Petícia za zmenu formy a hodnotenia bakalárskych štátnych skúšok

Vážená riaditeľka ústavu chemických vied, vážená zástupkyňa riaditeľky pre pedagogickú činnosť, vážený garant pre bakalárske štúdium v študijnom programe chémia,

týmto vás žiadame o zmenu formy a hodnotenia bakalárskych štátnych skúšok a to:

a)       Zrušenie ústnej, resp. písomnej formy odpovede na jednotlivé okruhy otázok z každého vyučovaného druhu chémie (analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna chémia, organická chémia) a následnej obhajoby záverečnej (bakalárskej) práce študenta.

b)      Zavedenie novej formy hodnotenia štátnic, ktorá by pozostávala iba z obhajoby záverečnej (bakalárskej) práce.

Odôvodnenie navrhovaných zmien:

Túto zmenu navrhujeme, aby sa študent mohol naplno venovať odboru, v ktorom si zvolil tému bakalárskej práce a ktorý sa chystá v ďalších rokoch študovať. U odborov s vedeckým zameraním, ako je aj odbor chémia, je obhájenie odbornej práce nepochybne najlepším spôsobom ako preukázať zručnosť študenta využívať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi, čo je aj hlavnou požiadavkou pre jeho budúce uplatnenie. Bakalárska práca predstavuje pre študenta riešenie komplexnej problematiky s potrebou hľadania a selektovania správnych informácií vo vedeckých článkoch a publikáciách. Táto forma vzdelávania sa realizuje z veľkej miery samostatne a prinesie študentom kvalitnejšie poznatky ako príprava na vopred predpísané okruhy, ktorá zaberie značnú časť času, ktorú by študent mohol venovať skvalitňovaním bakalárskej práce a zároveň aj svojich poznatkov.

Uvádzame, že z povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré študent absolvoval počas bakalárskeho stupňa štúdia na vysokej škole, mu bolo udelené platné hodnotenie ústnou alebo písomnou skúškou formou známky (A-E) a pridelenia kreditov za výsledky práce, času a štúdia, ktoré jednotlivým predmetom venoval. Keďže študent už raz preukázal schopnosť zvládnuť dané témy, myslíme si, že opakovaná skúška z daných predmetov na štátnych skúškach nie je potrebná.

Touto petíciou taktiež žiadame zrovnoprávnenie získania bakalárskeho titulu v študijnom programe chémia s dvoma obdobne postavenými vysokými školami ako je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktoré majú študijný program zostavený veľmi podobne. Podľa informácií poskytnutých študijnými oddeleniami na Univerzite Komenského a na Slovenskej technickej univerzite, štátna skúška na oboch univerzitách pozostáva z obhajoby bakalárskej práce a všeobecnej rozpravy k téme bakalárskej práce študenta a získaným poznatkom potrebných na jej vypracovanie.  

Iniciátorom petície je petičný výbor zložený zo študentov jednoodborového študijného programu chémia na UPJŠ v Košiciach.

Petičný výbor:

Tomáš Ján Liška, študent 3. ročníka PF UPJŠ, Košice                

Patrícia Karvanská, študentka 3. ročníka PF UPJŠ, Nižná Myšľa                

Mária Paračková, študentka 3. ročníka PF UPJŠ, Poprad


Petičný výbor zložený zo študentov jednoodborového študijného programu chémia na UPJŠ v Košiciach    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Petičný výbor zložený zo študentov jednoodborového študijného programu chémia na UPJŠ v Košiciach na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...