PETÍCIA: STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku

Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF - EMP) než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G...). RF - EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít. 

Účinky 5G siete zahŕňajú zvýšené riziko:

- vzniku rakoviny

- bunkový stres

- zvýšené riziko voľných radikálov

- genetické poškodenia

- štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému

- deficity učenia a pamäti

- neurologické poruchy

POŠKODENIE SA VZŤAHUJE AJ NA RASTLINY A ZVER

 

V záujme ochrany obyvateľov SR naliehavo vyzývame Slovenskú republiku - vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj, Národnú radu SR a pani prezidentku Slovenskej republiky:

1. prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF - EMP, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF - EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie

2. uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení

3. žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF - EMP   

 Petičný výbor:

Ing. Jana Michálková, Riadok 28/396, 922 41 Drahovce - Zástupca petičného výboru

Bc. Martina Pančíková, Bendička 58/9, 976 81 Podbrezová

Eva Stover, M. Trenčianskeho 1, 08 001 Prešov

Mgr. Monika Ráczová (rod. Járošiová), Bottova 1021/4, 927 01 Šaľa, jarosi.monika@centrum.sk

Ing. Miroslav Dudra, Obvodová 6, 03401 Ružomberok

 

Zástupca petičného výboru:


Ing. Jana Michálková, Riadok 28/396, 922 41 Drahovce
V rozsahu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe pod
skratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na
účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady
2008/977/SVV a v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, svojim podpisom vyjadrujem súhlas so
spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom podania tejto petície. Osobne údaje budú spracúvané po dobu .... od podania petície za účelom overenia podpisovateľov petície. 


Martina Pančíková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Martina Pančíková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook