Novela zákona o sociálnych službách má zabezpečiť dôstojný život

§78a odsek 1 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu:
Navrhujeme do textu doplniť aj: Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj pre opatrovateľskú službu. Odôvodnenie: Ak štát presadzuje myšlienku čo najdlhšieho zotrvania občana v jeho domácom prirodzenom prostredí, je potrebné, aby poskytol tomuto občanovi príspevok v odkázanosti. Rodina nedokáže dlhodobo uhrádzať ceny za služby v domácej opatere vo výške nákladov. Už dnes je hodina opatrovateľskej služby v rozmedzí od 6,00 do 8,50 €. Pritom cena za hodinu opatrovateľskej služby v pôsobnosti obce je stanovená všeobecne záväzným nariadením danej obce a je od 0,50 do cca 1,50 za hodinu. Obec hradí rozdiel medzi nákladmi a účtovanou cenou vo svojom rozpočte. Sme toho názoru, že občan má právo vybrať si poskytovateľa (verejného, alebo neverejného) a príspevok z verejných zdrojov má byť pre poskytovateľa rovnaký. Teda každý občan (či sa vojde do rozpočtu obce, alebo nie) má mať právo na príspevok v odkázanosti. Sme toho názoru, že tento príspevok v odkázanosti má byť štátnou dávkou, lebo štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za svojich občanov tým, že kompetencia poskytovania opatrovateľskej služby je originálnou kompetenciou miestnej samosprávy a že obec už na tieto kompetencie dostala peniaze z podielových daní. Podielové dane nestačia na financovanie kompetencií obcí a samosprávy všeobecne.

§75 odsek 1 O finančný príspevok na prevádzku má žiadať prijímateľ sociálnej služby a nie obec:
Prijímateľ sociálnej služby má právo vybrať si poskytovateľa sociálnej služby a obec má byť povinná poskytnúť finančný príspevok na prevádzku tomu poskytovateľovi, ktorého si vybral prijímateľ sociálnej služby. Ak by v zákone zostala pôvodná formulácia, prijímatelia sociálnych služieb umiestnení u neverejných poskytovateľov v pôsobnosti obci by nedostali príspevok na prevádzku, lebo obec by "nepožiadala". Toto nám hovorí viacročná prax, keď obce odôvodňujú neposkytovanie príspevku na prevádzku rozpočtovými možnosťami. Pritom v zariadeniach, ktoré sú v ich rozpočtovej alebo príspevkovej pôsobnosti, prekrývajú všetky náklady súvisiace s prevádzkou zariadenia.


Ing. Dobrotková Milada, MPH    Kontaktujte autora petície