Cezhraničný pohyb občanov pre styk s rodinnými príslušníkmi / Személyforgalom családtagok részére a határon

Magyarul alul olvasható.

Vážený pán premiér Igor Matovič!  

Uzavretím hraníc bolo mnoho občanov SR oddelených od rodinných príslušníkov, partnerov žijúcich v okolitých štátoch. Neistoty ohľadne šírenia vírusu drvia ľudí. Viacerí sú nútení sa s touto situáciou vyrovnávať bez možnosti vidieť svojich blízkych. Chceme Vás poprosiť v mene spravodlivosti, aby ste umožnili prekročenie hraníc  týmto občanom.

Možné riešenie našej žiadosti: prechod cez hranicu povoliť dotknutým občanom Európskej únie a občanom SR - rodinným príslušníkom po predložení naskenovanej kópie cestovného pasu/občianskeho preukazu, resp. dokladu potvrdzujúceho ich bydlisko. V žiadosti by sa mali uviesť miesto a dátum prechodu, ŠPZ vozidla, destinácia.  

Občania EÚ, ktorí žiadajú prekročenie hranice, sa zaväzujú, že:  

-           sa nebudú stýkať s nikým okrem v žiadosti  menovaných rodinných príslušníkov a pôjdu len na uvedenú adresu;

-          nepôjdu na nákupy, do lekárne, ani na čerpacie stanice, v prípade väčších vzdialeností sa môžu zastaviť len na určených bodoch (čerpacích staniciach);

-          pred cestou uvedú svoje osobné údaje, telefónne číslo, ŠPZ.  

Pri dodržaní uvedených bodov by zvýšený pohyb občanov nepredstavoval zdravotné riziko pre ostatných obyvateľov. V podstate by sa na nich vzťahovalo to isté ako na pendlerov. Po prekročení hranice nemôžu opustiť vozidlo, môžu cestovať len na uvedenú adresu. Chceme však požiadať o výnimku z povinnej  karantény, lebo to by ohrozilo naše živobytie, starostlivosť o domácnosť. Tak, ako pendleri nezvyšujú v značnej miere počet nakazených, ani občania navštevujúci svojich rodinných príslušníkov by neznamenali zvýšené riziko.  

Prosíme Vás o zváženie navrhovaných podnetov.  

S úctou  

signatári petície

----------------------

Tisztelt Igor Matovič miniszterelnök úr!  

Rengeteg szlovák állampolgárt választottak el külföldön élő rokonaitól, párjától, akik a környező államokban élnek. A vírus miatti bizonytalanság felőrli az embereket. Többen mindezzel úgy kell szembenézzenek, hogy nem láthatják közeli hozzátartozójukat. Szeretnénk kérni, hogy méltányosságból biztosítsa az átjárhatóságot a személyforgalom részére a határokon.

Lehetséges módja a kérelemnek: a határ átlépésének engedélyezéséhez szükséges az érintett európai uniós polgár(ok) és a szlovák állampolgár hozzátartozó útleveléről/személyazonosító igazolványáról, lakcímet igazoló dokumentumáról készült szkennelt kép megadása. A határátlépés helyét, idejét, a használt jármű hatósági jelzését, az úti célt is fel kellene tüntetni a kérelemben. 

Azok az európai uniós polgárok, akik igénylik a határátlépést, vállalják, hogy:

-          nem érintkeznek mással, csak a megadott családtagokkal, a célként megjelölt címre mennek;

-          nem térnek be boltba, gyógyszertárba, sem benzinkútra, nagyobb utazási távolság esetén csak a kijelölt pontokon (benzinkutakon) állhatnak meg;

-         az utazás előtt megadják a személyes adataikat, telefonszámukat, a gépkocsi rendszámát.

A felsoroltak betartásával a plusz személyforgalom nem jelentene egészségügyi kockázatot a lakosságra. Lényegében ugyanaz vonatkozna rájuk, mint a munkahelyükre ingázókra. A határ átlépése után nem hagyhatnák el a gépjárművet, kizárólag a célként megjelölt helyre utazhatnának. A kötelező karantén alól szeretnénk felmentést kérni, mert ellehetetlenítené a megélhetésünket, háztartásunk gondozását. Ahogy a munkahelyükre ingázók sem emelték meg jelentősen a fertőzöttek számát, úgy a családjukhoz ingázó emberek sem jelentenek kiemelt kockázatot.

Kérem vegye fontolóra a javaslatokat!

Tisztelettel:

a petíció aláírói