Petícia za umožnenie nákupu rezidentskej parkovacej karty obyvateľom hlavného mesta SR - Bratislavy, vlastníkom nehnuteľností klasifikovaných ako apartmán, s trvalým pobytom v nich

V hlavnom meste SR sa postupne zavádza rezidentská parkovacia politika, s cieľom zjednodušiť systém parkovania pre obyvateľov Bratislavy, s trvalým pobytom v rezidentských zónach. Aktuálne podmienky pre vydanie rezidentskej parkovacej karty sú:

- vlastníctvo nehnuteľnosti – bytu v rezidentskej zóne,

- trvalý pobyt v tejto nehnuteľnosti,

- obyvateľ je držiteľ motorového vozidla.

Aktuálny systém však vyníma apartmány, ktoré sú klasifikované ako „iné nebytové priestory“ a tieto žiadosti o vydanie parkovacej karty sú zamietnuté. Jedná sa však o klasické obytné jednotky, v ktorých majú občania nahlásený a zaevidovaný trvalý pobyt a sú tak riadnymi obyvateľmi mesta. V novodobej výstavbe boli takéto nehnuteľnosti bežne stavané a občania apartmány v nich zakúpili v dobrej viere. Táto časť obyvateľov/vlastníkov apartmánov je teraz znevýhodnená a je im znemožnený nákup rezidentskej parkovacej karty a možnosť parkovať motorové vozidlo v rezidentskej zóne, v ktorej vlastnia nehnuteľnosť a majú v nej nahlásený a riadne zaevidovaný trvalý pobyt, tak ako je to umožnené obyvateľom mesta, s trvalým pobytom v byte.

My, obyvatelia Bratislavy/vlastníci apartmánov, s trvalým pobytom v nich zároveň odmietame ako alternatívu, možnosť zakúpiť abonentskú kartu, ktorá je neúmerne drahšia ako rezidentská parkovacia karta. Preto žiadame o férový a jednotný prístup ku všetkým vlastníkom nehnuteľností s trvalým pobytom v rezidentských zónach.

Cena rezidentskej parkovacej karty: 39 €/rok

Cena abonentskej parkovacej karty: 500 – 2000 €/rok, podľa rezidentskej zóny

Na základe vyššie uvedeného my, podpísaní obyvatelia hlavného mesta SR – Bratislava, žiadame Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, aby umožnil vlastníkom nehnuteľností, ktoré sú klasifikované ako apartmán – „iný nebytový priestor“, v ktorom majú nahlásený a zaevidovaný trvalý pobyt a sú tak riadnymi obyvateľmi mesta a zároveň vlastnia motorové vozidlo, nákup štandardnej rezidentskej parkovacej karty a bolo im tak umožnené parkovať motorové vozidlo v rezidentských zónach podľa miesta trvalého bydliska, za rovnakých podmienok ako je to umožnené vlastníkom bytov.


Peter Dorčík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Peter Dorčík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...