Otvorený list živnostníčok –živnostníkov opatrovateľov - Offener Brief der selbständigen Personenbetreuer

Žiadame , aby boli zohľadnené v návrhu ˇˇpečatí ˇ´  požiadavky  živnostníkov  v Rakúsku  pôsobiacich v profesii  opatrovania.

Návrh týkajúci sa pečati opäť nevyrieši problémy, s ktorými sa stretávajú opatrovatelia vo svojej profesii. Opäť sa pripravuje  obmedzenie živnostníkov s voľnou živnosťou.  Zvýšenie štátnych dávok pre občanov, ktorí potrebujú opateru, nesmie obmedzovať živnostníka s voľnou živnosťou. 

Týmto návrhom sa pripravuje monopol agentúr, pripravujú sa zisky pre školiteľov, zisky pre agentúry, vyššie dávky pre opatrované osoby.  Opatrovateľom živnostníkom nik nezaručí pečaťami vyššie honoráre. Školenia a certifikáty si opatrovatelia živnostníci musia hradiť z vlastných finančných prostriedkov. Už teraz je denná taxa nepostačujúca na pokrytie nákladov spojených s profesiou opatrovania.

My, dole podpísaní, požadujeme upustenie  od zámeru pečatí.

Wir fordern, dass die Bedürfnisse der Gewerbetrebenden im Vorschlag auf Gutesiegel in Österreich im Pflegebereich berücksichtigt werden. Der Vorschlag für das Siegel wird die Probleme der Pflegekräfte in ihrem Beruf nicht lösen. Wir sehen das als Einschrenkung der Gewerbetreibenden. Die Erhöhung der staatlichen Forderungen für pflegebedürftige Bürger sollte den Freihandel nicht einschränken. Dieser Vorschlag bereitet ein Monopol fur die Agenturen , die Gewinne der Trainer, die Gewinne der Agenturen und höhere Forderungen für die Pflegebedurftigen vor. Niemand garantiert den Personenbetreuern höhere Tageshonorare.Die Schulungen und Zertifizierungen werden von den Personenbetruern finanziert. Die tägliche Honorare reichen jetzt schon nicht, um die mit dem Pflegeberuf verbundenen Kosten zu decken.

Wir, unten unterschriebenen, fordern von dem Absicht des Gutesiegel abzusehen.


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook