Petícia za zvolanie eparchiálneho zhromaždenia Prešovskej Pravoslávnej eparchie

Vzhľadom na skutočnosť, že posledné eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove bolo vykonané v roku 2012 a z dôvodu, že súčasným orgánom Prešovskej pravoslávnej eparchie skončil mandát

žiadame,

aby eparchálny biskup Prešovskej pravoslávnej eparchie Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, zvolal eparchiálne zhromaždenie najneskôr do 31.októbra 2023.

Odôvodnenie:

Uvedené zhromaždenie žiadame zvolať v súlade s Ústavou pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku čl. 14, bod 3, ktorý znie: "Eparchiálne zhromaždenie zvoláva eparchiálny biskup každé tri roky. Okrem toho je povinný ho zvolať aj vtedy, ak ho o to požiada väčšina členov eparchiálnej rady, štvrtina eparchiálneho zhromaždenia alebo členovia eparchiálnej kontrolnej a revíznej komisie",

a bod 4, ktorý znie: "Eparchiálne zhromaždenie volí eparchiálneho biskupa, pomocného biskupa (biskupa-vikára), šesť členov (z toho najmenej dvoch laikov) eparchiálnej rady a troch náhradníkov, troch členov eparchiálnej kontrolnej a revíznej komisie a jedného náhradníka, šesť delegátov na cirkevný snem a troch členov komisie na skúmanie kánonických priestupkov (eparchiálneho duchovného súdu) a jedného náhradníka“,

a v súlade s čl. 21, bod 1, Ústavy pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktorý znie: "Boží ľud, kráľovské kňazstvo, sa plne zúčastňuje na živote Cirkvi a nesie zodpovednosť za celé poslanie a svedectvo vo svete".


jerej Mgr. Ing. Dušan Skonc, protojerej Mgr. Marek Ignacik, PhD.    Kontaktujte autora petície