Hromadná pripomienka k návrhu novely školského zákona a súvisiacich predpisov

Asociácia detských lesných klubov, ako zástupca 22 detských lesných klubov pôsobiacich na Slovensku, oceňuje, že predložená novela školského zákona a súvisiacich právnych predpisov prichádza s inovatívnymi riešeniami, ktoré otvárajú cestu alternatívnym programom vzdelávania. Jednou z alternatív v predprimárnom vzdelávaní sú práve detské lesné kluby, ktoré v zahraničí úspešne pôsobia už mnoho rokov (známe ako lesné materské školy, Forest kindergarten) a v poslednom období si získavajú čoraz viac priaznivcov aj na Slovensku. Bez adekvátnej legislatívnej úpravy a finančnej podpory zo strany štátu sú však možnosti týchto klubov v súčasnosti značne limitované, a preto sme radi, že predložená novela smeruje k tomu, aby sa detské lesné kluby mohli postupne stať plnohodnotnou alternatívou materských škôl a poskytovať predprimárne vzdelávanie v rámci siete škôl, čím by sa stali dostupnejšími pre väčšie množstvo detí.  

 

Taktiež nás teší, že detské lesné kluby by sa teoreticky mohli, v zmysle návrhu novely, stať už od najbližšieho školského roka 2021/2022 rovnocennými poskytovateľmi povinného predprimárneho vzdelávania. Viaceré z detských lesných klubov na Slovensku by mali záujem túto možnosť využiť. Po detailnom preštudovaní návrhu novely sme však dospeli k záveru, že ak má byť využitie kapacít detských lesných klubov pre povinné predprimárne vzdelávanie reálne už od septembra 2021, bude si to žiadať urobiť v návrhu novely niekoľko úprav a upresnení, ktoré touto hromadnou pripomienkou navrhujeme, pričom všetky považujeme za zásadné.   

 

PRETO NAVRHUJEME: 

  • Aby možnosť požiadať o schválenie alternatívneho vzdelávacieho programu bola výslovne daná aj nesieťovým zariadeniam, a aby bol upravený presný postup ako bude môcť byť zariadenie s alternatívnym vzdelávacím programom zaradené do siete škôl a školských zariadení.   
  • Aby registrované predprimárne zariadenia disponovali príslušnými právomocami, ktoré zabezpečia rovnocenné poskytovanie predprimárneho vzdelávania (napr. vystavenie osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania, rozhodnutie o povolení individuálneho vzdelávania a zrušení tohto povolenia, alebo overovanie osobnostného rozvoj dieťaťa vzdelávaného individuálne).  
  • Aby registrácia predprimárneho zariadenia nebola podmienená rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky, nakoľko mnohé tieto zariadenia (väčšinou pôsobiace ako občianske združenia bez živnosti) v súčasnosti túto povinnosť nemajú.    
  • Aby príspevok na výchovu a vzdelávanie mohli registrované predprimárne zariadenia použiť aj na mzdy zamestnancov či zmluvnú odmenu za služby ďalších osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní.  
  • Aby bola umožnená registrácia do registra predprimárnych zariadení v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom školského roka 2021/22. V navrhovanom znení má novela nadobudnúť účinnosť 1. 9. 2021, čo bude pre zaradenie do registra predprimárnych organizácií na školský rok 2021/22 príliš neskoro. Len pri včasnej registrácii budú mať rodičia istotu, že nesieťové predprimárne zariadenie, ktoré ich dieťa navštevuje, je zapísané v registri, a teda od 1. 9. 2021 v ňom bude možné plniť povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

Splnomocneným zástupcom verejnosti oprávneným na zastupovanie verejnosti v rozporovom konaní o tejto hromadnej pripomienke je štatutárna zástupkyňa ADLK:

Ing. Lenka Hrúzová.

Úplný text hromadnej pripomienky vo formáte .pdf nájdete TU

Hromadnú pripomienku je možné podporiť do 8. 2. 2021.


Lenka Hrúzová    Kontaktujte autora petície