PETÍCIA Zastavme MEGA Kameňolom v Lehote pod Vtáčnikom

Sme proti andezitovému lomu v dobývacom priestore Malá Lehota k.ú. Lehota pod Vtáčnikom. Požadujeme urýchlené obmedzenie, postupný útlm a následné zastavenie dobývania andezitu v predmetnej lokalite.  

Vysvetlenie:

Od roku 2014, kedy obec Lehota pod Vtáčnikom vyčlenila pre ťažiacu spoločnosť plochu pozemkových nehnuteľností o rozlohe 103 096 m2 a to mimo hraníc dobývacieho priestoru sa výrazne zhoršili životné podmienky obyvateľov obcí Lehota pod Vtáčnikom, Podhradie, Cigeľ. Rozširovanie dobývacieho priestoru má za následok abnormálnu prašnosť, zákal povrchových vôd v miestnom vodnom toku a vysokú hlučnosť. Tieto faktory negatívne vplývajú na zdravie obyvateľov našich obcí. Rozširovanie dobývacieho priestoru postupne zamedzuje prístupovú komunikáciu (LV č. 4887, parcela E KN č. 1901)  k lesným pozemkom a ostatným pozemkovým nehnuteľnostiam, na ktorých hospodária miestne lesné a urbárske spolky.  

Zdôvodnenie:

- Petíciou preto vyzývame obec Lehota pod Vtáčnikom, aby nevyčleňovala ďalšie pozemkové nehnuteľnosti, ktoré by boli určené na dobývací priestor v tejto lokalite,  a aby na základe § 27 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) podala návrh na zmenu hraníc súčasného dobývacieho priestoru a to v lehote do 30 dní od doručenia petície.  

- Rovnako vyzývame Obvodný banský úrad, aby na základe vyššie citovaného zákona do roku 2021 zmenil predmetný dobývací priestor a to vyčlenením parcely  KN-C č. 2284, čím nedôjde k otvárke novej časti dobývacieho priestoru, aby nerozširoval nové otvárky dobývacieho priestoru. Rovnako vyzývame Obvodný banský úrad, aby do roku 2022  úplne zrušil dobývací priestor v lokalite Malá Lehota a to z hľadiska verejného záujmu, nakoľko na to existujú závažné dôvody. Zásoby ložiska v priestore Malá Lehota požadujeme odpísať zo zásob výhradného ložiska, nakoľko ich ťažbou je ohrozená ochrana životného prostredia, konkrétne dochádza k dopadom na vodné zdroje a môže dôjsť k výraznému prekročeniu hodnôt nebezpečných látok v miestnom vodnom toku / lesný potok/, taktiež dochádza k neúnosnej prašnosti.  V neposlednom rade dochádza ďalším dobývaním k zaberaniu a postupnému zničeniu jedinej prístupovej cesty (LV č. 4887, parcela E KN č. 1901) k lesným pozemkom, na ktorých je realizovaná hospodárska činnosť. Tým význam ochrany životného prostredia prevyšuje záujem na vydobytí zásob andezitu.  

 

 

 Informácie a náležitosti petície: 

* Petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

* Pre účely splnenia zákonných požiadaviek je nutné uviesť aj adresu trvalého pobytu (tento údaj nebude zverejnený v zozname signatárov petície na webe).

* Po podpísaní petície Vám príde email, v ktorom potvrdíte podpísanie petície.

* Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov je Mgr. Lucia Ďurinová, Konečná 1030/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom. 

* Petičný výbor:

 • Lucia Ďurinová, Mgr., Konečná 1030/1 Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Ján Ďurina, Konečná  1030/1 Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Jozef Šnirc, Ing., Podhradie 168, 972 42 Podhradie
 • Igor Vida, Ing., Šulekova 9/6, Prievidza 97 101
 • Štefánia Vidová, Konečná  1030/1 Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Iveta Kušnírová, Mgr., Mravečnica 445/9, Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Sabína Vidová, 4. apríla 1010/7, Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Zuzana Pallová, Partizánska 50, Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Juraj Pallo, Partizánska 50, Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Michal Gašparovič, Krátka 939/6, Lehota pod Vtáčnikom 97 242
 • Viera Valientová, 4. apríla 951/2, Lehota pod Vtáčnikom 97 242

* Osoba podujatá na tejto petícií súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679, zároveň so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, výlučne pre účely petičného výboru v súvislosti so spracovávaním a vyhodnocovaním petície. 


Mgr. Lucia Ďurinová Lehota pod Vtáčnikom    Kontaktujte autora petície