Petícia proti výstavbe "spaľovne" v obci Drienov

My, dolu podpísaní občania, na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame príslušné štátne a samosprávne orgány o vyjadrenie nesúhlasného stanoviska k zámeru vybudovania spaľovne odpadov, ktorá sa skrýva pod názvom "Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu - Drienov" (ďalej len "zámer") spoločnosti SLOR, s.r.o., Bajzova 1, 821 08 Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"), ktorý navrhuje prevádzku v blízkosti mnohých obcí v povodí rieky Torysy. 

Žiadame vás o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s týmto zámerom a majú za to, že jeho realizácia by : 

1. mala negatívny dopad na zdravie obyvateľstva a stav životného prostredia, 

2. mala negatívny dopad na množstvo škodlivých emisií v ovzduší s dosahom na širšie okolie, 

3. mala negatívny dopad na dopravné zaťaženie cestných komunikácií a ich stav, spojený so zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrácií,

4. v prípade havárie priamo ohrozila spodné vody, povodie rieky Torysa a bezpečnosť obyvateľov obce Drienov, ako aj okolitých obcí,

5. bola v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja, ďalšími strategickými dokumentmi a legislatívou EÚ a SR, ktorých ciele vyžadujú výrazné zvyšovanie primárnej separácie a materiálového zhodnocovania odpadov,

6. s plánovanou kapacitou bola predimenzovaná vzhľadom na súčasnú produkciu komunálnych odpadov v Prešovskom kraji (k r. 2014 : 45 586 ton) a záväzok členských štátov EÚ vyplývajúci zo Smernice EP a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc v znení Smernice EP a Rady 2018/851, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade,

7. mala negatívne ekonomické dôsledky vzhľadom na vysoké náklady na výstavbu a prevádzku zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu, ktoré technologicky patrí medzi najdrahšie zariadenia v odpadovom hospodárstve, čo sa následne premieta aj v ich cenách za zneškodnenie odpadu,

8. bola neefektívna vzhľadom na jej lokalizáciu, keďže zariadenie rovnakého typu sa nachádza cca. 30 km od obce Drienov v Košickom kraji a v súčasnosti je jeho kapacita využitá len na 60 - 70 %,

9. poškodila biotopy územia Európskeho významu - Národnej prírodnej rezervácie Gýmešský jarok, ktoré sa nachádza v blízkosti navrhovanej spaľovne.

 

Petičný výbor:

1. JUDr. Michaela Sopková, Žižkova 35A, 082 04 Drienov (osoba oprávnená rokovať s orgánmi verejnej moci)

2. Mgr. Anna Bezegová, Májová 28, 082 04 Drienov

3. Peter Bezeg, Májová 28, 082 04 Drienov


Michaela Sopková    Kontaktujte autora petície