Petícia za Slovensko, udržateľnú destináciu

tatry.jpgNa Slovensku nám chýba koherentné a spravodlivé riadenie destinácií. Oblasti ako Národný park Vysoké Tatry sú vykorisťované záujmovými skupinami bezohľadnými voči životnému prostrediu a miestnym obyvateľom. Lesy ubúdajú. Na ich mieste vznikajú nové, energeticky neefektívne hotelové rezorty, masový turizmus narastá, chýbajú opatrenia na reguláciu a kvalitatívny manažment. Príjem z turizmu končí v rukách záujmových skupín a nie je rovnomerne prerozdelený medzi lokálne komunity. Regionálny rozvoj je nedostatočný a marginalizované komunity sú vylučované. Destinácie (predovšetkým národné parky a chránené územia) sa menia a z čistých prírodných oáz pokoja sa stávajú znečistené produkty cestovného ruchu. Odpadový manažment nie je kvalitne zvládnutý. Infraštruktúra počas hlavnej sezóny nie je dostačujúca, aby odolala masám. Ceny stúpajú. Autenticita miest sa vytráca. Slovensko sa propaguje ako neobjavená destinácia. 5,4 milióna obyvateľov žije na území 49 035 km2. V prvom štvrťroku 2019 navštívilo Slovensko 4,6 milióna návštevníkov, z toho prespalo u nás 3,5 milióna z nich. 3 najnavštevovanejšie regióny sú Poprad, Liptovský Mikuláš a Bratislava (Ministerstvo dopravy SR). Nárast (priemerne o 7,4% oproti 2018) je najviac citeľný najmä v regiónoch Tatry a Slovenský raj.  

Poučme sa z chýb iných destinácií ako Mallorca alebo Phuket a urobme opatrenia proti tomu, aby bolo naše bohatstvo zničené a vyťažené. Žiadame od slovenskej vlády, aby zaviedla efektívny, komplexný, spravodlivý, koherentný a udržateľný destinačný manažment na Slovensku s cieľom použiť turizmus ako prostriedok na ochranu prírody, zachovanie kultúrneho dedičstva a zlepšenie životnej úrovne miestnych obyvateľov (malé a stredné podniky, marginalizované komunity, umelci, mimovládne organizácie a ďalší aktéri).

masovy_turizmus.jpg

Destinačný manažment by mal plniť nasledovné poslanie:  Podporovať udržateľný rozvoj a destinačný manažment adekvátnou organizačnou štruktúrou.

Starostlivo plánovať turizmus v destináciách (súpis, počiatočný stav, dlhodobá stratégia udržateľného cestovného ruchu, transparentnosť a uplatňovanie zákona, akčný plan turizmu – SMART, spravodlivé zapojenie všetkých aktérov, adekvátny manažment návštevnosti)

Adekvátne monitorovať záležitosti súvisiace s udržateľnosťou vrátane environmentálnych, ekonomických, spoločenských, kultúrnych, turistických a ľudskoprávnych záležitostí, verejne o nich podávať správu a pravidlne kontrolovať monitorovací systém.

Použiť turizmus na zníženie rizika zbytočného utrpenia, chorôb alebo smrti.

Chrániť prírodné a vidiecke scenérie a udržať ráz daného miesta, vyhnúť sa degradácii krajiny a živelnému šíreniu urbanizácie do krajiny.

Adekvátne adresovať a minimalizovať environmentálne riziká, znečistenie ovzdušia, hluk a svetelný smog.

Adekvátne adresovať kvalitu vody, vodné hospodárstvo a efektívne využívanie vodných zdrojov.

Minimalizovať dopravu s veľkým dopadom v turistických zónach a podporiť pešiu a bicyklovú dopravu.

Zabezpečiť efektívnu hromadnú dopravu.

Mať stratégiu, ktorá je zameraná na meranie a minimalizovanie uhlíkovej stopy spojenej s príchodom a správaním sa návštevníkov.

Propagovať vhodné opatrenia zamerané na efektívnu kompenzáciu uhlíkovej stopy.

Redukovať odpad, separovať a recyklovať odpad a najmä znižovať tvorbu plastového odpadu. Separovať komunálny a priemyselný odpad.

Zaistiť bezpečnú a udržateľnú likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, ktorý sa nedá znovupoužiť alebo zrecyklovať.

Efektívne ochraňovať kultúrne miesta, oblasti, artefakty a iné kultúrne dedičstvo.

Rešpektovať živú kultúru a tradície a podporovať ich ochranu.

Chrániť obyvateľov a návštevníkov proti korupcii a porušovaniu občianskych práv.

Zabezpečiť participáciu komunity a začlenenie všetkých aktérov do destinačného manažmentu.

Prijať opatrenia na optimalizáciu prispievania súkromného sektora do miestnej komunity s osobitnou podporou malých a stredných podnikov.

Podporiť začlenenie lokálnych umelcov, výrobcov a poskytovateľov služieb do reťazca cestovného ruchu podľa princípov spravodlivého obchodu (fair trade), podporiť lokálne a udržateľné produkty, ktoré rešpektujú miestnu prírodu, kultúru, lokálnu identitu a miestnu ekonomiku.

Tieto môžu zahŕňať jedlo a nápoje, remeslá, umenie, poľnohospodárske produkty atď. Propagovať socio-ekonomický rozvoj v komunite cez cestovný ruch.

Monitorovať dopad návštevníkov na miestnu komunitu a prijať také opatrenia, ktoré optimalizujú ich prínos miestnej ekonomike.

Monitorovať dopad územného plánu rozvoja na miestnu komunitu a prijať opatrenia na optimalizáciu jeho prínosu miestnej ekonomike.

Implementovať možnosti potlačenia sezónnosti vrátane mechanizmov na identifikovanie možností celoročného turizmu – berúc do úvahy potreby miestnej ekonomiky, komunity, kultúry a životného prostredia.

Zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov.

Motivovať podnikateľov k redukcii, znovuvyužívaniu a k recyklácii tuhého odpadu.

Motivovať podnikateľov k nájdeniu a implementácii efektívnych riešení znovupoužívania odpadovej vody.

Motivovať podnikateľov k monitorovaniu, minimalizácii, redukcii a zverejňovaniu energetickej spotreby a emisií spôsobujúcich skleníkový efekt vo všetkých ohľadoch ich fungovania.

Propagovať bezpečnosť práce, nárok na spravodlivé ohodnotenie, “fair trade”, rovnoprávnosť v zamestnaní, príležitosti na vzdelávanie v oblasti turizmu a presadzovať relevantné smernice v tomto odvetví.

Propagovať destinácie autenticky a s ohľadom voči obyvateľom a návštevníkom.

Adekvátne informovať návštevníkov o relevantných záležitostiach udržateľnosti v destinácii vrátane prírodných, environmentálnych, kultúrnych a sociálnych záležitostí a vrátane úlohy, ktorú zohráva turista v súvislosti s týmito záležitosťami.

Zabezpečiť, aby sa destinácia propagovala ako “zelená” destinácia a aby sa propagovalo aj umenie a kultúra za účelom ich znovuoživenia.

Systematicky merať spokojnosť návštevníkov a dopad na miestne komunity a životné prostredie.

Vytvoriť prístup k turistickým atrakciám pre jednotlivcov so znevýhodnením bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo miesto a zážitok návštevníkov z miesta. Podporovať vznik udržateľných ubytovacích kapacít.


OZ NECESTOU(KA), projekt Footour    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem OZ NECESTOU(KA), projekt Footour na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook