Petícia za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov.

Petičný výbor predkladá občanom mesta Prešov v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, túto petíciu: 

"My, nižšie podpísaní občania mesta Prešov, žiadame primátorku mesta Prešov a Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov, zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov."

Nie tak dávna história spoplatneného parkovania v susednom krajskom meste Košice ukázala, ako takáto „inovácia“ problém nerieši, ale naopak, vytvára ďalšie problémy. Návrh VZN predstavený a väčšinou poslancov odhlasovaný na mestskom zastupiteľstve 19. 6. 2019 vnímame ako neadekvátny a nevhodný pre Prešovčanov.

Poučme sa z chýb druhých a nedovoľme, aby toto sporné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, čím bude mať obrovský dopad na naše každodenné životy. Mesto Prešov nie je pripravené na takéto rázne kroky a miesto spoplatňovania musí pristupovať k ústretovým riešeniam v záujme svojich obyvateľov.

Preto vyzývame všetkých obyvateľov nášho mesta, aby sa pripojili a touto petíciou zastavili chyby, ktorých sa dopustilo vedenie mesta Prešov.      


S úctou,  

Petičný výbor        


Zloženie petičného výboru organizujúceho túto petíciu:

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA, DBA – predseda a zástupca petičného výboru; Smetanova 2/A 080 05 Prešov, mobilný telefón: +421 908 986 733, e-mail: rudolf.dupkala(at)gmail.com

Mgr. art. Martin Marton - člen petičného výboru; Vihorlatská 1, 080 01 Prešov,

Ing. Michael Mikloško - člen petičného výboru; Ďumbierska 17, 080 01 Prešov,

 ---

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podpisom petičného hárku vyjadrujem svoj súhlas so správou, evidenciou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov petičnému výboru za účelom podania tejto petície.

---
 
GRAFICKÝ PLÁN ZÓN PLATENÉHO STÁTIA NA ÚZEMÍ MESTPREŠOV18-9c2a8128f0.jpg

Rudolf Dupkala    Kontaktujte autora petície