Petícia za Pezinský lesopark

S touto petíciou sa obraciame na mestských poslancov, primátora a celé vedenie mesta Pezinok s cieľom premeniť lesy vo vlastníctve mesta Pezinok na moderný lesopark s prioritou rekreačnej funkcie a ochrany prírody. 

Za týmto účelom žiadame primátora mesta Pezinok a mestské zastupiteľstvo o nasledovné:

  1. Ukončiť (vypovedať) nájomnú zmluvu o zabezpečení hospodárenia v Mestských lesoch Pezinok medzi Mestom a štátnym podnikom Lesy SR, najneskôr ku koncu roka 2021.     
  2. Zabezpečiť okamžité moratórium na všetku úmyselnú (plánovanú) ťažbu v porastoch starších ako 80 rokov, minimálne do obdobia ukončenia platnosti pôvodnej nájomnej zmluvy s Lesmi SR.      
  3. Zabezpečiť zníženie úmyselnej (plánovanej) ťažby na celom území Mestských lesov Pezinok tak, aby maximálny priemerný objem úmyselnej ročnej ťažby bol  3000 m3 / ročne, resp. aby celkový objem úmyselnej a náhodnej ťažby nepresiahol 30000 m3 počas 10 rokov platnosti Programu starostlivosti o les (2019-2028).     
  4. Zabezpečiť zmenu kategórie všetkých „hospodárskych lesov“, na „lesy osobitného určenia“ z dôvodu rekreácie, alebo na „ochranné lesy“. Žiadame zabezpečiť postupnú premenu štruktúry hospodárskeho lesa na les prírode blízky, esteticky atraktívny, odolný voči klimatickej zmene a podporujúci biologickú rozmanitosť.
  5. Vyčleniť na území Mestských lesov Pezinok dostatočné množstvo (najmenej 10 %) tzv. referenčných, tzn. trvalo bezzásahových plôch, na ktorých sa nebude vykonávať ťažba dreva a les bude ponechaný na prirodzený vývoj. Všetky esteticky a ekologicky hodnotnejšie stromy v ostatných porastoch žiadame ponechať na dožitie.
  6. Zabezpečiť FSC certifikáciu (Forest Stewardship Council) hospodárenia v Mestských lesoch Pezinok. FSC predstavuje najlepší medzinárodne používaný certifikačný systém, ktorý zaväzuje rešpektovať pri hospodárení v lesoch vysoké štandardy aj s ohľadom na potreby miestneho obyvateľstva a životné prostredie.
  7. Vypracovať Koncepciu rozvoja Mestských lesov Pezinok, ktorá bude zosúlaďovať záujmy a potreby rôznych skupín užívateľov a návštevníkov lesoparku: peší turisti, bežci, cyklisti, bežkári a iní športovci, koničkári, psíčkari, chatári, lesníci, rybári, poľovníci...
  8. Obnoviť existujúcu a prípadne aj dobudovať chýbajúcu drobnú rekreačnú infraštruktúru (napr. turistické chodníky, cyklotrasy, altánky, lavičky, rekreačné lúčky, studničky) v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami (turisti, cyklisti, bežci, spolky turistov a športovcov, atď).

Osoba určená na styk s orgánom verejnej moci: Mgr. Veronika Koníková, Stupy 424, Pezinok 902 01, 0908 361 044. Prevádzkovateľom pre účely zákona č. 18/2018 Z. z. je Mgr. Veronika Koníková, Stupy 424, Pezinok 902 01. V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. v platnom znení je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, bez poskytnutia osobných údajov nemôže osoba podporiť petíciu, účelom spracovania osobných údajov je podpora a podanie Petície za Pezinský lesopark a zákonná doba uchovávania osobných údajov. Príjemcami petície sú primátor mesta Pezinok Ing. Arch. Igor Hianik a poslanci mestského zastupiteľstva mesta Pezinok, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 44, Pezinok 902 01.  Dotknutá osoba má právo požadovať opravu, prístup, obmedzenie a namietať spracovanie osobných údajov ako i podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Viac informácii nájdete na www.peticiazapezinskylesopark.net


Veronika Koníková    Kontaktujte autora petície