P E T Í C I A / P E T Í C I Ó ZA ZASTAVENIE KONANIA VO VECI VÝRUBU 148 STROMOV VO VETROLAME PRI PARKU POMLÉ / / A POMLÉ PARK MELLETTI SZÉLFOGÓ 148 FÁJÁNAK KIVÁGÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁS LEÁLLÍTÁSA

P E T Í C I A / P E T Í C I Ó   Za zastavenie správneho konania vo veci výrubu 148 stromov vo vetrolame pri parku Pomlé a nájdenie spoločného riešenia ochrany prírody a športového využitia daného priestoru. / A Pomlé park melletti szélfogó 148 fájának kivágására vonatkozó eljárás leállítása és megtalálni a közös megoldást a természetvédelemre és a sportot szolgáló terület kihasználására

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, v zmysle petičného práva (Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, ďalej Zákon) požadujeme, aby Mestský úrad v Šamoríne resp. orgány kompetentné vo veci konať, bezodkladne zastavili správne konanie vo veci výrubu 148 stromov v lokalite Športová ulica, futbalový štadión, parc. č. 924/1, 925 k.ú. Šamorín (bezprostredne v blízkosti parku Pomlé) a podnikli všetky právne kroky k ochrane tohto územia a zachovaniu jeho doterajšej podoby a funkcie. Pre rozvoj športu neboli posúdené a využité všetky možnosti, preto v tejto otázke požadujeme verejné prerokovanie.

Mi, alulírott polgárok a petíciós jog alapján követeljük, hogy haladéktalanul legyen leállitva az a közigazgatási eljárás, amely szerint kivágásra kerulne 148 fa Somorján a Sport utcában a 924/2 – es számú parcellán (Somorjai kataszterterület)


František Sztruhár    Kontaktujte autora petície