Peticia proti vyrubu na Kolibe

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Peter Žiga, minister životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava


PETÍCIA ZA OCHRANU LESOV NA KOLIBE

Využívajúc naše právo v zmysle čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve sa my, nižšie podpísaní občania Slovenskej republiky,

zastúpení pri styku s príslušnými orgánmi verejnej správy Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 4 zák. č. 85/1990 Zb. pánom Dr. Ondrejom Rohoňom, trvale bytom: Bellova 28, 831 01 Bratislava,  v zmysle § 5 ods. 1 zák. č. 85/1990 Zb. pripájame pod znenie tejto petície svojim vlastnoručným podpisom,

s poukazom na ten skutkový základ, že

1. Generálny riaditeľ LESY Slovenskej republiky, š. p. dňa 24.06.2010 schválil výmenu pozemkov patriacich Slovenskej republike identifikovaných v bode 3 petície za pozemky pri obci Handlová neporovnateľne nižšej hodnoty čím zvýhodnil nadobúdateľov pozemkov v Bratislave na škodu Slovenskej republiky, správou majetku ktorej bol poverený,

2. Obvodný lesný úrad Bratislava v r. 2013 v rozpore s územným plánom a s určeným a skutočným charakterom pozemkov identifikovaných v bode 3 petície dal podnet na preklasifikovanie druhu pozemkov z „les“ na „ostatná plocha“ čím utvoril podmienky pre porušovanie ochrany životného prostredia na daných pozemkoch, pričom tento podnet bol následne prijatý príslušnou správou katastra a pozemky boli preklasifikované z „les“ na „ostatná plocha“ v katastri nehnuteľností,

3. vlastníci pozemkov bez toho, aby boli obdržali povolenie na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 a § 69 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v dňoch 18.10.2013 a 06.12.2013 vyrúbali stromový porast na nasledujúcich pozemkoch:

- parc. reg. „C“ parc. č. 18060/1, o výmere: 8.524 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaná na liste vlastníctva č. 6495 pre k. ú. Vinohrady, okres: Bratislava III, obec: Bratislava – m. č. Nové Mesto, vlastník pozemku: Šteffek Róbert, r. Šteffek, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, nar. 24.12.1963, tr. bytom: Ľ. Fullu 5, 841 05 Bratislava,

- parc. reg. „C“ parc. č. 18343/3, o výmere: 25.654 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaná na liste vlastníctva č. 6509 pre k. ú. Vinohrady, okres: Bratislava III, obec: Bratislava – m. č. Nové Mesto, vlastník pozemku: 1. Šteffek Róbert, r. Šteffek, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 35/100, nar. 24.12.1963, tr. bytom: Ľ. Fullu 5, 841 05 Bratislava, 2. Čarnecký Vladimír, r. Čarnecký, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 30/100, nar. 26.05.1970, tr. bytom: Gercenova 35, 851 05 Bratislava, 3. Karlovský Mário, r. Karlovský, Ing., veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 35/100, nar. 03.09.1979, tr. bytom: Donská 506, 841 06 Bratislava,

- parc. reg. „C“ parc. č. 18179/1, o výmere: 3.105 m2, druh pozemku: ostatné plochy, zapísaná na liste vlastníctva č. 6462 pre k. ú. Vinohrady, okres: Bratislava III, obec: Bratislava – m. č. Nové Mesto, vlastník pozemku: Karlovský Mário, r. Karlovský, Ing., veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1, nar. 03.09.1979, tr. bytom: Donská 506, 841 06 Bratislava,

pričom v dôsledku uvedených skutkov pociťujeme ako občania Slovenskej republiky porušenie našich práv zaručených Ústavou Slovenskej republiky a to práva na právny štát podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy SR a práva na ochranu životného prostredia podľa čl. 44 Ústavy SR, vyjadrených aj v zákonoch a to predovšetkým zák. č. 326/2005 Z. z. o lesoch a zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,

 

obraciame sa na orgány verejnej správy Slovenskej republiky uvedené v záhlaví tejto petície s nasledujúcimi žiadosťami:

a)  Žiadame, aby Slovenská republika v zastúpení príslušnými orgánmi štátnej správy na úseku životného prostredia a lesného hospodárstva dôsledne uplatňovala oprávnenia poškodeného v trestnom konaní za účelom objasnenia skutkov podľa bodov č. 1, 2 a 3 a to tak, že riadne preukáže výšku spôsobenej škody na životnom prostredí a uplatní si jej náhradu a navrhne, aby bol jej nárok v trestnom konaní zaistený v zmysle § 50 Tr. por.,

b) Žiadame  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o uskutočnenie nevyhnutných právnych krokov v tom zmysle, aby lesy v katastrálnych územiach okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V prešli do správy príslušnej mestskej časti hlavného mesta Bratislava,

c) Žiadame, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aktívne iniciovali vyvodenie právnej zodpovednosti voči všetkým osobám, ktoré konali v rozpore so zákonom a spôsobili vyššie uvedený skutkový stav (zámena pozemkov, prekvalifikovanie lesa, výrub lesa),

d) Žiadame, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky aktívne využilo svoje kompetencie a právomoci na nápravu vzniknutej situácie s cieľom vrátiť dotknutému územiu jeho pôvodnú funkciu t. j. les, a to najmä využitím inštitútov v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,  (Správny poriadok) vo vzťahu k rozhodnutiam vydaným Obvodným lesným úradom Bratislava o trvalom vyňatí lesných pozemkov uvedených v bode č. 3  na iné účely, ako na plnenie funkcií lesa.

 

(ďalej na petičných hárkoch označená ako „Petícia za ochranu lesov na Kolibe“).

 

V Bratislave, dňa 26.1. 2014

 

Dr. Ondrej Rohoň

osoba určená na zastupovanie

v styku s orgánmi verejnej správy

 

 

 

 


Rastislav Kulich    Kontaktujte autora petície