Otvorená výzva predsedovi NRSR

Predseda NR SR

Ing. Peter Pellegrini

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

 

Otvorená výzva predsedovi  NR SR vo veci záchrany archeologických pamiatok  na Bratislavskom hrade

 

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky !

 

My, aktívni občania a občianky Slovenskej republiky, ktorí si vážia dejiny a kultúru, vyzývame predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby bezodkladne podnikol kroky na záchranu unikátnych archeologických pamiatok z čias Rímskej ríše ohrozených výstavbou garáží v areáli Bratislavského hradu.

Ide o najvýznamnejšiu rímsku stavbu na keltskom území severne od Álp, ktorá je zahraničnými odborníkmi vysoko oceňovaná. Namiesto toho, aby sa jej dostalo patričnej ochrany a plánovalo sa jej sprístupnenie širokej verejnosti, pokračuje sa v stavebných prácach spôsobom, ktorý nijako negarantuje, že bude zachovaná.

Žiadame, aby bola vytvorená zvláštna komisia, v ktorej budú mať zastúpenie občianski aktivisti,  odborníci z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, Krajského pamiatkového ústavu ako aj študenti histórie, archeológie a príbuzných odborov, ktorí sú hlavnými iniciátormi tejto výzvy. Komisia preskúma, či dané stavebné riešenie korešponduje s kultúrno-historickými záujmami slovenskej odbornej a laickej verejnosti a podľa svojich zistení prerokuje s firmou, ktorá projekt realizuje, také zmeny, ktoré by tieto stavebné pamiatky jednak zachránili pred zničením a okrem toho ich sprístupnili verejnosti v rámci znovuobnoveného hradného areálu.

Rovnako žiadame zastavenie všetkých stavebných prác v hradnom areáli dovtedy, kým nebude zvláštnou komisiou schválený prepracovaný stavebný projekt, aby sme sa vyhli nezodpovednému a z hľadiska celospoločenského záujmu nevhodnému konaniu, ktoré by mohlo dotyčné stavebné pamiatky trvale znehodnotiť.

 

V Bratislave, dňa 24. novembra 2014

 

Koordinátori výzvy:   

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., archeologička

Prof. PhDr. Martin Homza, PhD., historik, FF UK Bratislava

Doc. Pavol Matula, PhD., historik, PdF UK Bratislava

Ing. Matej Vagač, nezávislý aktivista Bratislava otvorene

Tomáš Tkáčik, študent, UK Bratislava

Maroš Gápa, študent, UK Bratislava

 

Prílohy: Zoznam podporovateľov výzvy