Petícia za záchranu prírodnej rezervácie Šúr - zabráňme ďalšej výstavbe.

28871124_10156094140323329_5436315289673269248_o.jpg

Petícia za záchranu prírodnej rezervácie NPR Šúr  - zabráňme ďalšej výstavbe.

Adresát petície:

Ministerstvo životneho prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Vaše pripomienky a argumenty proti zámeru je možne adresovať písomne  na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Jedným z vypracovaným pripomienok k navrhovanej činnosti je od odborníčky v tejto oblasti RNDr. Anna Zemanová.

Súbor pripomienok, RNDr. Anna Zemanová

My, nižšie podpísaní občania, nesúhlasíme s navrhovaným zámerom prípravy a výstavby rodinných domov v obci Chorvátsky Grob.

Obec Chorvatský Grob žiadame o nesúhlasné stanovisko a aby prepracovala územný plán.

Žiadame Ministerstvo životneho prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredi v Bratisloave, aby boli posúdené vplyvy na podzemné vody, biotopy druhov rastlín a živočíchov..., aby bol ministerstvom odporučený nulový variant (teda nie výstavba, žiadna).

Na základe preštudovania Zámeru máme za to, že navrhovaná činnosť významne negatívne ovplyvní kvalitu a pohodu života ľudí, ako aj životného prostredia nielen dotknutého územia, ale celej obce Chorvátsky Grob. Pre obec Chorvátsky Grob to bude predstavovať významný tlak na školské a predškolské zariadenia a dopravnú dostupnosť Bratislavy.

Žiadame vybudovať ochranné pásmo prírodnej rezervácie NPR Šúr a Panónsky háj  v celom rozsahu plánovanej výstavby na zachovanie nášho svetového prírodného dedičstva.

Svojim podpisom splnomocňujem Jaroslav Praženka, Šturova 12, 900 21 Svätý Jur na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.

Šúrske lúky zámer navrhovanej činnosti vypracovaný podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, december 2018

Zámer: Šúrske lúky

Šúrske lúky - Enviroportál

Šúrke lúky - projekt CREATIVE, s.r.o.

Šúrske lúky - Dokumentácia

Schematické zobrazenie plánovanej výstavy – mapa

Navrhovateľ: Cyperská spoločnosť Bellheaven Limited

Spracovateľ zámeru: CREATIVE, spol. s r.o., Pezinok

Ďalšie informácie: Šúrske lúky

NPR Šúr - Ochrana prírody a fotografie

MY Pezinok - Investor chce vedľa národnej prírodnej rezervácii Šúr vystavať rezidenčnú štvrť s vyše 500 domami

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ A OZNÁMENIE O PREDLOŽENÍ ZÁMERU ŠÚRSKE LÚKY

Úradná tabuľa - Chorvatský Grob

Pripomienky verejnosti možno podávať do 12.2.2019 na adresu obecného úradu v Chorvátskom Grobe.

Úradná tabuľa - Svätý Jur

Úradná tabuľa - Svätý Jur, mapa

Popis:

Prírodu v nížinách, a špeciálne mokrade, sme na Slovensku zdevastovali viac ako ktorékoľvek iné ekosystémy. Jedným z posledných útočísk je rezervácia Šúr, ktorá je ohrozená výstavbou. Podporte prosím petíciu na jej ochranu...Erik Baláž, https://stranaspolu.sk/zelena-krajina

NPR Šúr je jedno z najcennejších chránených území aké na Slovensku máme. Dnes je akútne ohrozené, a to len vďaka nenažranosti developerov a zlých rozhodnutí štátnych orgánov a samosprávy v minulosti. Zrušenie ochranného pásma, ktoré v minulosti chránilo územie rezervácie aj pred výstavbou, to nebola náhoda. Bola to súčasť vätý Jur, je náš poklad medzinárodného významu. Dnes však hrozí, že v jeho bezprostrednej blízkosti sa čoskoro spustí prudká výstavba, na konci ktorej bude stáť 500 rodinných domov. Nitky tohto projektu sa vinú už 15 rokov a vedú k Martinovi Glváčovi, vplypremysleného plánu, ako sa zmocniť pozemkov až po hranicu rezervácie, a ako na nich dobre zarobiť. Bez aktívnej spoluúčasti štátnych orgánov by to nebolo možné. Dnes máme možno poslednú šancu toto vzácne územie ešte zachrániť. RNDr. Jaromír Šíbl PhD.

Vzácny až mystický močiar, rezervoár pitnej vody, domov jedinečných druhov vtáctva a rastlín. Národná prírodná rezervácia Šúr, ktorá leží v blízkosti mesta Svätý Jur, je náš poklad medzinárodného významu. Dnes však hrozí, že v jeho bezprostrednej blízkosti sa čoskoro spustí prudká výstavba, na konci ktorej bude stáť 500 rodinných domov. Nitky tohto projektu sa vinú už 15 rokov a vedú k Martinovi Glváčovi, vplyvnému politikovi Smeru, ktorý dnes musí vysvetľovať najmä svoje nebezpečné známosti. RNDr. Anna Zemanová https://dennikn.sk/blog/1368760/narodna-rezervacia-sur-si-zasluzi-hyckanie-a-opateru-uzemny-plan-hovori-ine/

Priatelia, budeme opäť potrebovať vaše hlasy. Hlasy tých, ktorí vedia aká je cena, ktorú by mal zase raz zaplatiť Šúr za ďalší arogantný plán človeka. Z historických udalostí dostal Šúr niekoľko brutálnych rán. Toto by bola rana fatálna. Tam kde by mal byť pokoj, oddych a rešpekt k prírode najvyššieho stupňa, má stáť developerský projekt. Budem sa biť zo všetkých síl." Peter Lipovský

Čistá katastrofa ! zámer postaviť priamo na okraji národnej prírodnej rezervácie ďalšiu rezidenčnú štvrť je skutočne to posledné, čo toto v posledných rokoch ťažko skúšané územie potrebuje. NPR Šúr už je dnes v obkľúčení betónových králikární ako Leningrad počas blokády. Po dokončení diaľničného obchvatu budú mať vzácne živočíchy aj poľovná zver už len minimálne možnosti, ako sa dostať dnu alebo von. Pokiaľ teda nemajú to šťastie, že vedia lietať. Ani to však neznamená záruku pokojného života v rezervácii. Po celom obvode rezervácie sú rozostavané poľovnícke posedy jeden vedľa druhého, ako kedysi strážne veže na našej zadrôtovanej západnej hranici. V širšom okolí číhajú na ďalšie obete karbofuránové návnady, ale aj početné cesty a železnice, ktoré pretínajú migračné koridory zveri bez akejkoľvek možnosti bezpečného prechodu, o ekoduktoch tu ani nesnívajme. K tomu všadeprítomné ploty a elektrické ohradníky. Zámer patrí v súčasnosti k tým najhorším a najnebezpečnejším v rámci celého západného Slovenska, a to už sme tu teda mali kadejaké zveriny. RNDr. Jaromír Šíbl PhD.

Podpíšte prosím PETÍCIU ZA ZÁCHRANU NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE ŠÚR a pomôžte tak zabrániť ďalšej výstavbe, ktorá môže veľmi vážne ohroziť toto jedinečné a nenahraditeľné chránené územie európskeho významu. ĎAKUJEME! My sme les . občianska inicitaíva. https://www.mysmeles.sk/

Mokrade nám slúžia na zadržiavanie vody v krajine, chránia nás pred suchom a horúčavami... RNDr. Jaromír Šíbl PhD.

"Nenechajme si vziať to najcennejšie čo máme, našu dušu a budúcnosť." Jaroslav Praženka, stráž prírody NPR Šúr a Panónsky háj.

Len nedávno oblasť panónsky haj čelila dôvodným podozreniam verejnosti, že rozsiahly vyrub stromov na spracovanie drievoštiepky môže byť cieľom rozšírenie pôvodnej chatovej oblasti o zopár nových domov a chát. Dnes sa uvažuje  v tesnej blízkosti lesa Panónsky háj a následne na hranici najstaršieho a najvzácnejšieho pôvodného lesa Šúr vystavať cca 500 domov s predpokladom ďalších a ďalších prístreškov, či už záhradných domov alebo terás. Avšak už sa nejedna o ďalších 500 domov ale o ďalších už existujúcich stoviek novostavieb v tesnom susedstve prírodnej rezervácie. Okraj šúrskeho lesa ma lemovať - ohraničovať betónová cesta pre auta a kruhové objazdy. Už dnes sa dajú pozorovať obrovské negatívne zmeny prostredia šurského lesa a panónskeho haja vznikom množstva skládok stavebného odpadu, vybudovania kompostárni priamo v lese, či množstvom odpadových rúr, ktoré končia v potokoch. Pričom ďalšie a ďalšie novostavby neustále aj v tomto čase pribúdajú. Okolité potoky už v mrazoch nezamŕzajú, šíria množstvo odpadu a predzvesťou je čoraz väčší úhyn živočíchov žijúcich v potokoch. Pri  kontrolách chráneného územia vôbec s najvyšším stupňom ochrany prírody na Slovensku sme ponachádzali pozostatky vzniknutých táborísk - ohnísk, v panónskom háji dokonca zhorenú časť vzácneho trávnatého a lesného  porastu - biotopu s výskytom veľmi vzácnych živočíchov, obojživelníkov a vzácnych rastlín. Vzácne orchidei a rastliny sú vykopávane zo zeme. Počas minulého roka museli zasahovať požiarnici pri požiari na šúrskom rybníku, netreba pripomínať, že v prípade požiaru je prístup do šurského lesa prakticky nemožný. Prívodne potoky či kanály, neustále niekto atakuje a zatápa územia mimo prírodnej rezervácie. V súčasnosti pokračujúca výstavba rodinných domov, záhradných domčekov pri Panónskom háji  a  na hranici prírodnej rezervácie už dnes negatívne ovplyvňuje vzácnu chránenú faunu a flóru prírodnej rezervácie Šúr. Počas minulého roka nastal dramatický pokles všeobecne vzácnej, chránenej fauny a flóry, či už napríklad neúspešného hniezdenia vzácneho a chráneného vtáctva s vysokým stupňom ohrozenia ako u nás tak aj vo svete aj úhynom chránených živočíchov a zvierat. Plánovaná výstavba je tak agresívna, že môže nastáť úplný zánik tak vzácnej prírody, divočiny, ktoré desaťročia bojovala o svoju existenciu, či už cieleným odôvodnením, ťažbou dreva - výrubom alebo možným vznikom požiarov, hrozbam ktorým nedokážeme zabrániť, pokiaľ to dovolíme. Jaroslav Praženka

Svetový Šúr – Svetový deň mokradí. Cypersky vlastník „pozemkov Šúrskych luk, v súčasnosti známy skôr ako „maznák“ sa postaral o ďalší svetový unikát prírodnej rezervácie Šúr, dosiahol, že táto prírodná rezervácia nie je len unikátna a jedinečná v celej Európe ale, že je to vzácny prírodný úkaz s ochranným pásmom 0 metrov.

„Pričom každá rezervácia tak ako NPR Šúr má určené ochranné pásmo ak nemá, platí minimum 100m.“ RNDr. Jaromír Šíbl PhD. - zaznelo na zasadnutí komisie v Chorvátskom Grobe.

Na miestach kde v súčasnosti prebieha výstavba a kde je plánovaná ďalšia rozsiahla výstavba, špekulatívne za vidinou zisku predaja ornej pôdy na rozsiahle stavebne pozemky bolo cielene zrušené ochranné pásmo mokrade Šúr. Netreba pripomínať, že toto podmáčané územie je vzácny zdroj potravy pre chránené vtáctvo s šírkou rozpätia krídiel až dva metre, či záhadných vtákov, ktorých rozlišujeme po zotmení s magickým hlasom „hu“, „hu“ "U-hu“.

Napriek intenzívnemu výkonu pravá poľovníctva od roku 2013 poľovnícke posedy vznikajú hlbšie v lese (čoraz viac vystresovaná zver je ostražitejšia) sa ešte stále najvyššom 5. stupni ochrany nachádza poľovná zver, pre ktoré sú Šúrske lúky - pastviny dôležite na prežitie.

Našim cieľom by nemalo byť zničenie tak vzácnej prírody ale pravé naopak, pokračovať v jej záchrane vybudovaním len nedávno zaniknutého ochranného pásma prírodnej rezervácie v celom rozsahu plánovanej výstavby. Vyzývam všetkých ktorým život je príroda aby vyjadrili svoj názor v neprospech ďalšej výstavby, ktorá veľmi dramaticky a negatívne ovplyvní to najvzácnejšie čo máme, náš život. Jaroslav Praženka.

Viac informácií o iniciatíve nájdete na https://www.facebook.com/NPRSUR/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaroslav Praženka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Jaroslav Praženka bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...