Petícia za zastavenie plánovaných regulácií rieky Domanižanka a návrh riešení pre zachovanie prirodzenej podoby vodného toku a jeho ochranu-ZACHRÁŇME ŽIVÚ DOMANIŽANKU!

Domanizanka_1.jpgVážení spoluobčania,

podľa Ústavy Slovenskej republiky sme všetci povinní chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Často však svojou činnosťou konáme opačne a pre majetkové záujmy jednotlivcov nenávratne ničíme prírodné bohatstvo. Osobné ciele občanov by sa však mnohokrát dali dosiahnuť aj voľbou prírode blízkych riešení. Tie sú často lacnejšie, bezpečnejšie, technicky jednoduchšie a najmä umožňujú ponechať prírodu a jej procesy v prirodzenom stave.

 Tomuto ohrozeniu je aktuálne vystavená rieka Domanižanka na úseku toku, ktorý prechádza popri obci Prečín. Nachádza sa v ochrannom pásme CHKO Strážovské vrchy a zahrňuje biotop európskeho významu. Naviac sa jedná o územie s výskytom chránenej vydry riečnej, bobra európskeho, miesto lovu bociana čierneho, vodnára potočného či rybárika riečneho a hniezdisko desiatich druhov chránených netopierov vrátane rajniaka obrovského. K hodnote tohto územia taktiež prispievajú staré vŕby, jelše, jasene a lipy.

Ako v mnohých prípadoch na Slovensku, aj v Prečíne sa pozabudlo nechať rieke priestor, ktorý potrebuje. V rozpore so zákonom sa budujú stavby v inundačnom území, hoci územný plán obce, Štátna ochrana prírody a Štátna vodná správa upozorňovali na riziká a problémy, ktoré v dôsledku toho môžu nastať. Teraz však budovy už stoja a ich užívatelia prirodzene žiadajú o ochranu súkromného majetku pred povodňami.

Problémom nie je ani tak to, že žiadajú o pomoc za verejné financie a eurofondy. Každý z nás rozumie vôli ochrániť svoj majetok. Problémom je zlyhanie ochrany vodných tokov, ktoré slúžia nám všetkým. Projekt úpravy Domanižanky vypracovaný správcom toku smeruje k degradácii vodného toku a k odstráneniu brehových porastov. Tieto zásahy tok výrazne znehodnotia a ohrozia širšie okolité prostredie lužných lesov a lúk, a v konečnom dôsledku aj životné prostredie nás, ľudí. Pritom existujú vypracované prírode blízke riešenia, ktoré splnia účel ochrany majetku a ochránia aj rieku Domanižanka pre nás a ďalšie generácie.

Dreviny a kroviny, ktoré majú byť odstránené stabilizujú breh a chránia ho pred eróziou. Bránia prieniku inváznych druhov bylín, ktoré sú silnými alergénmi pre mnohých ľudí. Ako hovorí Rámcová smernica o vode, brehové porasty majú nezastupiteľnú úlohu tzv. zelenej infraštruktúry pri integrovanom manažmente povodí. Okrem plánovanej regulácie vodného koryta už dnes vplývajú negatívne na ekosystém Domanižanky čiastkové ekologické problémy ako nelegálne skládky, či bariéry pre migráciu rýb.

Preto žiadame Ministerstvo životného prostredia SR, aby:

- V žiadosti 7859/2020-6.3 o povolenie výnimky z druhovej ochrany, spočívajúcej v umožnení realizovať stavbu "Prečín - úprava Domanižanky", túto výnimku neudelilo.

- Zastavilo súčasný projekt protipovodňovej ochrany Prečín - úprava Domanižanky prostredníctvom opatrení sivej infraštruktúry a neumožnilo ďalšie technické zásahy a regulácie Domanižanky v súvislosti s plánovanou výstavbou IBV Šurabová - Zakvášov. 

Odvolávame sa na fakt, že suma povodňových škôd, ktorá sa kedykoľvek v histórii na danom úseku toku Domanižanky vyskytla je 0 eur. Súčasne, presadzovaný spôsob regulácie rieky technickými opatreniami predstavuje výrazný zásah do prírodného bohatstva a môže spôsobiť vážne škody na životnom prostredí. To platí osobitne v prípade kumulatívneho pôsobenia viacerých negatívnych zásahov do toku.

fotka-2.jpg

Namiesto plánovanej regulácie nevhodnými technickými opatreniami navrhujeme, aby Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Mesto Považská Bystrica a Okresný úrad Považská Bystrica zabezpečili vykonanie nasledovných úloh:

1.   Ochranu prírodného charakteru vodného toku Domanižanka (brehových porastov, meandrov, tôní a prírodných brehov) a dodržiavanie ochranných pásiem.

2.   Vypracovanie a realizáciu komplexného, voči životnému prostrediu šetrného a prírode blízkeho projektu ochrany pred povodňami tých území pri rieke Domanižanka, kde preukázateľne hrozí riziko škody na majetku, zdraví či živote obyvateľov. V projekte musia byť uplatnené princípy prírode blízkych riešení podľa medzinárodných štandardov pri schvaľovaní a výstavbe objektov protipovodňovej ochrany. V rámci štúdie na Katedre vodného hospodárstva krajiny na STU v Bratislave už boli načrtnuté tri prírode blízke riešenia. Jedným z nich je napríklad riešenie ochrannej hrádze v podobe hlineného valu v takej vzdialenosti, aby nezasahoval do koryta rieky a brehových porastov. 

3.    Odstránenie všetkých nelegálnych stavieb (senníky, rôzne múry a pod.) a skládok odpadu (záhradného a iného) či kompostérov v ochrannom pásme rieky Domanižanka (a jej prítokov), aby sa predišlo ich splaveniu do vodného toku a následnému znečisteniu (ako o tom hovorí vodný aj protipovodňový zákon).

4.     Šírenie osvety v podobe manuálu, ktorý by oboznamoval o zákonom zakázaných činnostiach vykonávaných v tesnej blízkosti rieky (ukladanie odpadu, vypúšťanie odpadových látok, budovanie senníkov a podobne). Ten má byť zostavený v spolupráci s predstaviteľmi CHKO Strážske vrchy, byť vyhlasovaný v obecných rozhlasoch a rozdaný do domácností v tlačenej forme vo všetkých obciach, ktorými Domanižanka preteká. Požadujeme aj dôsledné napomenutie občanov, ktorí nerešpektujú zákon, a to najmä zákaz ukladania odpadu v ochrannom pásme rieky.

5.   Nariadenie farmárom aby zamedzili paseniu dobytka aspoň 3 metre od brehovej čiary rieky Domanižanka, čím by sa zabránilo nadmernému poškodzovaniu porastov a brehov.

6.   Odstránenie bariér pre migráciu rýb v rieke Domanižanka.

7.   Odstránenie výpustov predstavujúcich zdroje znečistenia do rieky Domanižanka.

8.  Výskumy ukázali, že podstatná časť znečistenia našich potokov, riek a vodných nádrží je spôsobená splachom nečistôt z dvorov, ciest a parkovísk. Preto žiadame Mesto Považská Bystrica o identifikáciu vhodných lokalít na realizáciu vodozádržných opatrení (napr. dažďové záhrady). Tie predstavujú jednoduchý a často nenákladný spôsob, ako pomôcť udržať čistotu vodného prostredia, predchádzať neželaným záplavám územia a zmierňovať ekonomické škody. Naviac zvýšia atraktivitu územia, zlepšujú mikroklímu a pomáhajú doplňovať zásoby podzemných vôd. Realizáciu týchto opatrení je možné financovať z fondov EÚ. 27. apríla 2020 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty s cieľom zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy pod kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62.

9. Zabezpečenie dodržiavania zákazu stavieb v inundačných územiach tak, ako to ukladá protipovodňový zákon.

Petičný výbor:

1. Mgr. Matúš Bandúr - programátor, aktivista, Dedovec 1843/361, Považská Bystrica - osoba poverená zastupovaním v styku s orgánmi verejnej moci

2. Veronika Kučminová- študentka biológie, aktivistka, Stred 2203/35-18, 017 01 Považská Bystrica

3. Igor Sádecký - ochranár, aktivista, rybár, Domaniža 417, 018 16 Domaniža


Matúš Bandúr    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Matúš Bandúr na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...