OBČIANSKA INICIATÍVA V REGIÓNE, KDE ÚDAJNE NIČ NIE JE - Operačný program VÝCHOD - POKORA, PRÁCA, PROSTREDIE, PROSPERITA, PERSPEKTÍVA

OPERAČNÝ PROGRAM VÝCHOD - 5 POTRIEB PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO POKORA, PRÁCA, PROSTREDIE, PROSPERITA, PERSPEKTÍVA  

Ponuka ľuďom na Východe s podporou ľudí z celého Slovenska dostať sa zo závozu na cestu prosperity  

Prístup doterajších ponovembrových vlád k riadeniu našej krajiny i využívanie medzinárodnej podpory spôsobil, že sa Východné Slovensko stalo príveskom Slovenska – regiónom, v ktorom sa viac troví ako tvorí. O spôsobe trovenia sa rozhoduje na centrálnych orgánoch štátnej správy, často bez rešpektovania záujmu ľudí v regiónoch. Preto ľudia nemajú príležitosti. Výsledkom je, že ľudia v produktívnom veku odchádzajú za prácou na západ Slovenska i do zahraničia.

Politici si ľudí v chudobných regiónoch všímajú len v čase volebnej kampane. Žiaľ Východ je len dočasným domovom pre naše deti, ktoré čakajú na príležitosť vysťahovať sa za lepším životom ďaleko od svojho rodiska. Tak, ako aj ich rodičia odchádzali a ešte stále odchádzajú za prácou, aby zabezpečili obživu pre svoje deti. Pritom sa neraz rozpadajú rodiny.

Náš ťažko skúšaný región ostal aj po vstupe Slovenska do Európskej únie na okraji záujmu vládnucich politikov. Svedčí o tom nízky hrubý domáci produkt regiónu v porovnaní s priemerom Slovenska, ktorý po vstupe krajiny do Európskej únie paradoxne ešte viac poklesol.

Sme regiónom, z ktorého sa vytráca nielen život, ale aj ľudia. Sociálne balíčky, ktoré vyzerajú ako pomoc od vlády pre zdanlivo bezmocných ľudí na východe Slovenska, urobili z nášho regiónu región sociálneho úpadku, a to v tom najsmutnejšom zmysle slova. Región, kde namiesto iniciatívnosti a životaschopnosti vidíme pasivitu a apatiu bez perspektívy. Toto je skutočný dôsledok „pomoci“ politikov nášmu regiónu – prehlbujúca sa závislosť, ktorá má podobný priebeh ako všetky iné závislosti.

Východ Slovenska je charakteristický tým, že v porovnaní s inými regiónmi má najväčšiu chudobu, najhorší zdravotný stav, najkratšiu priemernú dĺžku života, najhoršiu kvalitu povrchových vôd i najvyššiu cenu pitnej vody. Potoky a rieky na východe nielen vysychajú, ale viaceré sa stali stokami odpadových vôd. Ekologická zadlženosť východoslovenského regiónu presahuje 1 miliardu €, vysokú nezamestnanosť a najvyššiu ekologickú zadlženosť na Slovensku.

Východ si vie pomôcť

Iniciatíva Verejnosť Pre Rozvoj Východu vychádza zdola. V našich silách je presadiť kroky na zásadné zlepšenie terajšieho stavu. Regióny Slovenska by mali mať príležitosť spoliehať sa iba na vlastné sily. Preto signatári Iniciatívy chceme presadiť na najvyššej úrovni Európskeho spoločenstva, aby vznikol OPERAČNÝ PROGRAM VÝCHOD minimálne pre oblasť Košického a Prešovského kraja na Shengenskej hranici EÚ, aby tento región sa stal plnohodnotným článkom a nie príveskom rôznych politických záujmov. To sa stane, ak na úrovni Európskeho parlamentu sa nie len otvorí téma, ako znižovať regionálne rozdiely, ale sa priamo schváli Operačný program VÝCHOD, ktorý nastaví manažment i využívanie eurofondov priamo na východe Slovenska. 

Osud nášho REGIÓNU VÝCHOD je v našich rukách. Ako budúci zástupcovia občanov Východného Slovenska dostanú príležitosť regionálnu politiku priamo v Bruseli zmeniť. Chceme prispieť k tomu, aby sa z nášho regiónu stala oáza zdravia a radosti zo života, ktorá poskytuje kvalitné podmienky pre zmysluplnú prácu a život všetkým svojim obyvateľom a dáva im hodnotu. Chceme vyliečiť náš región zo závislosti na dávkach, daroch a sociálnych balíčkoch, pretože ho pomaly, ale isto zabíjajú a urobiť ho zdravým, vitálnym a schopným rozvíjať sa s využitím nášho vlastného bohatstva.

Chceme počas nasledujúceho volebného obdobia v Európskom parlamente a programového obdobia v Európskej komisii presadiť také rozhodnutia, ktoré umožnia priamo v REGIÓNE VÝCHOD niesť zodpovednosť za využívanie eurofondov. Chceme preniesť zodpovednosť za využívanie eurofondov priamo do regiónu a dať príležitosť  občanom aktívne spravovať vecí verejné prostredníctvom verejných hlasovaní o prioritách verejných investícií v regióne. Chceme presadiť, aby v regióne VÝCHOD vládla atmosféra tvorivosti a riešení  v prospech  nás všetkých, aby sa posilňovala sociálna súdržnosť, a aby sme spokojne žili v zdravom prostredí a radovali sa z neho. Ak to presadíme, budú sa ľudia pochádzajúci z nášho regiónu doň s radosťou vracať.

21. storočie sa vinou klimatických zmien stáva storočím čoraz ostrejších konfliktov predovšetkým o vodu, no aj o ďalšie vzácne prírodné zdroje. Preto v operačnom programe VÝCHOD bude nosnou témou VODA. Chceme pretvárať východ Slovenska na inovatívny a kreatívny región VODY, pretože bez vody niet života a boj o vodu sa už začal aj u nás. Voda môže náš región pretvárať na miesto plnohodnotného života  všetkých ľudí, šťavnatej prírody, bohatej biodiverzity a zdravej klímy. Chceme podporovať a rozvíjať aktivity, ktoré budú  obyvateľom regiónu prinášať hojnosť a prosperitu, budú im dávať príležitosť plnohodnotne využívať vlastné zručnosti i schopnosti pre svoju rodinu i komunitu i región.

Naším cieľom je vnášať do využívania eurofondov také rozhodnutia, aby bol v regióne dostatok pracovných príležitostí pre všetkých, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou, a aby sme všetci mohli žiť spokojnejšie, tolerantnejšie a solidárnejšie. Chceme dokázať, že sme regiónom schopných a aktívnych ľudí zodpovedných za seba, svoju rodinu, komunitu i región. Len tak sa Východné Slovensko stane moderným, trvalo prosperujúcim regiónom a nie príveskom Slovenska, v ktorom budú mať záujem ostať žiť aj naše deti.

Prosperujúci, zelený, čistý, zdravý a príťažlivý VÝCHOD dosiahneme prostredníctvom INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ S VYSOKOU PRIDANOU HODNOTOU a prostredníctvom VODY v priebehu  piatich rokov, a to piatimi inováciami, ktoré podporia vznik  viac ako 25 000 pracovných príležitostí  pre ľudí s rôznou kvalifikáciou i rôznym sociálnym zázemím. Z pozície Operačného programu Východ chceme dosiahnuť na úrovni Európskeho parlamentu  i v Európskej komisii, aby na základe našej iniciatívy s Vašou podporou vznikol INTEGROVANÝ OPERAČNÝ PROGRAM VÝCHOD (IOPV), ktorý bude riadený priamo v regiónom Východ.

IOPV obsahuje týchto 5 pilierov:

A.    ZDRAVÁ KLÍMA, ČISTÁ VODA

B.    OBNOVA PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO DEDIČSTVA

C.    VLASTNÉ ZDRAVÉ POTRAVINY

D.    PODPORA LOKÁLNEJ EKONOMIKY

E.    ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU  

Päť POTRIEB PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO

A. ZDRAVÁ KLÍMA, ČISTÁ VODA

1. Modré mestá a obce

Potreba inovatívnych riešení obnovy zdravej klímy miest a obcí, aby sa v mestách a obciach na Východe Slovenska zlepšila kvalita života, aby sme mali čistejší vzduch i aby sa nám a budúcim generáciám lepšie dýchalo. Taktiež, aby zásadným spôsobom klesol výskyt astmatických ochorení a chorôb dýchacích ciest, a aby sa mestá i obce nevysušovali a neprehrievali. Obyvatelia miest Východného Slovenska ušetria milióny eur ročne, ktoré teraz platíme za odkanalizovanie dažďovej vody. Znížia sa im náklady na čistenie odpadových vôd. Programom sa vytvorí 500 pracovných príležitostí.

2. Biopostupy čistenia vôd

Potreba čistenia odpadových vôd a zároveň potreba produkcie biomasy prostredníctvom obecných a individuálnych koreňových alebo iných čističiek odpadových vôd. S tým súvisí potreba produkcie biomasy na energetické využitie v lokálnych energetických zdrojoch. Zároveň sa zníži tlak na nekontrolovaný výrub dreva v lesoch. Program vygeneruje viac ako 500 pracovných príležitostí pri realizácii a stovky pracovných príležitostí pri prevádzke koreňových čističiek.

3. Tri rieky – spoločná budúcnosť

Zavedením komplexného programu TRI RIEKY – SPOLOČNÁ BUDÚCNOSŤ v regiónoch povodí Torysy, Hornádu a Popradu, kde sa so železnou pravidelnosťou opakujú najväčšie živelné pohromy na Slovensku, zaistíme trvalo udržateľný rozvoj Spiša a Šariša a tým vytvoríme 3000 pracovných príležitostí pre sedem spišsko-šarišských okresov. Zaistíme, aby ich občania v 338 obciach neboli ohrozovaní povodňami, suchom i extrémnymi horúčavami. Program trvalo udržateľne zabezpečí tisíce sekundových litrov vody pre ľudí, poľnohospodárske plodiny, prírodu i zdravú klímu v celom východoslovenskom regióne i možný potenciálny zdroj pre export vody do zahraničia, ktorý zabezpečí príjmy pre naše obce a mestá. Tým sa ušetrí z verejných zdrojov 380 miliónov € na budovaní nového vodného zdroja na Hornej Toryse (Tichý Potok), ktoré bude možné využiť v ostatných bodoch nášho programu.

4. Modré parky

Na vodnej nádrži Veľká Domaša podporíme vznik MODRÉHO PARKU. Zastavíme transport komunálneho odpadu do vodnej nádrže a obnovíme vodný režim Domaše. Tým sa obnoví kvalita vôd a podporí sa infraštruktúra cestovného ruchu. Veľkej Domaši sa prinavráti zašla sláva s vytvorením 1000 pracovných príležitostí pri revitalizácii nádrže a stoviek pracovných príležitostí pri jej využívaní.

B. OBNOVA PRÍRODNÉHO, KULTÚRNEHO A HISTORICKÉHO DEDIČSTVA

1. Tatry pre ľudí

Jeden z našich najkrajších národných parkov, národný park Vysoké Tatry, je permanentne ohrozovaný živelnými pohromami a zaslúži si špeciálnu podporu od štátu i širokej verejnosti. Preto podporíme trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier programom TATRY PRE ĽUDÍ. Ten bude zameraný na rozvoj eko-inovatívnych riešení pri ochrane a obnove tatranskej prírody ako klenotu Karpatského kultúrneho dedičstva. Týmto programom sa v regióne Tatier vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.

2. Strážske - Humenné – Región BEZ perspektívy

Je najvyšší čas obnoviť ekologické funkcie priemyslom poškodenej krajiny v regióne Strážske - Humenné, kde sa za niekoľko desaťročí napáchali najväčšie ekologické škody nielen na prírode, ale aj na ľuďoch. Revitalizačným programom sa v regióne Strážske – Humenné vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.

3. Karpatská cyklomagistrála

Iniciujeme vznik KARPATSKEJ CYKLOMAGISTRÁLY, ktorá prepojí historické regióny Východného Slovenska (Zemplín, Šariš, Spiš, Gemer a Abov) a ponúkne aktívnu formu oddychu a rekreácie s využitím kultúrneho, historického i prírodného dedičstva REGIÓNU VÝCHOD. Podľa možností bude Karpatská cyklomagistrála prepojená s Eurovelo11 (cyklotrasa z nórskeho Nordkappu do gréckych Atén, prechádzajúca cez Slovensko aj popri rieke Hornád), čím sa podporí cestovný ruch. Za týmto účelom bude PROGRAM VÝCHOD aktívne podporovať a spájať samosprávy s cieľom vytvárať lokálne pracovné príležitosti nielen v segmente služieb, ale aj v podpore umeleckých remeselných výrobkov – tie sa stanú súčasťou infraštruktúry Karpatského kultúrneho dedičstva. Týmto programom sa na Východnom Slovensku vytvorí viac ako 1000 pracovných príležitostí.

C. VLASTNÉ ZDRAVÉ POTRAVINY

1. Východné Slovensko – Región vlastných a zdravých potravín

Podporíme zakladanie ekologických fariem vo všetkých kútoch Prešovského kraja, aby sa stal regiónom produkcie vlastných a ekologicky čistých a zdravých potravín. Podpora zakladania rodinných a obecných agrofariem, vodných fariem a rybníkov, chovu včiel i obnovy úrodnosti pôdy vygeneruje približne 500 pracovných príležitostí.

2. Ekopotravinárstvo

V celom REGIÓNE VÝCHOD budeme intenzívne podporovať lokálne farmárske trhy rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovnaký prístup ku kvalitným domácim produktom. Cieľom je podporovať zdravú výživu ako súčasť zdravého životného štýlu. To vytvorí viac ako 500 pracovných príležitostí na Zemplíne.

3. Zemplín – vodný raj Slovenska

Obnovíme vodný režim Východoslovenskej nížiny, aby sme zastavili jej vysušovanie a devastáciu. Tým dáme STOP šíreniu púští v Strednej Európe, ozdravíme nielen prostredie a ekonomickú prosperitu, ale tiež znížime výskyt astmatických a alergických ochorení na Zemplíne.

D. PODPORA LOKÁLNEJ EKONOMIKY

1. Rozvoj lokálnej ekonomiky

Budúcnosť regiónu je v pracovitosti domácich ľudí a nie v zahraničných investíciách. Budeme podporovať startupy. Podporíme rodinné podnikanie a zakladanie malých rodinných podnikov vo všetkých kútoch Východného Slovenska, ktoré budú založené na využívaní miestnych prírodných a technologických zdrojov i ľudskom potenciáli, aby aj okrajové regióny žili a nie živorili. Zo zahraničných investícií podporíme tie, ktoré budú mať prínos pre región a nebudú iba využívať dotácie a lacnú pracovnú silu. To vytvorí viac ako 2500 pracovných príležitostí.

2. Karpatský technologický veľtrh

Na podporu lokálnej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou, rozvoja inovatívnych produktov podporíme založenie KARPATSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO VEĽTRHU s medzinárodnou pôsobnosťou. Ten bude prezentovať tvorivosť, inovatívnosť, originalitu i pracovitosť ľudí z nášho euroregiónu. To vytvorí ďalšie pracovné príležitostí.

3. Podpora a rozvoj kúpeľníctva

Východné Slovensko je hydrogeologickým unikátom s množstvom termálnych i minerálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja zveľaďovať ako súčasť štýlu života a zdravia. Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných kúpeľov v celom kraji. Podporíme tiež opätovnú ťažbu soli, ktorej pridanou hodnotou bude vytvorenie soľných kúpeľov v Prešove. To vytvorí približne 500 pracovných príležitostí.

4. Obnova hradov a iných historických pamiatok

Zanedbaná infraštruktúra hradov ako unikátneho historického a kultúrneho dedičstva Slovenska potrebuje novú perspektívu. Podporíme obnovu hradov a iných historických pamiatok s pečaťou spoločnej vízie pod názvom V MINULOSTI JE NAŠA BUDÚCNOSŤ. To vytvorí viac ako 500 pracovných príležitostí.

5. Romagenda v 21. storočí Zabezpečíme pracovné príležitosti na obnove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva. Marginalizovaní obyvatelia nášho kraja potrebujú zmysluplnú prácu adekvátnej úrovne a nie teoretické vzdelávanie na báze virtuálnej ekonomiky. Jediná šanca pre integráciu Rómov je dať im možnosť pracovať na zmysluplných programoch, ktoré prinášajú Rómom bezprostredne viditeľný úžitok vrátane ich začlenenie do aktívneho života, a tým aj úžitok pre všetkých. V každej obci, v ktorej sú rómske osady a ktorých starostovia a občania prejavia ochotu spolupracovať, vytvoríme podmienky pre vznik minimálne 10 pracovných príležitostí na obnove poškodenej krajiny ako základného predpokladu prevencie pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou. Takýmto spôsobom sa dá zabezpečiť práca viac ako 2000 nezamestnaným Rómom.

E. ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

1. Otvorená verejná samospráva

Budeme presadzovať zapájanie sa občanov do aktívnej správy vecí verejných hlasovaniami o využití časti prostriedkov určených pre ich obec/mesto/okres (participatívny rozpočet). Zabezpečíme zverejňovanie informácií o zámeroch a praktikách záujmových podnikateľských aj nepodnikateľských skupín v konfrontácii s názormi obhajujúcimi trvalú udržateľnosť zdravej krajiny a zdravia občanov.

2. Otvorená škola

Vhodným vzdelávaním na školách budeme podporovať generáciu mladých ľudí k aktívnemu vzťahu k verejnému a komunitnému životu, k tvorbe, invencii a zodpovednosti za svoju rodinu, komunitu, mesto i región. Tiež k ochote plnohodnotne rozvíjať, chrániť i využívať svoje prírodné, kultúrne i historické dedičstvo a viesť plnohodnotný rodinný život. Školám prinavrátime aktívny spoločenský život v komunikácii s rodičmi i seniormi. Cieľom je zvýšiť kultúru vzťahu k svojmu okoliu a prostrediu. Kultúrni a vzdelaní ľudia sa dokážu trvale starať o svoju krajinu.  

3. Otvorená sociálna starostlivosť

Podporíme zapojenie sa sociálne izolovaných chudobných ľudí do aktívneho spoločenského života. Podporíme zamestnávanie sociálne znevýhodnených ľudí. Podporíme spolkovú činnosť a rozvíjanie tolerantných sociálnych vzťahov v celom regióne.

4. Otvorená kultúra

Rôznorodosť, neopakovateľnosť štýlu života, stravovania, obliekania, bývania, slova i písma neoddeliteľne patrí k nášmu kraju. Vysychanie tohto kultúrneho prameňa zastavíme:

a)    podporou miest a obcí, ktoré budú viac tvoriť a menej troviť,

b)    podporou spoločensky otvorených, tolerantných a solidárnych ľudí zodpovedných za svoje sociálne, kultúrne, environmentálne i ekonomické prostredie,

c)    vytváraním atmosféry v regióne, že poctivá práca je cnosť,

d)    podporou prirodzených regiónov Východného Slovenska – tým im dáme punc originality a kultúrnej zrelosti, kde tolerancia, aktívne a zodpovedné spolužitie všetkých národností, etnických a vekových skupín prinesú novú kvalitu v spolunažívaní.  

Operačný program VÝCHOD (5 POTRIEB PRE VÝCHODNÉ SLOVENSKO - POKORA, PRÁCA, PROSTREDIE, PROSPERITA, PERSPEKTÍVA) je ponukou pre ľudí žijúcich na Východnom Slovensku, aby si obhájili vlastnú dôstojnosť obnovou vlastnej dedovizne pre seba i budúce generácie. Autori programu veria, že ak má tento program hodnotu, ľudia si ho obhája pred sebou samými, svojimi priateľmi, známymi i neznámymi ľuďmi. Nech nás na tejto ceste sprevádza pokora a odhodlanie prinášať radosť zo života, toleranciu, solidaritu i vzájomné porozumenie pre náš spoločný život na prosperujúcom a zdravom Východnom Slovensku. Signatári Iniciatívy sú presvedčení, že vhodnou modifikáciou sa tento program môže sťať modelom pre rozvoj ďalších regiónov Slovenska i Európy.  

V Košiciach,

13. mája 2019

Róbert Bezek, Pavol Gašper, Ján Greššo, Juraj Hríb, Vladimír Kačmar, Dušan Katuščák, Michal Kravčík Milan Michalič, 


Za Iniciatívu Verejnosť pre rozvoj VÝCHODU Michal Kravčík,    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Za Iniciatívu Verejnosť pre rozvoj VÝCHODU Michal Kravčík, na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook