„Petícia“ proti výstavbe v lokalite oproti bývalému kameňolomu Poprad-Kvetnica.

situacia_vystavba_kvetnica.JPGPodpísaním tejto petície súhlasím :

- s maximálnym zachovaním súčasného prírodného krajinného rázu (priestorovej identity) lokality Kvetnice, bývalého lomu a ich okolia tvoreného mestskými lesmi ·         

- s prírode-blízkym využívaním tohto územia výhradne k rekreačným, zotavovacím a vzdelávacím účelom, ale tiež za účelom rozvoja socioekonomického potenciálu lokality v rámci udržateľného cestovného ruchu.

Pripomienka občanov predložená mestu Poprad 11.10. 2019 vo veci :  

„rozširovanie obytnej zástavby v lokalite bývalého kameňolomu na Kvetnici“ *   

Obsah pripomienky :   

Mesto Poprad trpí nedostatkom dostupných plôch súvislej zelene a parkov. Ukrajovanie z územia, ktoré slúži pre aktívny oddych a rekreáciu na úkor výstavby nadštandardného bývania, považujeme za nežiadúce, a v rozpore s činnosťou mesta vo verejnom záujme jeho obyvateľov.  

·        Rozširovanie „sídelnej kaše“ v okolí Kvetnice znamená zvýšenú záťaž na životné prostredie a zvýšený pohyb osôb v lokalite mestských lesov, ktoré môžu v priebehu času viesť až ku prekročeniu únosnej kapacity mestskej kľudovej zóny i možnej strate atraktivity a hlavnej funkcie tohto miesta.     

·        Výstavba v mestskej časti Kvetnica je jedným z mnohých prebiehajúcich projektov bytovej a domovej zástavby v Poprade. Mesto plánuje vydať stavebné povolenie na stovky až tisíce nových objektov, z ktorých drvivá väčšina bude stáť na tzv. „zelenej lúke“. Takéto živelné zaberanie pôdy pri dlhodobom klesajúcom trende počtu obyvateľov mesta (za posledných 12 rokov o cca 10%) považujeme v súčasnom rozsahu v regióne s nízkou priemernou úrovňou života za neudržateľné.    

·        Za neudržateľné považujeme i „megalomanské“ počínanie si zástupcov mesta pri výstavbe nielen bytov a domov, ale i nákupných centier, ktoré dnes hyzdia takmer každú mestskú štvrť, pričom sú často poloprázdne. Názorným príkladom sú rozsiahle rozostavené a opustené pozemky, akým je bývalý projekt „Horse“ v mestskej časti Poprad-Západ, alebo areál bývalého pivovaru.  

·        Rozširovanie zástavby na území Kvetnice je trvalý a nevratný zásah do krajiny s nezanedbateľným vplyvom na kvalitu života obyvateľov. Mesto by v takomto prípade malo zabezpečiť maximálnu úroveň informovanosti obyvateľov o pripravovaných zmenách a zapojenie čo najširšej verejnosti (vrátane odbornej) do vyjednávania o týchto zmenách. Komunikáciu mesta a obyvateľov v tejto veci považujeme za nedostatočnú

·        Mesto nedisponuje nezávislými odbornými hodnoteniami a posudkami o meniacom sa stave lokality bývalého kameňolomu, navzdory hydrologickej nestabilite lomu. Konzultovaný zahraničný aj domáci odborníci z oblasti životného prostredia nám poskytli stanoviská, ktoré potvrdzujú možnú prítomnosť environmentálnych hazardov pre výstavbu v bezprostrednej blízkosti bývalého lomu. V lokalite doposiaľ neprebehol ani žiadny botanický a zoologický prieskum, ktorý by zistiťoval výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Súčasný územný plán dokonca neuznáva zaplavený lom ani ako „vodnú plochu“.  

·        Novú výstavbu na Kvetnici považujeme z horeuvedených dôvodov  za nezlučiteľnú so „zákonom o ochrane prírody a krajiny“.  

