Petíca „Za opravu cesty III. triedy na úseku Pliešovce, časť Zábava - Zaježová–Vígľašská Huta Kalinka.“

peticia1.pngMgr. Milan Kyseľ, poslanec obecného  zastupiteľstva obce Pliešovce, ako zostavovateľ tejto petície  „Za opravu cesty III. triedy  na úseku Pliešovce, časť Zábava - Zaježová–Vígľašská Huta Kalinka“ (ďalej len „Petícia“) Vám, ako príslušnému orgánu územnej samosprávy, predkladám podpísané petičné hárky, na ktorých občania Slovenskej republiky uplatňujú svoje právo zaručené v článku 27. Ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a taktiež zaručené zákonom č.85/1990Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“). Občania Slovenskej republiky podpísaním „Petície“ vyjadrili súhlas so žiadosťou o urýchlenie opravy cesty III. triedy na úseku Pliešovce, časť Zábava – Zaježová - Vígľašská Huta Kalinka, nakoľko je táto cesta v súčasnom stave životu nebezpečná. V zmysle §3d ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) sú cesty  II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez obce  vo vlastníctve samosprávneho kraja, ktorý týmto žiadame, aby v zmysle §3d ods. 6 cestného zákona vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu na ktorý sú určené. Ako zhotoviteľ tejto petície chcem požiadať o urýchlenie jej vybavenia v kratšej lehote, ako stanovuje zákon o petičnom práve v § 5 ods. 7. Urýchlenie tejto Petície je odôvodnené najmä reálnou hrozbou ublíženia na zdraví, nakoľko na viacerých úsekoch tejto cesty - komunikácie sú miesta so závažným poškodením krajnice, ale aj poškodenia povrchu v rozsahu, ktorý je z nášho pohľadu v rozpore s vyššie citovanými ustanoveniami zákona. Ako dôkaz  prikladáme niekoľko fotografií preukazujúcich skutkový stav dotknutej komunikácie.  

Prílohy:               

1. fotodokumentácia  https://drive.google.com/open?id=1OyXRGcU3fG47eXAA7NuYxWA53yPZ33hu                           

2. petičné hárky v počte ..... strán                                                                                                                                            Mgr. Milan Kyseľ,                                                                                                                                      zhotoviteľ petície

 


Mgr. Milan Kyseľ    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Milan Kyseľ na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook