Petícia proti plošnému testovaniu a povinnosti očkovania proti COVID 19, za dobrovoľnosť pri medicínskych zákrokoch a ochranu ľudských práv aj do budúcnosti.

 

Túto petíciu prezentujeme kvôli časovej naliehavosti aj ako OTVORENÝ LIST
 

I. HLAVNÁ ČASŤ      Požiadavky

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

vychádzajúc z viacerých vyjadrení odborníkov (1, 2, 3, 4, 5), stanoviska Slovenskej lekárskej komory (6), Slovenskej spoločnosti všeobecných lekárov, Slovenskej lekárskej únie špecialistov (7), Zväzom ambulantných ošetrovateľov (8), Asociácie súkromných lekárov (9), či českej a rakúskej infektologickej spoločnosti(10), nie sme dostatočne presvedčení o opodstatnenosti plošného testovania na CoViD-19 z hľadiska odbornosti (11) aj organizácie celej akcie.  

My občania SR preto žiadame: 

1. v záujme ochrany práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, aby boli akékoľvek medicínske zákroky bezpodmienečne dobrovoľné a nebolo podmieňované žiadnymi znevýhodneniami občanov, ktorí sa rozhodnú odmietnuť. Aby žiaden medicínsky úkon nebol podmieňovaný a vymáhaný ďalšími nevýhodami, alebo výhodami, či akoukoľvek pozitívnou alebo negatívnou diskrimináciou tých, ktorí sa úkonu zúčastnia alebo nezúčastnia. Týka sa to celoplošného testovania na Covid-19, ktorý premiér Igor Matovič oznámil v októbri 2020, ako aj akéhokoľvek iného medicínskeho zákroku v budúcnosti. Žiadame aby bolo riadne prešetrené, či týmto nedošlo ku spáchaniu viacerých trestných činov.  Žiadame aby boli riadne prešetrené podozrenia zo spáchania vymenovaných trestných činov v texte s prihliadaním aj na psychické ujmy z toho vyplývajúce.  

2. aby celoplošné testovanie bolo pozastavené, pred jeho prípadným spustením (aj v budúcnosti) podrobené riadnej odbornej aj vedeckej diskusii, kde sa prehodnotia všetky riziká a prínosy. Podľa záväzného Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne musí štát zabezpečiť, aby aplikácia medicínskych zákrokov bola predmetom verejnej diskusie, a to hlavne z relevantných lekárskych, sociálnych, ekonomických, etických a právnych dôsledkov (12). Žiadame, aby bola diskusia za účasti rôznych organizácií zo všetkých dotknutých oblastí, vrátane tých, ktorí sa do diskusie sami prihlásia. V prípade väčšinového neodporúčania, aby sa od akcie odstúpilo. 

3. ďalej aby bol za každých okolností a vždy dodržaný aj uplatňovaný medzinárodný Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý akýkoľvek lekársky úkon zaväzuje informovaným súhlasom občanov (13). Žiadame o dodržavanie a aplikáciu medicínskej etiky v praxi, ktorá je záväzná a nachádza sa napríklad v medzinárodných dokumentoch ako Norimberský kódex (14) a Medzinárodná dohoda o občianskych a politických právach OSN (15). Dohovor o ľudských právach a biomedicíne štát zaväzuje, aby “chránil dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručil každému bez diskriminácie rešpektovanie jeho integrity a iných práv a základných slobôd v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny”, aby pristupoval ku starostlivosti o zdravie, spravodlivosť a dodržiaval profesionálne štandardy. “Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.” Štát je zazmluvnený zabezpečiť príslušnú súdnu aj zákonnú ochranu na zabránenie protiprávnych zásahov do práv a princípov uvedených v tomto dohovore alebo na ich zastavenie!

4. aby boli následne upravené všetky nariadenia, či opatrenia, ktoré v súčasnosti predstavujú alebo by mohli v budúcnosti predstavovať opäť protizákonné a protiústavné kroky. aby sa štátne výkonné aj volené orgány zaviazali do budúcna dodržiavať riadne postupy a dokumenty, ako aj základné práva a slobody ukotvené v Ústave SR podľa odpovedajúcich medzinárodných dohôd. 

 

II. časť       ARGUMENTÁCIE A VYSVETLENIA

Antigenové testy

Antigenové testy vybrané na avizované celoslovenské testovanie nie sú určené na testovanie bezpríznakových osôb, ani na masové testovanie. Aj validačné štúdie sa týkali ľudí s príznakmi a tieto testy nezachytávajú osoby s nižšou virálnou náložou.     V Nemecku testy neodhalili infikovaného v priemere jedného zo štyroch. Avšak ich presnosť nie je 100% dokonca ani pri veľmi vysokých virálnych náložiach. Použitie antigénových rýchlotestov na masové testovanie populácie predstavuje preto obrovské riziko, že limitácie týchto testov a veľké množstvo falošne pozitívnych a falošne negatívnych testov nesprávne informujú množstvo občanov. Problémom je však najmä odhadovaných cca. 25 000 falošne negatívnych (pri počte 4 mil. testovaných), t.j. ľudí, ktorí dostanú signál, že nie sú infikovaní. Medzi nimi sa bude nachádzať podľa údajov menovaných vyššie stále aj vysoký počet ľudí, ktorí sú potenciálnymi superšíriteľmi.

Ani opakované pretestovanie o týždeň tak pravdepodobne nedokáže dostatočne znížiť počet infikovaných v populácii na počet, ktorý zvláda trasovať súčasná infraštruktúra RÚVZ (16). Okrem omylnosti je akýkoľvek test len ukážkou aktuálneho zdravotného stavu, ktorý sa môže každú chvíľu zmeniť.

Riziká z pohľadu logistiky a zabezpečení

Masové prestriedanie ľudí v testovacích miestnostiach je hrozbou a hazardom z hľadiska možnej nákazy pre starých ľudí a rizikové osoby. Ľudia, ktorí sa celý čas správali zodpovedne majú byť teraz nahnaní na vysoko rizikové miesta. Keďže je pravdepodobné, že najdisciplinovanejšia vrstva obyvateľov sú seniori, a tí sú zároveň aj najviac ohrození ťažkým priebehom ochorenia, sú na mieste aj oprávnené obavy z následného nárazového zahltnenia nemocníc. Pri plošnom vyradení tisícok pozitívne testovaných bez koordinácie bude znamenať totálny kolaps (17).

Celoplošné testovanie predstavuje prehnané nároky a hrozí vyčerpanie zdravotníckeho personálu, aj napriek logistickej pomoci armády či personálu z krajských úradov. Zväz ambulantných poskytovateľov (18), aj Asociácia súkromných lekárov SR (19) taktiež varujú pred ohrozením a kolapsom ambulantnej starostlivosti. Pred prípadnými veľkými výpadkami pracovníkov v dôsledku pozitivít a sankcií varuje aj Zväz obchodu SR (20). Podľa neho znamenajú značné bezpečnostné riziko, ohrozenie zásobovania obyvateľstva potravinami a iným základným tovarom, nebezpečenstvo panického nakupovania a ďalších negatívnych javov.

Nie sú jasné odôvodnenia ani pokyny, či a ako by sa mali testovania účastniť občania, ktorí budú v danej dobe: ●     nachádzajúci sa v karanténe ●     akútne alebo aj chronickí chorí, rodiace ženy ●     tí čo ochorenie Covid-19 už prekonali ●     občania nachádzajúci sa mimo SR Je známe, že v zahraničí žije nezanedbateľné percento zvlášť mladej populácie, pričom štát nemá žiaden kľúč k tomu, aby vedel koľko ich v skutočnosti je. Nie je jasné ani to, akým spôsobom by mali hore menované osoby o svojej neprítomnosti úrady informovať a či budú zohľadnení v konečnej štatistike z testovania. Nie je jasné, ako sa zabezpečí, overí a spočíta testovanie občanov iných krajín, ktorí sa budú momentálne na území SR nachádzať, a teda taktiež môžu byť potom zdrojom šírenia ochorenia. Nie je jasné ako sa má dodržať zákaz stretávania sa nad 6 osôb, ktorý vydal štát v rámci núdzových opatrení.

V prípade, že bude vydaná výnimka pre túto akciu počas testovania na Orave a následne počas ďalších dvoch víkendov, núka sa otázka a prehlbuje nedôvera, či takéto nariadenia sú skutočne opodstatnené alebo či sa nimi zaobchádza nerozvážne. Vzhľadom na to existujú odôvodnené obavy, že požadované a podmieňované vysoké percento účasti všetkých ľudí nachádzajúcich sa na území SR nie je možné nielen reálne dosiahnuť, ale ani odhadnúť, koľkí z populácie sa testovania vôbec môžu fyzicky zúčastniť. Žiadame, aby bolo jasne a písomne definované, kto je zodpovedný za celoplošné testovanie, čo znamená “úspešnosť” a “neúspešnosť” testovania, ako aj akým spôsobom sa bude potom postupovať v oboch prípadoch. Zároveň zabezpečiť ochranné systémy aby bolo verejne jasne doložiteľné, že výsledky nebudú zmanipulované.                                                     

Ľudské práva, Ústava SR 

Nie je dostatočne vysvetlené, aké karanténne opatrenia budú nariadené pre osoby testované pozitívne. Keďže parlament nedávno v urýchlenom konaní (21) novelizáciou schválil kontroverzné právomoci ÚVZ SR, medzi nimi aj nútený transport a nútenú izoláciu osoby podozrivej na prenosné ochorenie (22). Viacerí právnici upozorňujú, že ide pri tomto nariadení o nevídané porušenie ústavy aj zákonov SR. Ak z toho vyplýva opodstatnená neistota a znepokojenie, žeby pri pozitívnom teste mohol byť občan proti svojej vôli a možno protiústavne odvlečený do zachytávacích karanténnych zariadení, len ťažko sa možno slobodne rozhodovať alebo motivovať pre účasť na testovaní. Už len pri komunikovaní záležitosti s plošným testovaním sa domnievame, že sústavne dochádza k porušovaniu trestného práva.

Premiér sa vyjadril, že testovanie bude síce dobrovoľné, ale v prípade neúčasti treba počítať so stratou niektorých výhod. Konkrétne hovoril, že v budúcom roku nezúčastnení občania budú mať nárok len na základnú zdravotnú starostlivosť a všetko ostatné si majú uhrádzať sami, ďalej by sa to malo dotknúť sociálnych dávok alebo ďalších výhod zo zníženia daní (23). Dokonca je účasť na testovaní podmieňovaná tým, či sa premiér rozhodne uvaliť na SR ďalší Lock-down alebo nie (24).

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa vyjadril, žeby mohla byť stanovená povinnosť preukazovať sa pri pohybe po uliciach negatívnym testom, ak bude vynucovaný zákaz vychádzania tým, ktorí sa na testovaní nezúčastnia pod hrozbou pokuty. Takto je “dobrovoľné” testovanie vynucované a vydierané zákazom voľného pohybu osôb, ktoré nie sú nijak doložiteľne podozrivé z nákazy, alebo neboli v kontakte s nakazenými osobami! (25) Takéto výroky a vydieranie považujeme za nemysliteľné v demokratickej spoločnosti, ktorá má svoje základné slobody definované v Ústave SR!

Na vyjadrenia aj kroky súvisiace s celoplošným opatrením je podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov (26), trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, trestný čin nátlaku (27) a hrubého nátlaku (28), trestný čin vydierania (29) a ďalších trestných činov (30) súvisiacich s plytvaním financií zo štátneho rozpočtu. V článku 40 Ústavy SR sa o. i. deklaruje, že každý občan má právo na ochranu zdravia na základe zdravotného poistenia, na zdravotnú starostlivosť ako aj na zdravotnícke pomôcky.

Za trestný čin nátlaku v zmysle § 192 odsek 1, odsek 4, písmeno d Trestného zákona počas krízovej situácie môže páchateľ dostať až doživotie. O  trestný čin ide vtedy, ak páchateľ použije na jeho spáchanie proti inému psychické (aj slovné) násilie. Kroky akým boli nariadenia komunikované, aj tie ktoré už boli prijaté, hrubo porušujú viaceré medzinárodné dokumenty zaväzujúce SR postupovať v súlade s ľudskými právami a etikou v medicíne.

Nedôveryhodná (31) je aj zákazka pre firmu, ktorá má testy zaobstarať. Podľa všetkého boli porušené pravidlá verejného obstarávania. V deň podpisu zmluvy bola dodávateľská firma zadĺžená, pričom v uzatvorenej zmluve sa jasne deklaruje, že nemá žiadne nedoplatky (32).

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 192

Nátlak  (1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo d) za krízovej situácie.

https://www.lewik.org/term/1199/hruby-natlak-trestny-zakon/

§ 190 Hrubý nátlak (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. (2)

Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre ...zdravotný stav ... alebo v úmysle dosiahnuť pre seba alebo pre iného neoprávnené alebo neprimerané výhody...a) násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými ľudskými právami niečo konali, opomenuli alebo trpeli. https://www.lewik.org/term/1198/vydieranie-trestny-zakon/

§ 189 Vydieranie (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov. https://rizikaockovania.sk/trestne-oznamenie-pre-plosne-testovanie/ https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566076-desiatky-milionov-za-testy-idu-do-trnavy-firma-vzbudzuje-otazniky/

“Okrem často sľubovanej transparentnosti však Matovič obišiel aj verejné obstarávanie, ktoré má zabezpečiť hospodárnosť štátneho nákupu. Najväčšiu časť z týchto peňazí pritom dostane firma z Trnavy. Tú podľa premiérových kritikov vlastní spolumajiteľ súkromnej školy, ktorú navštevujú Matovičove dcéry. Firma navyše mala aj dlhy voči štátu. https://www.crz.gov.sk/data/att/2448156.pdf

Predávajúci podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v omeškaní s platením zdravotného a nemocenského poistenia ani dôchodkového zabezpečenia a príspevku na poistenie nezamestnanosti pre svojich zamestnancov.  

My občania SR,

dôrazne protestujeme proti plošnému testovaniu a následnému povinnému očkovaniu na COVID 19, proti pripravovanému Lock downu, nemôžeme si dovoliť ďaľšie hospodárske škody a ujmy na zdraví občanov SR a žiadame okamžité zrušenie núdzového stavu v SR a následné prerokovanie odškodnenia, pretože je to v rozpore s Ústavou SR a našimi právami a slobodami a to :    

v druhej hlave 1.oddiel čl.12 ods.1 a ods.4,  v čl.13/1                        

                      2.oddiel  čl.14 ods.1 a 2, čl.16 ods.1 a 2, čl.17 ods.1 a 2,  

čl.18 ods d, čl.19 ods.1, 2 a 3,                         

                     3.oddiel čl.26 ods.1, ods.2, ods.3, ods.4, ods.5

čl.27, čl 28, čl 29 ods.1, ods.3, čl.32                        

                     5.oddiel čl.35 ods.2 a 3, čl.36 ods.1a/b/g, ods.2,

čl.37 ods,1 a 4, čl.38 ods.1 a 2, čl.39.ods.1, 4 a 5,

čl.40, čl.41 ods.2, 4, 5, 6, čl.42 ods.1, čl. 43 ods.1 a 2,                         

                    6.oddiel čl.44 ods.1, 2, 3, čl.45                        

                    7.oddiel čl.46 ods.1,2, 3,4, čl.47 ods.2, 3, čl.48 ods.2, čl.49                                        8.oddiel čl.54 ods.1 a 2

v piatej hlave 1.oddiel čl.73 ods.2, čl.84ods.4,

v šiestej hlave 1.oddiel čl.102 ods.3, 2.oddiel čl.120  ods 4,

v siedmej hlave 1.oddiel čl.124, čl.125 ods.1 a/b/c/, ods.2, ods.3,

čl.127 ods.1, ods.2, čl.129 ods.6, 2.oddiel čl.141 ods1.  

Žiadame o prešetrenie, či nedošlo ku porušeniu uvedených bodov Ústavy SR, pretože bola podaná celá rada trestných oznámení, petícií a otvorených listov, ktorými sa nič nevyriešilo, nevyjadrujú sa pravdivo ani verejno-právne médiá, zrazu nie je v spoločnosti nikoho, kto by sa občanov SR zastal. Máme to tak chápať, že Ústava SR neplatí? Ak ju nedodržujú naši zástupcovia - zvolení parlamentní poslanci ani vláda SR, ani súdy, budeme musieť postúpiť celú záležitosť Najvyššiemu kontrolnému Úradu SR. Vyzývame vás čelných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby ste konali.

Vyzývame aj občanov SR, aby sa oboznámili so svojími ústavnými právami, svojím podpisom vyjadrili podporu tejto petícii a zdieľali ju, ďakujeme.  

Za občanov SR Ľudový snem Slovenska Dagmar Weissabelová https://www.ludovysnemsr.sk/ https://www.facebook.com/ludovysnemslovenska  

Predseda petičného výboru : 

Dagmar Weissabelová, Bošániho 17, Bratislava 84101

Petičný výbor: 

1. Miroslava Sentandráši, Hurbanova17/9, 971 01 Prievidza

2 .Jana Mitasová, Mudrochova 3 831 06 Bratislava  

3. Adriana Kráľová, ČSA 405/69, 03301 Liptovský Hrádok

Podporte prosím naše ďaľšie petície:

https://www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_mier_proti_biologickej_vojne_proti_pouitiuireniu_koronavirusu_-_covid19_na_slovensku_a_vo_svete_proti_obkuovaniu_rf_vojskami_nato_a_nesuhlas_s_menovanim_jaroslava_naa

https://www.peticie.com/p_e_t_i_c_i_a_za_mier__mierove_rokovania_a_rokovania_o_zastaveni_zbrojenia_odzbrojovacie_procesy_v_ase_posobenia_koronavirusu_covid-19_na_slovensku_a_na_planete_zem  

https://www.peticie.com/otvoreny_list_prezidentovi_rf_vladimirovi_vladimirovioviputinovi

https://www.peticie.com/signatures/peticia_za_dobrovolnost_ockovania_proti_covid-19

 ZDROJE: 

1https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3506858262762077&id=100003138125061 Slavomír Šuch, lekár prvého kontaktu urgentneho prijmu píše o možných veľmi vážnych následkoch plošného testovania 
2. https://dennikn.sk/blog/2093284/celoplosne-testovanie-nezmysel-drahy-prieskum-trhu Ivan Vorčák, atestovaný internista a kardiológ, označil plošné testovanie za "Nezmysel a drahý prieskum trhu"
3. https://dennikn.sk/2095016/celoplosne-testovanie-a-skutocne-bezpecnostne-riziko-statu/ Vladimír Leksa, imunológ pôsobiaci v Slovenskej akadémii vied  "Robiť takýto úkon, organizačne a finančne nesporne veľmi náročný, v situácii, keď sú mnohí slovenskí lekári na pokraji vyčerpania a nemocnice na pokraji kolapsu, by bolo veľmi zlým krokom." 
4. https://www.noviny.sk/koronavirus/562310-popredny-cesky-vedec-jaroslav-flegr-o-celoplosnom-testovani-keby-ste-boli-severna-korea-zmysel-by-to-davaloČeský odborník Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., o falošnej pozitivite aj falošnej negativite antigénových testov a označil toto testovanie za nezmyselné.
5. https://www.facebook.com/watch/live/?v=343334490077776&ref=watch_permalink Vedci vidia v plošnom testovaní veľké riziká 
6. https://slovensko.hnonline.sk/2232080-lekari-reaguju-na-plosne-testovanie-uspech-akcie-bude-zalezat-od-dvoch-zakladnych-veci  SLK vyzýva vládu na okamžitú širokú a odbornú diskusiu. Ak sa tak nestane, môžeme už dopredu hovoriť, že úspech je takmer nemožný.
7. https://www.facebook.com/andrej.janco.7/videos/3448980105223554
8. https://zapsk.sk/minister-krajci-musi-okamzite-konat-inak-na-to-doplatia-pacienti/
9. https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2010732_sukromni-lekari-vyzvali-vladu-aby-zastavila-plosne-testovanie-podla-nich-hrozi-kolaps-ambulancii
10. Rakúski aj českí infektologovia vydali stanovisko, v ktorom varujú pred plošným testovaním http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-hnizdil.php?itemid=37892
11. Epidemiologička Bražinová k celoplošnému testovaniu: Neviem, na základe akých odborných stanovísk je tento návrh robený https://svls.sk/epidemiologicka-brazinova-k-celoplosnemu-testovaniu-neviem-na-zaklade-akych-odbornych-stanovisk-je-tento-navrh-robeny/
12. https://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf Dohovor o ľudských právach a biomedicíne 
13. https://archiv.vlada.gov.sk/ludskeprava/data/files/4164.pdf
14. https://sk.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_k%C3%B3dex
15. http://www.ucps.sk/MEDZINARODNY_PAKT__o_obcianskych_a_politickych_pravac
16. https://svls.sk/pan-matovic-vase-antigenove-testy-nie-su-urcene-pre-bezpriznakovych-obyvatelov/
17. https://svls.sk/nazor-preco-plosne-testovanie-moze-viest-ku-kolapsu-a-preco-potrebujeme-polne-nemocnice/
18. https://zapsk.sk/minister-krajci-musi-okamzite-konat-inak-na-to-doplatia-pacienti/
19. https://www.tvnoviny.sk/koronavirus/2010732_sukromni-lekari-vyzvali-vladu-aby-zastavila-plosne-testovanie-podla-nich-hrozi-kolaps-ambulancii
20. https://svls.sk/zvaz-obchodu-sr-ma-pri-testovani-podmienku-dobrovolnost-a-bez-sankcii-pri-neucasti/
21. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355/ a https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-286
22. https://rizikaockovania.sk/novinky/ajhla-slovensko-ma-cisara-mikasa/
23. https://www.ta3.com/clanok/1194837/tb-premiera-i-matovica-o-celoplosnom-pretestovani-slovenska.html
24. https://www.ta3.com/clanok/1194902/matovic-otestovat-sa-musi-co-najviac-ludi-inak-hrozi-lockdown.html
25. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566200-dobrovolny-test-zabudnite-stat-vas-moze-zavriet-doma-aj-tak/
26. https://www.hlavnydennik.sk/2020/10/19/ak-by-som-bol-generalny-prokurator-osobne-by-som-spracoval-navrh-na-vzatie-matovica-do-vazby-vyhlasil-harabin/
27. https://www.lewik.org/term/1200/natlak-trestny-zakon/ Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) § 192 Nátlak  (1) Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi (3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví  (4) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, b) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo d) za krízovej situácie.
28. https://www.lewik.org/term/1198/vydieranie-trestny-zakon/ § 189 Vydieranie (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až šesť rokov.
29. https://rizikaockovania.sk/trestne-oznamenie-pre-plosne-testovanie/
30. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566076-desiatky-milionov-za-testy-idu-do-trnavy-firma-vzbudzuje-otazniky/ “Okrem často sľubovanej transparentnosti však Matovič obišiel aj verejné obstarávanie, ktoré má zabezpečiť hospodárnosť štátneho nákupu. Najväčšiu časť z týchto peňazí pritom dostane firma z Trnavy. Tú podľa premiérových kritikov vlastní spolumajiteľ súkromnej školy, ktorú navštevujú Matovičove dcéry. Firma navyše mala aj dlhy voči štátu.
31. https://www.crz.gov.sk/data/att/2448156.pdf Predávajúci podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v omeškaní s platením zdravotného a nemocenského poistenia ani dôchodkového zabezpečenia a príspevku na poistenie nezamestnanosti pre svojich zamestnancov. 
32. https://www.lewik.org/term/1199/hruby-natlak-trestny-zakon/ § 190 Hrubý nátlak (1) Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, ak také služby predstiera, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto skupinu osôb pre ...zdravotný stav ... alebo v úmysle dosiahnuť pre seba alebo pre iného neoprávnené alebo neprimerané výhody...a) násilím alebo hrozbou násilia neoprávnene núti, aby v rozpore so svojimi základnými ľudskými právami niečo konali, opomenuli alebo trpeli.


Dagmar Weissabelová, aliancianarodnychsilsk@gmail.com    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Dagmar Weissabelová, aliancianarodnychsilsk@gmail.com bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...