Nebudujte asfaltové cesty cez lesík pri Belej v Liptovskom Hrádku

Petícia je určená len pre občanov Mesta Liptovský Hrádok, tzn. osôb s trvalým pobytom v meste Liptovský Hrádok vrátane m.č. Dovalovo. Podpisy ostatných osôb nebudú započítané do celkového počtu ale srdečne Vám aj za ne ďakujeme. Sú podporou našej snahy za zachovanie zelene v našom meste.

Petičné právo je jedným z nástrojov občanov na kontrolu kompetentných orgánov a presadzovanie verejného záujmu do rozhodovania.

V zmysle tohto práva, My, podpísaní občania Mesta Liptovský Hrádok, žiadame Mesto Liptovský Hrádok a jeho Mestské zastupiteľstvo, aby bol z návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu sídelného útvaru Liptovský Hrádok vypustený návrh zmien v urbanistickom obvode 03-O Pri Hrádku – návrh na predĺženie ulice Lichardova paralelne s ul. Kpt. Nálepku až po ul. Fraňa Kráľa a návrh na využitie časti priľahlých lesných pozemkov nevyužívaného pozemku bývalého vodného zdroja (KN-C parcela číslo 512) na zástavbu IBV s návrhom na výstavbu celkom 30 domov. Uvedený návrh má podľa nás významný vplyv na environmentálne a územno-technické vlastnosti územia mesta a myslíme si, že zasahuje do hydrického biokoridoru rieky Belá.

Zároveň žiadame, aby sa dané územie podľa možností zmenilo tak ako je navrhované v komplexnom urbanistickom pláne z roku 2006 pre lokalizáciu oddychových a pohybových aktivít obyvateľov, na oddychovo-rekreačnú zónu, na rekreačný les.

Petičný výbor:                Juraj DRUSKA, Belanská 537/64, 033 01 Liptovský Hrádok – predseda petičného výboru

                                       Ing. Peter PALENČÁR, Lichardova 526/1, 033 01 Liptovský Hrádok

                                       Ing. Marián VRABEC, Lichardova 594/2, 033 01 Liptovský Hrádok

 

priloha.jpg

Vyhlásenie petície: 30.5.2017

 

 Biokoridor_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biokoridor.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií aj na:

https://www.facebook.com/groups/1661228000758297/permalink/1892598984287863/?comment_id=1893035194244242&notif_t=group_comment_follow&notif_id=1496146131433660

 

Vypísal som aj základné informácie z návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu sídelného útvaru Liptovský Hrádok:

 

Číslo U.O.: 03-O Názov urbanistického obvodu: L. Hrádok – Pri Hrádku - na ploche bývalého vodného zdroja a priľahlých plôch lesných pozemkov je navrhovaná nová funkcia rodinných domov mestského typu BR s výškovou hladinou 2P+P, ktorej zástavba bude lemovať navrhovanú ulicu v predĺžení Lichardusovej s napojením na Ul. Janka Kráľa.  

 

V urbanistickom obvode 03-O Pri Hrádku navrhujeme predĺženie ulice Lichardova paralelne s ul. Kpt. Nálepku až po ul. Fraňa Kráľa, kde sa na jej konci napojí. Vznikne tak prístupová komunikácia funkčnej triedy C 3 – obslužná komunikácia sprístupňujúca objekty a územia. Kategória komunikácie bude MOK 7,5/30 – dvojpruhová obojsmerná komunikácia s krajnicami. Navrhovaná komunikácia bude zabezpečovať prístup k navrhovanej lokalite IBV „Vodný zdroj“. Prepojenie na Ul. Kpt. Nálepku preverí podrobnejšie riešenie v rámci riešenia novej obytnej zóny. Miestna komunikácia Lichardova ulica sa v úseku od začiatku úseku po novonavrhovanú komunikáciu zjednosmerní v smere k ulici Fraňa Kráľa. V tomto úseku bude komunikácia kategórie MOK 4/30 – jednopruhová jednosmerná komunikácia.  

 

Predkladané riešenie je v súlade s regulatívmi vyplývajúcimi z ÚPN vyšších stupňov – ÚPN VÚC Žilinského kraja, záväzné regulatívy, časť 4.13: realizovať rozširovanie zastavaného územia obcí na úkor poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy len v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. V tomto prípade je záber lesnej pôdy v rámci zastavaného územia obce. Údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov, rozsahu vyňatia s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia udáva tabuľka. Grafické znázornenie predpokladaného rozsahu je vyznačené v grafickej prílohe - výkres č.5.  

 

Výkres budúceho použitia PP a LP na stavebné a iné zámery. Dôvodom spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov na iné účely je dopyt po domoch na bývanie v rámci zastavaného územia mesta Liptovský Hrádok. Mesto Liptovský Hrádok nedisponuje veľkým katastrom, preto sa v maximálnej možnej miere snaží využiť potenciál plôch na území zastavanej časti mesta. V tejto lokalite je nevyužívaný pozemok bývalého vodného zdroja, ktorý chce mesto využiť na zástavbu IBV spolu s časťou priľahlých lesných pozemkov, čo zároveň umožní dopravné napojenie na jestvujúcu uličnú sieť. V riešenom území je navrhnutých 30 domov.
Facebook