Petícia proti povinnému očkovaniu a za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie Covid-19 v Slovenskej republike

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, využívame týmto svoje ústavné právo na odpor v zmysle ustanovenia článku 32 Ústavy Slovenskej republiky. Nesúhlasíme s porušovaním našich ľudských práv a občianskych slobôd protiprávnou činnosťou ústavných orgánov - vládou Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky a úradom prezidentky Slovenskej republiky. Rovnako sme presvedčení, že svojou nečinnosťou a alibizmom znemožňuje Ústavný súd Slovenskej republiky účinné použitie zákonných prostriedkov na  ochranu demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd v našej vlasti. Preto v zmysle znenia  článku 27, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky  a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve využívame svoje petičné právo a v zmysle článku 2 Ústavy Slovenskej republiky  týmto

ž i a d a m e

ústavné orgány Slovenskej republiky – (i) vládu Slovenskej republiky, (ii) Národnú radu Slovenskej republiky, (iii) prezidentku Slovenskej republiky, aby sa zdržali teraz i v budúcnosti akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k podmienenej alebo nepodmienenej zákonom stanovenej povinnosti zasahovať do našich ľudských práv a občianskych slobôd tým, že sa bude nariaďovať alebo prikazovať pod hrozbou akejkoľvek sankcie  povinné očkovanie obyvateľov Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, náboženstvo, ekonomický alebo spoločenský status, na respiračné ochorenie Covid-19. Svojim podpisom vyjadrujeme zároveň svoju slobodnú, vážnu a určitú vôľu, že sme jednoznačne za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní obyvateľov Slovenskej republiky na uvedené respiračné ochorenie Covid-19. Súčasne

v y z ý v a m e

ústavné orgány Slovenskej republiky, aby teraz aj v budúcnosti dôsledne rešpektovali právo obyvateľov Slovenskej republiky na súkromný a rodinný život a nezasahovali do telesnej integrity obyvateľov Slovenskej republiky v príčinnej súvislosti s tzv. ochranou verejného zdravia.  

Bratislava, 21.11.2021  

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy:

JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava  

Petičný výbor:

1.       JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava

2.       Mgr. Ing. Nataša Bobocká, Špačinská cesta 109, 917 01 Trnava

3.       Ing. Angela Františková, MBA, Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

4.       Mgr. Peter Grutka, Modra Harmónia 3704, 900 01 Modra

5.       Mgr. Monika Gergeľová, Mieru č.5, 044 14 Čaňa  


Lukáš Machala    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Lukáš Machala na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 1000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...