Petícia #zadojcenie na ochranu dojčiacich žien na verejnosti

Dojčenie má pre dieťa hlboký pozitívny význam. Materské mlieko je preň tou najlepšou formou výživy. Tieto fakty sú spoločnosťou akceptované, avšak akt dojčenia je neraz považovaný za priveľmi intímny, aby bol vykonávaný na verejnosti.

Pohľad na dojčiacu matku niektorých pohoršuje. V extrémnych prípadoch je dojčiaca matka požiadaná, aby dojčenie ukončila alebo je vykázaná z verejných priestorov s odvolaním sa na nežiaduce obnažovanie sa. Takáto situácia je pre dotknutú matku ponižujúca a pre jej dieťa frustrujúca.

Mnohé matky dnes dojčia svoje deti podľa potrieb, teda v súlade s filozofiou kontaktného rodičovstva, ako aj v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie a organizácie UNICEF, vychádzajúcimi z aktuálnych vedeckých výskumov o nezastupiteľnom a zásadnom význame dojčenia pre zdravý vývoj dieťaťa. Stanovisko Vysokého komisára OSN pre ľudské práva: „Children have the right to life, survival and development and to the highest attainable standard of health, of which breastfeeding must be considered an integral component.“ vo voľnom preklade prízvukuje, že "dieťa má právo na život, prežitie a vývoj smerom k najvyššie dosiahnuteľnej úrovni zdravia, kde dojčenie musí byť ponímané ako neoddeliteľná a nevyhnutná súčasť tohto zdravého a prirodzeného procesu." Naplnenie dojčenia podľa potrieb znamená dojčiť kedykoľvek dieťa vyjadrí potrebu dojčenia. Akt dojčenia zároveň plní viac než len výživovú funkciu. Upevňuje vzťah matky a dieťaťa, ubezpečuje ho o matkinej prítomnosti, pomáha pri bolesti, zaspávaní či strachu, ale napomáha aj tvorbe nervových synapsií a rozvoju mimických svalov. Dojčenie podľa potrieb nie je možné časovo naplánovať ani časovo či priestorovo obmedziť. Je formou základnej starostlivosti matky o dieťa, a preto by malo mať v spoločnosti patričné postavenie, podmienky aj ochranu garantovanú zákonom. V súčasnej dobe absentuje v právnom poriadku Slovenskej republiky zákon, ktorý by explicitne stanovil právo na dojčenie na verejných priestranstvách a chránil tak dojčiace matky pred zásahom zo strany iných osôb, inštitúcií či organizácií.

Slovenská republika je taktiež signatárom Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý v článku 6 bode 2 ustanovuje nasledovný záväzok Slovenskej republiky: „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, budú zabezpečovať v maximálnej miere zachovanie života a rozvoj dieťaťa.“ Príslušný štát je povinný zabezpečiť, aby každý konal v najlepšom záujme detí.

S odkazom na závery vedeckých štúdií je nesporné a nepochybné, že dojčenie a materské mlieko sú v najlepšom záujme detí a preto je potrebné zabezpečiť ich ochranu a deklarovať ich nenahraditeľnosť a význam. Uvedené pritom vychádza aj z dedičstva našich predkov, ktorí dojčenie považovali za prirodzenú súčasť života a rodičovstva. Napriek tomu nemá Slovenská republika žiadnym efektívnym spôsobom zabezpečenú realizáciu práva dieťaťa v oblasti dojčenia, ktoré je s ohľadom na skutočnosti uvedené v úvode tejto petície kľúčové, zásadné a nenahraditeľné pre fyzický a psychický rozvoj dieťaťa, a to nielen v prvom období jeho života. Právo dieťaťa na dojčenie kedykoľvek podľa jeho potrieb nie je širokou verejnosťou bezvýhradne akceptované a matky sú pri snahe o jeho zabezpečenie obmedzované.

Preto vás, vážení poslanci, touto petíciou vyzývame (žiadame), aby ste v nadväznosti na súčasný skutkový stav, ako aj s ohľadom na zabezpečenie práv detí vyplývajúcich z citovaného Dohovoru a odporučení relevantných Medzinárodných organizácií upravili a/alebo prijali právne predpisy, ktoré:

- deklarujú význam a nezastupiteľnosť dojčenia pre vývin dieťaťa, ako aj skutočnosť, že dojčenie je v najlepšom záujme detí,

- komplexne zabezpečia ochranu základného práva detí na dojčenie a prijímanie materského mlieka kedykoľvek podľa ich potrieb,

- zabezpečia právo detí byť bez ohľadu na miesto, situáciu a vonkajšie okolnosti nerušene a neobmedzene dojčené,

- zabezpečia rovnaké práva dojčených detí na výživu, a zamedzia tak diskriminácii dojčených detí.


Mgr. Adriana Kráľová, Katarína Wilkie    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Adriana Kráľová, Katarína Wilkie bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...