Petícia za dostupnosť sociálnej služby - verejné špecializované zariadenia pre autistov.

TOTO JE VÝZVA PRE RODIČOV, PRIATEĽOV A TERAPEUTOV DETÍ A DOSPELÝCH S AUTIZMOM, PRE VŠETKÝCH, KTORÝM TO NIE JE JEDNO!
 
TAKÁTO JE REALITA .. POČET MIEST V SR NA CELOROČNÝ POBYT VO VEREJNOM ŠPECIALIZOVANOM ZARIADENÍ PRE AUTISTOV NAD 18 ROKOV NA DOŽITIE = 2 (DVE MIESTA), S DLHÝM PORADOVNÍKOM ĎALŠÍCH ČAKATEĽOV .. KTORÍ SA NEDOŽIJÚ.👎
 
PODPORTE SVOJIM PODPISOM najzákladnejšiu legitímnu požiadavku pre dôstojný život všetkých autistov celého pásma PAS od Detského autizmu až po Aspergerov syndróm - tou požiadavkou je adekvátne umiestnenie autistu do VEREJNÉHO ŠPECIALIZOVANÉHO ZARIADENIA PRE AUTISTOV
v prípade že:
- nezvláda ani špeciálnu školu
- má viac ako 16r., resp.18r.
- je senior
- má celkovo zlý zdravotný stav
- jeho rodičia sú chorí, alebo už nežijú
 
Adekvátne umiestniť autistu znamená dať ho do zariadenia určeného pre klientov s dg. Autizmus (F84), tj. do "verejného špecializovaného zariadenia pre autistov" (ďalej len "zariadenie"). V takomto zariadení sú dostupné tri formy sociálnej služby: ambulantná, týždenná a celoročná. Poznámka: Len veľmi malá finančne zdatná skupina občanov má možnosť umiestnenia aj v "neverejnom špecializovanom zariadení pre autistov", ak také existuje a je voľné miesto. 
Zariadenie je odlišné od bežnej DSS-ky: má viac personálu odborného a vyškoleného, prostredie je štrukturované, používajú sa alternatívne formy komunikácie (napr. kartičkový TEACCH program), aplikuje sa psychoterapeutický behaviorálny prístup, tiež kognitívna stimulácia s prvkami ABA, snoezelen, relaxačná miestnosť, záhrada. Klienti zariadenia sú edukovaní rovnocenne s úrovňou C variantu v špeciálnej škole, ale s dôrazom na ošetrenie pridružených zdravotných ťažkostí (ako je, epilepsia, inkontinencia, anorexia, atď.).
 
Keď je autista umiestnený v bežnej DSS-ke, tak je pre personál v nedostatočnom počte a bez odborného zaškolenia veľmi ťažké rozumieť jeho správaniu a zvládať ho, čoho následkom je, že klient často končí utlmený na psychofarmakách. Všetko, čo rodičia a spoločnosť do klienta investovali upadá a kvalita jeho života a zdravotný stav "idú dole vodou". V súvislosti s farmakoterapiou treba uviesť, že autisti reagujú na farmaká inak, ako bežná populácia.
Neadekvátnym umiestnením autistu je "de iure" porušované jeho ústavné právo občana na primeranú zdravotnú starostlivosť, ktorou je už spomínaný odborný psychoterapeutický prístup a štrukturované prostredie.
 
Je treba riešiť veľa tém, čo sa týka autistov. Základným problémom však zostáva, čo s autistom, keď nezvláda ani špeciálnu školu, alebo keď skončil školu, alebo keď sa už o neho nemá kto starať?
 
Vážení predsedovia ôsmich VÚC SR, vážení ministri MPSVR SR, MZ SR a MŠVVaŠ SR, žiadame Vás o zabezpečenie dostatočného počtu miest pre ľudí s autizmom vo verejných špecializovaných zariadeniach pre autistov!  
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE A NAŠE POŽIADAVKY 👍
 
Zariadenia pre autistov sú v nedostatočnom počte, resp. absentujú úplne - za tento stav sú v prvom rade zodpovedné jednotlivé VÚC-ky (župy). Župy tento neriešený problém zdedili pri decentralizácii štátnej správy, avšak aj naďalej k nemu pristupujú nesystémovo a riešenia sú len čiastočné.
 
Riešením je nastavenie systému tak, aby sa začal kontinuálne mapovať dopyt autistov po tejto sociálnej službe a aby na vytváraní a prevádzke verejných špecializovaných zariadení pre autistov participovali všetky tri dotknuté ministerstvá - "sociálne veci, zdravotníctvo a školstvo".
 
1.) V súčasnosti v SR neexistuje žiadna štatistická evidencia počtu autistov s potrebou umiestnenia v zariadení
- žiadame preto aby jednotlivé VÚC-ky (župy) nastavili systém zadávania údajov o "posúdených žiadateľov o umiestnenie do verejného špecializovaného zariadenia pre autistov" do systému doslovne v tomto znení, aby tak bolo možné kontinuálne mapovať reálny dopyt autistov po umiestnení v zariadení a zároveň žiadame, aby bola zabezpečená dobrá informovanosť občanov a aby sa evidovali poradovníky na túto službu a to aj v prípade, že zatiaľ nie je vytvorená.
 
2.) Dieťa/klient je odkázané na pobyt v zariadení, ktoré je však dostupné v minimálnom počte, resp. vôbec
- žiadame preto, aby MPSVR SR (práca) zvýšilo finančný príspevok VÚC-kam (župám) a to adresne na tento účel podľa počtu "posúdených žiadateľov o umiestnenie do verejného špecializovaného zariadenia pre autistov".
 
3.) Dieťa/klient má v zariadení kontinuálnu terapeutickú intervenciu
- žiadame preto, aby MZ SR (zdravotníctvo) finančne prispievalo zariadeniu na terapeutickú intervenciu podľa počtu umiestnených klientov, pričom tieto prostriedky budú použité na pravidelné školenia odborného personálu a na zvýšenie platov za túto odbornú terapeutickú činnosť.
 
4.) Dieťa/klient je v zariadení riadne edukované a je, resp. malo by byť oslobodené od dochádzania do školy
- žiadame preto, aby MŠVVaŠ SR (školstvo) finančne prispievalo zariadeniu na edukáciu podľa počtu umiestnených klientov a to rovnakou sumou, akou participuje na vzdelávaní dieťaťa v špeciálnej škole (C variant).
 
 
 
VĎAKA ZA VÁŠ PODPIS! 💙
 
 
 
 
Petičný výbor (rodičia detí s autizmom):
 
Mgr. Petronela Brown, psychológ, opatrovateľ
 
Garry James Brown, English language teacher, SZČO
 
Ing. Jana Plchová, PhD., VŠ pedagóg STU BA
 
Mgr. art. Martin Plch, vydavateľ kníh
 
Bc. Bronislava Nemcová, zdravotná sestra, t.č. opatrovateľ
 
Ing. Peter Nemec, SZČO
 
Ewa Sipos, umelkyňa - skladateľka a speváčka
 
Ing. Róbert Sipos, riaditeľ a konateľ stavebnej firmy
 
Ing. Martina Méry, špecialista správy majetku v štátnej spoločnosti
 
Mária Šišková, opatrovateľ
 
Štefan Šiška, dôchodca
 
Ing. Zuzana Bubáková, ekonóm účtovník
 
Andrej Bubák, referent VW Planung

Mgr. Petronela Brown, psychológ, rodič dvoch detí s autizmom    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Petronela Brown, psychológ, rodič dvoch detí s autizmom na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...