Petícia za povolenie otvoriť triedu prvého ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu, Kollárova 17, Sečovce v školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia, učitelia, študenti, absolventi a priatelia Gymnázia v Sečovciach,  

vedenie Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK) rozhodnutím z dňa 30. 11. 2020 nepovolilo otvoriť na Spojenej škole v Sečovciach v školskom roku 2021/2022 prvý ročník gymnázia. Podľa nášho názoru je toto rozhodnutie neobjektívne, pretože jeho prijatie neprebehlo transparentne a KSK nevzal do úvahy žiadne z argumentov vedenia školy. Proti rozhodnutiu KSK sa škola už odvolala.  

Gymnázium v Sečovciach ako organizačná zložka Spojenej školy v Sečovciach pripravuje študentov na ďalšie štúdium na vysokých školách vyše šesťdesiat rokov. Dnešné gymnázium nadväzuje na tradície všeobecného stredoškolského vzdelávania v meste Sečovce.  

Dôležitým cieľom Gymnázia v Sečovciach popri príprave žiakov na vysokoškolské štúdium je aj položenie základov pre tvorivý a plnohodnotný život v modernom svete. O napĺňaní tohto cieľa svedčí skutočnosť, že absolventi školy sa úspešne uplatňujú na vysokých školách rôzneho typu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Študenti nášho gymnázia sa vyše 10 rokov zapájajú do množstva zahraničných projektov, ktoré im otvorili nové pohľady na svet a pomohli zdokonaľovať ich jazykové a komunikačné zručnosti.

Domnievame sa, že zobrať občanom mesta Sečovce a okolitých obcí možnosť kvalitného vzdelávania na domácej pôde nie je správne rozhodnutie a utrpí tým mnoho nadaných žiakov, ako aj celý mikroregión, a to nielen po stránke vzdelávacej, ale aj kultúrnej a spoločenskej, keďže gymnázium vždy prispievalo ku kultivovaniu celej našej komunity.

 

Žiadame preto KSK aby prehodnotilo svoje rozhodnutie a aby sa zasadilo o úpravu návrhu počtu žiakov prvého ročníka na Gymnáziu v Sečovciach v školskom roku 2021/2022 s cieľom odvrátiť hroziaci postupný zánik gymnázia v našom meste.

Petičný výbor:

1.    MUDr. Marek Kožuch (zástupca petičného výboru), Poľná 18, 078 01  Sečovce

2.    Mgr. Martina Dulaiová, Sládkovičova 415/10, 078 01  Sečovce

3.    Mgr. Erika Stanková, Lesná 46/14, 076 61  Bačkov

4.    Mgr. Ivana Loffayová, Hlavná 128/58, 076 61  Dargov

5.    Mgr. Veronika Vargová, Jazmínová 1518/2, 078 01  Sečovce

6.    Mgr. Štefan Gonos, Dobrianskeho 1650/14, 093 01  Vranov nad Topľou

7.    Ing. Marta Bérešová, Bačkovská 613/33, 078 01  Sečovce

8.    Sofia Košková, Poľná 181/12, 078 01  Malé Ozorovce

 

Prosíme vás o podporu našej petície.