Petícia za umožnenie nákupu rezidentskej parkovacej karty obyvateľom hlavného mesta SR - Bratislavy, vlastníkom nehnuteľností klasifikovaných ako apartmán, s trvalým pobytom v nich

V hlavnom meste SR sa postupne zavádza rezidentská parkovacia politika, s cieľom zjednodušiť systém parkovania pre obyvateľov Bratislavy, s trvalým pobytom v rezidentských zónach. Aktuálne podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty sú:

- vlastníctvo nehnuteľnosti – bytu v rezidentskej zóne,

- trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti,

- obyvateľ je držiteľ motorového vozidla.

Aktuálny systém však vyníma apartmány, ktoré sú klasifikované ako „iné nebytové priestory“ a tieto žiadosti o vydanie parkovacej karty sú zamietnuté. Jedná sa však o klasické obytné jednotky, v ktorých majú občania nahlásený a zaevidovaný trvalý pobyt a sú tak riadnymi obyvateľmi mesta. V novodobej výstavbe boli takéto nehnuteľnosti bežne stavané a občania apartmány v nich zakúpili v dobrej viere. Táto časť obyvateľov/vlastníkov apartmánov je teraz znevýhodnená a je im znemožnený nákup rezidentskej parkovacej karty a možnosť parkovať motorové vozidlo v rezidentskej zóne, v ktorej vlastnia nehnuteľnosť a majú v nej nahlásený a riadne zaevidovaný trvalý pobyt, tak ako je to umožnené obyvateľom mesta, s trvalým pobytom v byte.

My, obyvatelia Bratislavy/vlastníci apartmánov, s trvalým pobytom v nich zároveň odmietame ako alternatívu, možnosť zakúpiť abonentskú kartu, ktorá je neúmerne drahšia ako rezidentská parkovacia karta. Preto žiadame o férový a jednotný prístup ku všetkým vlastníkom nehnuteľností s trvalým pobytom v rezidentských zónach.

Cena rezidentskej parkovacej karty: 39 €/rok

Cena abonentskej parkovacej karty: 500 – 2000 €/rok, podľa rezidentskej zóny

Na základe vyššie uvedeného my, podpísaní obyvatelia hlavného mesta SR – Bratislava, žiadame Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, aby umožnil vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú klasifikované ako apartmán – „iný nebytový priestor“, v ktorom majú nahlásený a zaevidovaný trvalý pobyt a sú tak riadnymi obyvateľmi mesta a zároveň vlastnia motorové vozidlo, nákup štandardnej rezidentskej parkovacej karty a bolo im tak umožnené parkovať motorové vozidlo v rezidentských zónach podľa miesta trvalého bydliska, za rovnakých podmienok ako je to umožnené vlastníkom bytov.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Peter na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.