Petícia za zlepšenie situácie so znečistením od psích exkrementov v MČ Petržalka

PETÍCIA

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby v súlade s §5 ods. 1,2, §6 ods. 1-3 a §7 ods. 1-6 zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov zabezpečilo častejšiu kontrolu a sankcionovanie majiteľov psov, ktorí neodstraňujú bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. Ďalej žiadame predstaviteľov mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby sa podrobnejšie venovali problematike znečisťovania verejných priestranstiev psími výkalmi a aby zabezpečili:

 • dostatočný počet zberných nádob a vrecúšok na psie výkaly
 • dostatočný  počet vysávačov na odstraňovanie psích výkalov
 • dostatočný počet lokalít pre voľný výbeh psov
 • dostatočný počet ekologických toaliet pre psov
 • transparentné zverejňovanie financií vynaložených na udržiavanie verejných priestranstiev a ich čistenie od psích výkalov
 • pri nedostatku finančných prostriedkov pre zabezpečenie vyššie uvedených požiadaviek zvážili zvýšenie dane za psa, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z.

Dôvody prečo žiadame touto petíciou vyššie uvedené požiadavky sú:

 • Psie exkrementy patria do kategórie infikovaného a alergénneho odpadu. Aj keď človek nestupí na psí exkrement, neznamená to, že neprichádza do kontaktu s baktériami, ktoré sa v ňom nachádzajú. Nepozbierané psie exkrementy, resp. zvyšky po ich nedôslednom zbieraní, sú vysušované a menia sa na prach. Pri kosení sú ako mikroskopické častice spolu s prachom rozvírené do ovzdušia a môžu sa dostať nielen do dýchacích ciest človeka, ale cez otvorené okná aj do vyšších častí obytných domov a pôsobia ako alergény.
 • Po daždi a v teple sa nešíri do okolia nepríjemný zápach.
 • Deti sa môžu bez obáv hrať na detských ihriskách aj trávnatých plochách.
 • Zabránenie vysychaniu trávnikov, kríkov, stromov, hrdzaveniu lavičiek, stĺpov dopravných značiek, zábradlí ihrísk a verejného osvetlenia, ktoré je spojené s vysokými nákladmi na údržbu a renováciu.
 • Zabránenie rozširovaniu nákazlivých chorôb, ktoré sú prenosné zo psov na človeka a hlavne na malé deti.
 • Nedehonestovanie dobrého mena zodpovedných majiteľov psov.
 • Odstraňovanie výkalov po svojom psovi je zákonnou povinnosťou majiteľa psa. Ten, kto vedie psa a neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo, sa dopustí priestupku a môže mu byť uložená pokuta, v zmysle § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a to až do výšky 65 eur.

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve pri podpore elektronickej petície musí jej podporovateľ uviesť svoje meno, priezvisko, úplnú adresu trvalého pobytu a e-mailovú adresu ako potvrdenie podpory petície namiesto vlastnoručného podpisu. (https://viaiuris.sk/obciansky-kompas/ako-spravne-spisat-peticiu/)

 


Ing. Daniel Suchý    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Daniel Suchý na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook