PETÍCIA OBČANOV PROTI VÝSTAVBE „LOGISTICKÉHO PARKU DUNAJSKÁ STREDA“ A PROTI VYŇATIU POZEMKOV Z POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

PETÍCIA

občanov proti výstavbe „logistického parku Dunajská Streda“   v tesnej blízkosti obytných zón obcí Veľké Dvorníky, Kútniky, časť Blažov a východnej časti mesta Dunajská Streda

a proti vyňatiu pozemkov na výstavbu tohto projektu  K.Ú. Blažov 829960 reg. C/KN na parc. č. 172/1. z poľnohospodárskeho pôdneho fondu    

Polgári petíció

a „Dunaszerdahelyi Logisztikai Park“ megépítése ellen   mely közvetlen a Nagyudvarnok, Balázsfa, Hegyéte és Dunaszerdahely keleti lakóövezete közelében épülne

és a Balázsfai kataszter 172/1-es helyrajzi számú területének mezőgazdasági művelési ágból való kivétele ellenmely a projekt helyszínéül szolgálna  

 

My občania  Slovenskej Republiky realizujúci Petičné právo, jedno zo základných práv a slobôd a jednu zo základných foriem priamej demokracie vyjadrujeme náš zásadný nesúhlas s výstavbou gigantického „Logistického parku Dunasjká Streda“, ktorý by mal byť postavený na bonitnej ornej pôde medzi obytnými zónami dvoch obcí a sídliska východ mesta Dunajská Streda.

  Touto petíciou chceme vyjadriť verejný záujem a chrániť naše právo na zdravie a bezpečný život!

Týmto dávame najavo, že bydliská obyvateľov nie sú priemyselné zóny.  

Najbližšie rodinné domy sú len 26 metrov od navrhovaného areálu!!!  

Nechceme 28 hektárovú obriu priemyselnú investíciu v blízkosti našich domov.

  Nechceme sa z našich domovov pozerať na priemyselné monštrum!

Nechceme počúvať nákladné autá a priemyselný hluk v našich záhradách!

Nechceme žiť medzi kamiónmi a dýchať ich výfuky!

Nechceme mať zničené cesty!

Nechceme mať prasknuté steny od hustej kamiónovej dopravy! 

Nechceme znehodnotenie našich rodinných domov!   

„Logistický park Dunajská Streda“ je monštruózny projekt, ktorý je primárne súkromným záujmom bez významného pozitívneho vplyvu na záujem verejný. Prvoradým verejným záujmom totiž je ochrana zdravia a prostredia v ktorom žijeme.

Projekt bude mať negatívny vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.       

  


Ing. Zsolt Bindics, Agátová 556, Veľké Dvorníky    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Zsolt Bindics, Agátová 556, Veľké Dvorníky bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...