Žiadame potrestať Jána Benčíka za ohováranie

Podľa Ústavy SR, článok 26, má každý právo na slobodu prejavu. 

Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. 

OBMEDZENIA A POVINNOSTI

Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť ZÁKONOM, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako je napísané v Ústave SR, obmedziť šírenie informácií možno zákonom. Ján Benčík so svojim konaním, ktoré vykonáva, obmedzuje ľudí na slobode prejavu. Vytvára blogy, na ktorých zverejňuje fotodokumentácie rôznych statusov, ktoré ľudia dali a následne tieto blogy posúva orgánom činným v trestnom konaní alebo zamestnávateľom. Na základe týchto skutočností ľudia už prišli o prácu, boli vyhodení zo štúdia alebo sú riešení. Nie sme si vedomí toho, že Ján Benčík by bol členom akéhokoľvek orgánu činnom v trestnom konaní. Máme za to, že svojvoľne supluje takéto orgány a svojim konaním a následkami, ktoré vzniknú, obmedzuje ľudí na slobode prejavu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OHOVÁRANIE AKO TRESTNÝ ČIN

Podľa § 373 ods. 1 TZ  kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. V zmysle § 373 ods. 2 odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním značnú škodu,
    b) z osobitného motívu,
    c) verejne, alebo
    d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
    b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máme za to, že Ján Benčík vo svojich blogoch mnohokrát a opakovanie používa klamlivé informácie, ktoré následne vedú k poškodeniu dobrého mena osoby a k ohováraniu. Ján Benčík manipuluje s informáciami tak, ako mu to vyhovuje, keď v mnohých prípadoch dá do blogu fotodokumentáciu statusu, obrázku alebo komentára, ktorý nepísala alebo nezverejnila daná osoba. 

 

Preto vyzývame všetkých, aby podpísali túto petíciu a v prípade, ak bude poškodené Vaše meno alebo povesť, neváhali ste podať trestné oznámenie na Jána Benčíka podľa §373 ods. 1 TZ.


Slovenskí vlastenci    Kontaktujte autora petície