·        Oblasť Kvetnice pri Mestských lesoch predstavuje územie, ktoré je pre Popradčanov jedinečné a nenahraditeľné pre svoju kultúrnu, prírodnú a historickú hodnotu. Výstavbou dôjde ku degradácii týchto hodnôt, preto   požadujeme nasledovné :  

o   zohľadnenie rôznorodých záujmov obyvateľov mesta, pri participatívnom vyjednávaní o budúcnosti kolektívneho prírodného a kultúrneho dedičstva tohto územia.  

o   vyhotovenie a zverejnenie nezávislých odborných posudkov o monitorovaní a stave životného prostredia v tejto lokalite, ktoré majú slúžiť ako preventívne opatrenie proti možným hazardom spojeným s výstavbou v blízkosti lomu.  

o   aby sa mesto sústredilo na rekonštrukciu a funkčné využitie územia chátrajúceho historického areálu Kvetnice a do tej doby nerozširovalo výstavbu na nezastavených plochách  

o   intenzívne zapojenie nezávislých médií do procesu zvyšovania informovanosti obyvateľov o tejto kauze.  

________________________________________________________________

Plné znenie pripomienky zastupiteľstvu mesta, podanú 11.10.2019:

________________________________________________________________

Pripomienka občanov : ku začiatku prerokovania návrhu zmeny a doplnku ÚPN – mesta Poprad 82/2019 menovite; Lokalita č. 1 – okrsok J – Kvetnica /JZ od kameňolomu/  a  Lokalita č. 2 okrsok J – Kvetnica /južne od ČOV/, zahájeného 11.9.2019  

Pripomienku vypracovala a podala : BA Zuzana Tökölyová

Trvalým bydliskom : Poprad

Zároveň osoba určená ku zastupovaniu verejnosti v styku s úradom :

E – mail : zuzan.tokolyova@gmail.com  

Pripomienka obsahuje nasledujúce prílohy :

-          Petičné archy (počet hárkov : 13, s podpismi celkom :  230, z toho 145 s trvalým bydliskom v Poprade, 25 domácich obyvateľov s trvalým bydliskom v dotknutej oblasti Poprad-Kvetnica, a 60 z okolitých obcí a ostatných častí Slovenska.)

-          Ku 17.00, 11.10.2019 bolo pod spustenou on-line petíciou podpísaných celkom 73 ľudí (z toho 41 z Popradu, 1 z Kvetnice,  a 31 z ostatných častí Slovenska). -          Celkový súčet získaných podpisov od zahájenia podpisovej akcie pred cca. 24 hodinami robí  303 podpisov.  

*  

Naša občianska skupina sa sformovala vo veci pripomienky návrhu zmeny a doplnku ÚPN 82/2019 v lokalite č. 1 a č. 2, a je tvorená občanmi, ktorí svojimi podpismi súhlasili :  

a)      s maximálnym zachovaním súčasného prírodného krajinného rázu (priestorovej identity) lokality Kvetnice, bývalého lomu a ich okolia tvoreného mestskými lesmi   b)      s prírode-blízkym využívaním tohto územia výhradne k rekreačným, zotavovacím a vzdelávacím účelom, ale tiež za účelom rozvoja socioekonomického potenciálu lokality v rámci udržateľného cestovného ruchu.  

Petičná akcia bola zahájená 10.10 v popoludňajších hodinách, rovnako ako i on-line petícia na stránkach www.peticia.sk, a bola ukončená 11.10 v popoludňajších hodinách. V priebehu 24 hodín sme získali podporu širokej verejnosti, z ktorej podstatná časť nemala predchádzajúce informácie o plánovanej výstavbe v lokalite č.1 a č. 2. Respondenti, ktorí disponovali informáciami o výstavbe, o nej vedeli iba vďaka histórii medializovanej „kauzy“ výstavby na Kvetnici v lokalite č. 1, ktorá už v minulosti narazila na odpor obyvateľov a miestnych organizácií. Sonda potvrdila nedostatočnú informovanosť obyvateľov o plánovacej činnosti mesta v tejto oblasti.  

Mesto navzdory tomuto odporu vytrvalo prejednáva udelenie stavebného povolenia, tentokrát nie však výstavbu rekreačných zariadení a športovísk, ale priamo výstavbu bytových jednotiek a domovej zástavby v lokalite č. 1., pričom obytná zástavba v rekreačnom území „R“ akou je i vymedzená mestská štvrť, je v záväznej časti ÚPN jasne preddefinovaná ako vylúčená. Územnoplánovacie regulatívy určujúce „prioritný rozvoj“ sa v tomto okrsku zaväzujú rozvíjať toto územie, ako  : „Územie rekreačného charakteru s doplnením zdravotníckych, prípadne kúpeľných služieb.“  Náš prieskum verejnej mienky v priebehu petičnej akcie zistil dominantný konsenzus občanov nad zachovaním rekreačného a prírode-blízkeho charakteru územia, tak ako sa ho zaväzuje zachovávať územný plán.   

