Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách

Hromadná pripomienka k materiálu "Zákon č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách"
 
V zmysle čl. 13 ods. 3 a 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR č. 352, v znení uznesenia vlády SR č. 693, uznesenia vlády SR č. 895, uznesenia vlády SR č. 163, uznesenia vlády SR č. 472, uznesenia vlády SR č. 210, uznesenia vlády SR č. 620 a uznesenia vlády SR č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo:  MF/016141/2016-622 , LP/2016/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 
Text hromadnej pripomienky:

1. V § 3 odsek 3 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a text, ktorý znie: „alebo mestskej časti Bratislavy, alebo mestskej časti Košíc“.

2. V § 10 sa v úvodnej vete odseku 5 za slovo „Obec“ vkladá čiarka a text: „mestská časť Bratislavy a mestská časť Košíc“.

3. V § 10 odsek 5 písmeno d) znie: „d) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e), a i) nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce, alebo mestskej časti Bratislavy, alebo mestskej časti Košíc a musí sa vzťahovať na všetky hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i); na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecné záväzné nariadenie nevzťahuje do doby skončenia platnosti tejto individuálne licencie.“.

4. V § 10 odsek 6 znie: „(6) Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec, alebo mestská časť Bratislavy, alebo mestská časť Košíc oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.“.

Zdôvodnenie k bodom 1 - 4: Cieľom týchto navrhovaných pripomienok je umožniť obciam, mestám a mestským častiam Bratislavy a Košíc regulovať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Túto reguláciu vykoná obec, mesto alebo mestská časť Bratislavy a Košíc vydaním všeobecne záväzného nariadenia bez predchádzajúcej podmienky petície 30% oprávnených občanov.

 

5. V § 35 odsek 11 sa vypúšťajú slová „s výnimkou ich prevádzkovania v herni,“.

Zdôvodnenie k bodu č. 5: Ruší sa výnimka, že vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, je možné prevádzkovať herne. Takže 200 m od týchto školských a sociálnych zariadení sa zakáže prevádzkovať aj herne.

 
Požadujeme, aby bolo umožnené obciam, mestám a mestským častiam Bratislavy a Košíc regulovať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Túto reguláciu vykoná obec, mesto alebo mestská časť Bratislavy a Košíc vydaním všeobecne záväzného nariadenia bez predchádzajúcej podmienky petície 30% oprávnených občanov.
 
Taktiež požadujeme, aby sa zrušila výnimka, že vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, je možné prevádzkovať herne - to znamená, aby 200 m od týchto školských a sociálnych zariadení sa zakázalo prevádzkovať aj herne.
 
Predkladanú hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú
 
Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr do stredy 3. augusta 2016. 

Text pripomienky so zdôvodnením nájdete na tejto adrese: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/745/hromadne-pripomienky/zobraz

Ďakujeme za podporu!

Ing. Pavol Zajac, podpredseda KDH
Facebook