PETÍCIA PROTI VYTVORENIU PLATENÝCH PARKOVACÍCH ZÓN V TRENCÍNE

Primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček

a

Poslanci mestského zastupiteľstva 

 

PETÍCIA PROTI VYTVORENIU PLATENÝCH PARKOVACÍCH ZÓN NA ÚZEMÍ MESTA TRENČÍN

    My, pod petíciou podpísaní občania, žiadame, aby sa zavedenie parkovacích zón s plateným parkovaním obmedzilo výhradne na centrum mesta Trenčín tak, aby boli pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Trenčín vytvorené úseky s vyhradeným rezidenčným parkovaním a aby suma prvej parkovacej karty na byt nebola vyššia ako 5 Eur na jeden rok.   

Žiadame, aby bolo parkovanie motorových vozidiel v častiach mesta Trenčín, ktoré netvoria centrum mesta (sídliská, obytné štvrte), bezplatné a aby boli všetky činnosti súvisiace s parkovaním v meste Trenčín výhradne pod správou mesta Trenčín a jeho príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie bez účasti obchodných spoločností.   

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby pred schvaľovaním všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa statickej dopravy a celkovej parkovacej politiky mesta Trenčín požadovali splnenie požiadaviek uvedených v tejto petícií.  

Predseda petičného výboru:  

JUDr. Martin Pagáč, K Dolnej stanici 706/15, Trenčín – poverený na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu  

Členovia petičného výboru:  

Mgr. Rastislav Zvalo, K. Šmidkeho 2606/1, Trenčín

Mgr. Dušan Šedivý, Legionárska 660/45, Trenčín

Michaela Michelová, Mierové námestie 31, Trenčín

MUDr. Miroslav Bíreš, Východná 7160/9/B, Trenčín

Richard Haljak Mateja Bela 47, Trenčín

Ing. Milan Paška, Halalovka 2342/31, Trenčín


Martin Pagáč    Kontaktujte autora petície