V dokumente „Zmeny a doplnky ÚPN 82/2019“ spracovateľ prehlasuje, že výstavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v danej oblasti. Pritom nie je jasné, čo vylúčením negatívnych účinkov na ŽP v kontexte zástavby na „zelenej ploche“ v rekreačnej a liečebnej zóne mesta - spracovateľ dokumentu vlastne myslí. Ekosystémové služby poskytované nezastavenými, prírode-blízkymi plochami sú podstatou a elementárnym predpokladom naplňovania rekreačnej a liečebnej funkcie územia. Nezohľadnenie faktoru úbytku reprodukčnej, regeneračnej a vodozádržnej plochy TTP a vznik odpadov vybudovaním a prevádzkou infraštruktúry pri posudzovaní budúcej environmentálnej záťaže rozsiahlej obytnej zástavby, podľa nášho názoru nesplňuje kritériá zákonom-stanoveného hodnotenia EIA.   

Plánovaná výstavba je nielen trvalým a nevratným zásahom do krajiny, je i významným narušením historickej kontinuity kultúrnych hodnôt územia, ktoré sa mesto v časti územného plánu „VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRIESTOROVÉHO ROZVOJA MESTA“, zaväzuje  „ ...vo vnútrorozvojových vzťahoch rešpektovať a umocňovať priestorovú identitu historicky vyvinutých mestských častí Poprad, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami, Kvetnica.“  

V kontexte priestorových vzťahov vzájomných krajinných prvkov nepochybne stojí za pozornosť predovšetkým previazanosť plánovanej zastavenej plochy a neďalekého kameňolomu.  Vo veci bývalého kameňolomu a jeho strategického ekologického významu pre územie Kvetnice sme 5.9.2019 predložili zastupiteľstvu mesta interpeláciu, ktorá upozorňovala na nedostatky v začlenení lomu do „Územného systému ekologickej stability“ tzv. ÚSES v rámci schváleného územného plánu. V interpelácii sme pripomienkovali, že ÚP nezohľadňuje vodnú plochu vzniknutú v depresii lomu, ktorá je kľúčovým a strategickým prvkom pre biocenologický vývoj a potenciálny výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov na tomto stanovišti. V odpovedi mesta, ktorú sme obdržali po zákonom stanovenej lehote 30 dní, sa odpoveď na otázku zahrnutia vodnej plochy do ÚP, nenachádzala. Pri konzultácii odbornej verejnosti, sme sa dozvedeli, že práve hydrologický režim a jeho dynamiku je možné považovať za zásadný faktor hydrologickej stability banského diela, ktorá je predpokladom udelenia stavebného povolenia na pozemku v bezprostrednej blízkosti lomu.         

Zhrnutie :   Oblasť Kvetnice pri Mestských lesoch predstavuje územie, ktoré je pre Popradčanov jedinečné a nenahraditeľné pre svoju kultúrnu, prírodnú a historickú hodnotu. Výstavbou dôjde ku degradácii týchto hodnôt, preto požadujeme o následovné :  

o   zohľadnenie rôznorodých záujmov obyvateľov mesta v participatívnom vyjednávaní o budúcnosti kolektívneho prírodného a kultúrneho dedičstva tohto územia.

o   vyhotovenie a zverejnenie nezávislých odborných posudkov o monitorovaní a stave životného prostredia v tejto lokalite, ktoré majú slúžiť ako preventívne opatrenie proti možným hazardom spojeným s výstavbou v blízkosti lomu.  

o   aby sa mesto sústredilo na rekonštrukciu a funkčné využitie územia chátrajúceho historického areálu Kvetnice a do tej doby nerozširovalo výstavbu na nezastavených plochách.  

o   intenzívne zapojenie nezávislých médií do procesu zvyšovania informovanosti obyvateľov o tejto kauze.      

V Poprade dňa 11.10.2019              


BA Zuzana Tokolyová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem BA Zuzana Tokolyová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook