Petícia za zrušenie diskriminácie vdov a vdovcov, ktorí sú bezdetní, vdov a vdovcov s jedným dieťaťom a taktiež vdov a vdovcov s dvomi deťmi

BEZODKLADNE ŽIADAME ROVNOPRÁVNOSŤ!

My, dolupodpísaní občania, vdovy a vdovci Slovenskej republiky, žiadame, aby:

 sa verejné inštitúcie neodkladne VEREJNE začali zaoberať situáciou ohľadne nerovnosti nastavenia poberania vdovských dôchodkov, komunikovali s občanmi na túto tému (reagovali na ich podnety) a využili všetky zákonné a dostupné prostriedky na zlepšenie situácie, ktoré v tomto smere majú;

 predstavili plán riešenia danej situácie pred Národnou radou Slovenskej republiky;

 zaradili uvedené body do programu najbližšieho rokovania vlády SR a informovali širšiu verejnosť o možnosti vyjadriť sa k tejto téme;  

Dôvody prečo je potrebné riešiť tento problém formou petície a doterajšiu komunikáciu s úradmi na túto tému sú nasledovné:

 pracujúce bezdetné vdovy a vdovy s jedným dieťaťom a žiadnym dieťaťom, dostávajú vdovský dôchodok iba dva roky po úmrtí manžela. Následne musia čakať kým dovŕšia 57 rokov života.

 Uvedené opatrenie podporené zákonom je diskriminačné,  keďže ženy, ktoré vychovali tri a viac detí dostávajú vdovský príspevok bez časového obmedzenia, a ženy, ktoré vychovali dve deti dostávajú  vdovský príspevok od 52. roku života.   

Nerovnosť nastavenia poberania vdovských dôchodkov je zdedeným bremenom ešte z čias socialistického zákonodarného systému, nereflektuje súčasné sociálne a dôchodkové pomery a nezohľadňuje osamelé vdovy a vdovcov.

Súčastný stav - rekapitulácia:

- žena, ktorá vychovala 3 a viac detí, poberá vdovský dôchodok nepretržite od smrti manžela, 

- žena, ktorá vychovala 2 deti, poberá vdovský dôchodok od 52 rokov,

- žena, ktorá vychovala 1 dieťa, musí si počkať na 57. rok života,

- žena, ktorá vychovala 0 detí, musí si počkať do svojho starobného dôchodku.

pričom dávame na zreteľ a do pozornosti, že ženy i muži prispievali do sociálneho systému, poberali pomerné sociálne dávky na deti a preto nevidíme dôvod, prečo by malo byť v tomto diskriminačnom konaní kontinuálne napomáhané a pokračované.  

My, vdovy a vdovci bezdetní a s jedným dieťaťom, žiadame o nápravu diskriminácie a rovnosť zákona s vdovami a vdovcami, ktorí vychovali 2 a viac detí, čo je v súlade s aktuálnym sociálnym nastavením spoločnosti, súdobými požiadavkami a tiež s pomermi, ktoré nastolila nielen hospodárska kríza a značné zdražovanie spôsobené pandémiou a opatreniami s nimi spojenými.  


Alena Weberová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Alena Weberová bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...