).

 

PROSÍM NEZABUDNITE UVIEZŤ AJ ÚPLNÚ ADRESU TRVALÉHO POBYTU !

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem aktivista CHG na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...