Petícia za zvolanie eparchiálneho zhromaždenia Prešovskej Pravoslávnej eparchie

Vzhľadom na skutočnosť, že posledné eparchiálne zhromaždenie Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove bolo vykonané v roku 2012 a z dôvodu, že súčasným orgánom Prešovskej pravoslávnej eparchie skončil mandát

žiadame,

aby eparchálny biskup Prešovskej pravoslávnej eparchie Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, zvolal eparchiálne zhromaždenie najneskôr do 31.októbra 2023.

Odôvodnenie:

Uvedené zhromaždenie žiadame zvolať v súlade s Ústavou pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku čl. 14, bod 3, ktorý znie: "Eparchiálne zhromaždenie zvoláva eparchiálny biskup každé tri roky. Okrem toho je povinný ho zvolať aj vtedy, ak ho o to požiada väčšina členov eparchiálnej rady, štvrtina eparchiálneho zhromaždenia alebo členovia eparchiálnej kontrolnej a revíznej komisie",

a bod 4, ktorý znie: "Eparchiálne zhromaždenie volí eparchiálneho biskupa, pomocného biskupa (biskupa-vikára), šesť členov (z toho najmenej dvoch laikov) eparchiálnej rady a troch náhradníkov, troch členov eparchiálnej kontrolnej a revíznej komisie a jedného náhradníka, šesť delegátov na cirkevný snem a troch členov komisie na skúmanie kánonických priestupkov (eparchiálneho duchovného súdu) a jedného náhradníka“,

a v súlade s čl. 21, bod 1, Ústavy pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktorý znie: "Boží ľud, kráľovské kňazstvo, sa plne zúčastňuje na živote Cirkvi a nesie zodpovednosť za celé poslanie a svedectvo vo svete".


jerej Mgr. Ing. Dušan Skonc, protojerej Mgr. Marek Ignacik, PhD.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem jerej Mgr. Ing. Dušan Skonc, protojerej Mgr. Marek Ignacik, PhD. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...