My, civilní občania ! Za vojakov OSSR !

My, slobodní civilní občania Slovenskej republiky žiadame vládu SR,Ministerstvo obrany SR a hlavného hygienika MO, aby s okamžitou platnosťou prestali neoprávnene vynucovať očkovanie proti Covid 19 v OSSR , trestať príslušnikov OSSR v prípade nepodrobenia sa očkovaniu proti Covid-19 a ukončiť diskriminačné a segregačné praktiky na útvaroch cvičiskách a pri povyšovacích procesoch príslušníkov OSSR.  Svojím podpisom prejavujeme hlboké presvedčenie, že očkovanie proti Covid -19 v OSSR musí zostať na výlučne dobrovoľnej báze a akékoľvek diskriminačné praktiky neočkovaných príslušníkov OSSR musia byť ukončené.

Vynucovaním očkovania proti Covid-19 hrozbami,nátlakom alebo trestaním dochádza k porušovaniu:

1.Ústavy SR 

 

podľa článku 16 ods. 1.

Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.

a článku 19 ods. 2.

Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

2.Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

podľa článku 8 bod 1.

Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného
a rodinného života, obydlia a korešpondencie.

a článku 8 bod 2.

Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať
s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v
demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej
bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania
nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo
na ochranu práv a slobôd iných.

3.Dohovorom o ľudských právach a biomedicíne 

Kapitola IV.

ĽUDSKÝ GENÓM

Článok 13

Zákrok do ľudského genómu
Zákrok, ktorého cieľom je modifikácia ľudského genómu, sa môže vykonať len na preventívne, diagnostické alebo terapeutické účely a len do tej miery, aby
sa neporušila zárodočná bunková línia.

 

Kapitola V

VEDECKÝ VÝSKUM

Článok 15

Všeobecné pravidlá
Vedecký výskum v oblasti biológie a medicíny sa
bude vykonávať slobodne a s prihliadnutím na ustanovenia tohto dohovoru a iných právnych noriem zabezpečujúcich ochranu ľudskej bytosti.

Článok 16

Ochrana osôb, ktoré sú zaradené do výskumu
Výskum sa môže vykonávať na ľuďoch iba po splnení
všetkých týchto podmienok:
a) neexistuje iná porovnateľne efektívna alternatíva
k výskumu na ľuďoch,
b) riziká pre danú osobu nie sú v disproporcii s možným prospechom výskumu,
c) výskumný projekt schválil kompetentný orgán po
nezávislom zhodnotení jeho vedeckého prínosu vrátane zhodnotenia dôležitosti cieľa výskumu a multidisciplinárneho preverenia jeho etickej prijateľnosti,
d) osoby podstupujúce výskum boli informované
o svojich právach a zárukách, ktoré im na ich
ochranu poskytuje zákon,
e) nevyhnutný súhlas podľa článku 5 bol výslovne
vyjadrený a zdokumentovaný. Takýto súhlas možno
kedykoľvek slobodne zrušiť.

 

Právna analýza k problematike povinného alebo trestom či nátlakom vynucovaného očkovania proti Covid-19 a testovania na Covid-19 od právnika JUDr. Petra Weisa

Analýza (ne)možnosti zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu covid-19 – komplexný právny pohľad bez trestnoprávnej roviny

 

Právna analýza k problematike povinného alebo trestom či nátlakom vynucovaného očkovania proti Covid-19 od emeritného ústavného sudcu Doc. JUDr. Jána Dr­go­nca, DrSc

Analýza povinného očkovania proti kovidu. Autor Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc.

 


František Kačák, Občan SR    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že František Kačák, Občan SR bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...