Petícia na ochranu práv detí vo vzdelávaní a výchove -nesúhlas s povinnou sexuálnou výchovou pre deti do 12 rokov

IMG_7695.jpegMy, nižšie podpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, vzhľadom na dôležitosť ochrany práv detí a zabezpečenia ich zdravého vývoja, žiadame o zohľadnenie nasledujúcich stanovísk:


1., Vnímame základné hodnoty spoločnosti ako neoddeliteľne spojené s ochranou práv detí. Prvoradým cieľom by malo byť zabezpečenie bezpečnosti, zdravého telesného, duševného a duchovného vývoja každého dieťaťa.
2., Odmietame akékoľvek ústupky ideologickým, politickým alebo mocenským motiváciám v oblasti ochrany práv detí.
3., Každé dieťa má nesporne právo na bezpečné a priaznivé prostredie pre svoj vývoj. Rodina a rodičia sú prvotnými strážcami tohto práva.
4., Považujeme sexuálnu výchovu v mladšom školskom veku (6–12 rokov) za záležitosť, za ktorú nesú výhradnú zodpovednosť a právo rodičia.
5., Nesúhlasíme s akoukoľvek sexuálnou propagáciou, ktorá sa odchýlila od vôle rodiča a má miesto medzi deťmi.
6., Žiadame, aby školy povinne a písomne informovali rodičov o všetkých témach spojených so vzťahmi, sexuálnou výchovou a inými eticky citlivými otázkami, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú detí.
7., Nesúhlasíme s povinnou sexuálnou výchovou pre deti do 12 rokov.
8., Dôrazne podporujeme dôležitosť rodiny ako duchovného puto pre nás všetkých.


Táto petícia je zostavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.

Svojím podpisom vyhlasujem, že mám minimálne 16 rokov a že súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov pre účely tejto petície.

Prosím, potvrďte svoj podpis kliknutím na odkaz vo vašej elektronickej pošte, ktorý dostanete medzi prijatými e-mailmi.

Vaša podpora má význam. Ďakujeme.


Svojím podpisom poverujem Timeu EtheyKatz a Dušana Stríža na odovzdanie môjho podpisu, ktorí majú oprávnenie konať v tejto veci.

 

 

 


Tímea Etheykatz & Dušan Striž    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Tímea Etheykatz & Dušan Striž na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...